Jaké je vaše ŽIVOTNÍ ČÍSLO?

29. ledna 2010 v 20:14 | Aťan |  Soukromá ENCYKLOPEDIE
ŽIVOTNÍ ČÍSLO
Čísla data narození vyvolávají podle některých numerologů tzv. osobní roční vibrace, které se mění každých dvanáct měsíců a odehrávají se v devítiletých cyklech. Narodil-li se někdo například 17. 2. 1943, součet číslic vypadá takto: 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 = 27, přičemž 2 + 7 = 9. Osobní roční vibrace takového člověka je na začátku jeho života devět, stejnou hodnotu má pak jeho tzv. životní číslo, z něhož lze odvodit vlastnosti člověka - vůdcovské schopnosti, tvořivost, praktičnost atd.


JEDNA
Základním a také nejtajemnějším číslem bylo vždy číslo 1. Nemá dělitele, ale lze jím dělit každé přirozené číslo. Při násobení jedničkou se žádné číslo nezmění a každé číslo s výjimkou nuly vydělené samo sebou dává číslo 1. Řekové věřili, že číslo 1 označuje podstatu, z níž byl stvořen celý viditelný svět. Jednička zahrnuje mužský i ženský princip, harmonii i chaos. V bibli vždy označuje výslovně jediného Boha, v numerologii reprezentuje jednička Slunce.

DVĚ
Dvojka byla označením protikladu či alternativy, sporu a rozpolcení, ale také spojení. Ve staroegyptských mýtech byl za první pár považován bůh země Geb a bohyně nebes Nut, kteří zplodili královské bohy Osirida a Isis. Podobně u starých Řeků byl prvním párem bůh nebe Uranos a bohyně země Gaia. Nebe od země odděloval Atlas, ale jejich setkání bylo počátkem života a plodivé síly. V numerologii označuje dvojka Měsíc.

TŘI
Číslo tři je jediné přirozené číslo, které se rovná součtu dvou předcházejících čísel. Lao-c´ napsal, že číslo tři plodí všechny věci. Řekové pokládali číslo tři za symbol dokonalosti přírodních jevů. Tři sudičky Klóthó, Lachesis a Atropos určovaly podle řecké mytologie osud člověka. Babyloňané uctívali tři božstva - Slunce, Měsíc a Venuši, Egypťané trojici Horus, Osiris a Isis, ale také trojice Amun, Mut a Chons nebo Amun, Re a Ptah. Maloasijská bohyně Hekaté byla ctěna jako paní země, moře a nebes. Pro Římany byli nejvýznamnějšími bohy Jupiter, Mars a Quirinus. Hinduisté uctívali trojici Brahma, Višnu, Šiva. Trojka je symbolem jednoty v mnohosti. Platilo to pro člověka, který byl vykládán jako trojice těla, duše a ducha, i pro trojjediného boha, tedy Otce, Syna a Ducha, i když v Novém zákoně se učení o boží Trojici ještě výslovně nevyskytuje. V pohádkách se objevují tři sourozenci, tři zkoušky, které musí hrdina vykonat, aby získal princeznu, nebo tři přání. V numerologii reprezentuje číslice tři planetu Jupiter.

ČTYŘI
Čtyřka označuje určitý světový řád. Pro Řeky byla čtyřka symbolem síly, protože součet prvních čtyř čísel 1, 2, 3 a 4 se rovná 10, tedy dokonalosti. Z prvních čtyř čísel je možné vytvořit všechna ostatní jednociferná čísla. Čtyři jsou světové strany, měsíční fáze i roční období. Egyptský bůh Chnum se zjevoval ve čtveřici podob. Číslo čtyři je v numerologii vyhrazeno planetě Uran.

PĚT
Pětka je číslem síly a moci, ale i úplnosti, a to nejen kvůli pěti prstům na rukou. Velmi důležitá byla ve staré Číně. Číňané uznávali pět živlů - zemi, vodu, oheň, dřevo a kov. Vedle čtyř světových stran byl v Číně znám i pátý směr vedoucí do hloubky země. Pět plodin, tj. rýže, kukuřice, proso, ječmen a pšenice, sloužilo lidem za potravu. Pět klasiků sepsalo hlavní díla konfucianizmu, pět trestů bylo ukládáno za zločin: znamení na čele, uříznutí nosu, uříznutí uší či končetin, kastrace a poprava. Pět bylo šlechtických tříd čínské společnosti. V islámu je pět pilířů víry, a to vyznání víry, modlitba, dodržování půstu v měsíci ramadánu, dávání almužny a pouť do Mekky. Každodenní modlitbu muslimové odříkávají pětkrát denně. Pět bylo Mojžíšových knih, v okultních naukách hrál významnou roli pentagram, pěticípá hvězda. Středověcí alchymisté hledali pátý element (quinta essentia, původ slova kvintesence), který by spojil ostatní elementy. V numerologii představuje číslo pět planetu Merkur.

ŠEST
Šest hran má včelí plástev, šest ramen mají krystaly sněhových vloček. Šestka byla symbolem cesty k dokonalosti. Číňané měli ovládat šestero umění: rituál oběti li, hudbu, lukostřelbu, vozatajství, psaní a počítání. Japonci věří, že všichni lidé podléhají šesti neřestem: zlobě, hlouposti, nepozornosti, chamtivosti, nerozhodnosti a žádostivosti. Středověcí historikové nacházeli šest období lidského života: dětství, dospívání, mládí, mladší dospělý věk, dospělý věk a stáří.
Šestice je půl tuctu. Šesticípá hvězda se stala v novověku symbolem Izraele (dříve jím byl sedmiramenný svícen). V numerologii je číslo šest symbolem planety Venuše.

SEDM
Číslo sedm je spojováno s kultem Měsíce, podle něhož byl měsíc jako časové období rozdělen na čtyři sedmidenní týdny. Sedm bylo divů světa, sedm pahorků, na nichž se rozkládal Řím. Podle starých astronomů bylo pouze sedm planet. Antická vzdělanost rozlišovala sedm svobodných umění - aritmetiku, hudbu, geometrii, astronomii, gramatiku, rétoriku a logiku. Řekové uznávali sedm mudrců.
V islámu je sedm nebes, v nejvyšším sedmém vládne Abrahám. V hebrejštině se slovo sedm podobá výrazu pro přísahu. Sedmička znamená podle svatého Augustina všeobecnost, plnost a dokonalost. Sedm dní jedli židé nekvašené chleby před odchodem z egyptského otroctví. V numerologii symbolizuje číslo sedm planetu Neptun.

OSM
Řekové pokládali osmičku za symbol smrti. Osmilistý lotos je naopak podle Buddhova učení symbolem poznání vedoucího k nirváně, buddhistické kolo vykoupení má osm paprsků, osmidílná stezka vede ke konci koloběhu znovuzrození. Ve starém Egyptě byl bůh Thot uctíván ve městě Hermopolis, jehož původní egyptský název Šmun znamená osm. Hinduistický bůh Višnu byl zobrazován s osmi pažemi, kterými udržuje svět. V numerologii reprezentuje číslo osm planetu Saturn.

DEVĚT
Řekové pokládali číslo devět za symbol stability, nezdolnosti a houževnatosti, protože si všimli, že ciferné součty čísel, které jsou násobkem devíti, jsou opět devět: 2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9, 9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9. Řekové znali devět múz, patronek umění (Kalliope, Kelio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polymnia, Terpsichora, Thálie a Uránie). Svátky boha Apollona a Dia se v Řecku slavily v devítiletých cyklech. Pro staré germánské kmeny byla devítka číslem spojeným s bohem Odinem. Ten visel devět dní a devět nocí na dubu Yggdrasilu a poté dospěl k moudrosti a vynalezl runové písmo. Z prvních devíti čísel lze sestavit magický čtverec. Z keltské mytologie pronikla devítka i do křesťanských legend o králi Artušovi, který měl devět majordomů, a jeho zámek střežilo devět strážců s devíti psy. V numerologii je devítka spojena s planetou Mars.

DESET
Deset je prstů na rukou, proto desítka byla symbolem dokonalosti a harmonie. Egypťané rozdělili rok na třicet šest týdnů po deseti dnech a zbylých pět dní slavili zrození pětice bohů. Řekové věřili, že existuje deset druhů nebeských těles. Deset je Mojžíšových přikázání i přikázání, která dal Buddha.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.