Byl jsem svědkem krádeže století... 1. DÍL

6. listopadu 2010 v 15:38 | Aťan |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"
.
.

Motto: "Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře."


40 let jsme trpělivě snášeli komunisty, teď budeme 40 let trpělivě snášet mafiány? A co bude potom? Vrátíme se k totalitě? Lhostejnost se nám nevyplatila a nevyplácí. Měli bychom klást správné otázky "odpovědným" a trvat na jejich zodpovědnosti. Nebuďme lhostejní, neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro své děti. Možná nám budou také jednou klást "správné" otázky a my se jim budeme stydět podívat do očí.


Aktualizace květen 2016: Policie se čistí od mafie ve svých řadách - ZDE
_______________________________________________________________________

"ZPRÁVA"
o rozkrádání českého národního majetku
v 90. letech 20. století


Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti StB či KGB.

GENEZE


Neudržitelnost komunistického režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší bolševický establishment jednat. Byl vyslán signál do kontrolovaných disidentských kruhů k zahájení "revolučních" kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily vysoké státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd (ČSAV), a to vesměs z Prognostického ústavu. V této instituci plné vysokých komunistů působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová a další. Představovaly jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervoár režimu starého. Sám šéf Prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Valtr Komárek ho označil za "školu revoluce".
Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko "sametová", a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsensuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, resp. o udržení moci v rukách komunistických kádrů. Již první kroky Občanského fóra v čele s Václavem Havlem naznačily, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení se komunistického jha, se vyškoleným bolševickým "revolucionářům" z Prognostického ústavu (spolu s Havlovými disidenty a zmanipulovanými studenty) podařilo změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci.

Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariána Čalfy, v té době ještě aktivního agenta KGB, do křesla předsedy vlády dne 10.12. 1989, kde setrval až do 2.7. 1992. Za komunistické éry působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou Legislativní rady vlády ČSSR a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za nejbližšího spolupracovníka.


KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance, Dr. David Ellerman v souvislosti s kupónovou privatizací označil Václava Klause za "tržního bolševika" a architekta "finančního pirátství". Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek Dr. Ellermana z roku 2001 pod názvem "Lessons from Eastern Europe´s Voucher Privatization".

Nutno přiznat, že nápad kupónové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají a následně se legálně zmocnit majetku, který zůstal po komunistech.

Za architekty (alespoň oficiální) kupónové privatizace (ač za něj ve své autobiografii Václav Kalus prohlásil Dušana Třísku) lze považovat:

1. DUŠANA TŘÍSKU, nar. 14. 4. 1946
2. Tomáše Ježka, nar. 15. 3. 1940
3. Václava Klause, nar. 19. 6. 1941

U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar. Pro odlišné názory na chaotický postup privatizace spolupráci přerušil. (článek Jana Švejnara "Václav Klaus nemluví pravdu" - ZDE) Odsunut byl i Valtr Komárek, který kupónovou privatizaci později označil jako "krádež století".
Tomáš Ježek v rozhovoru v Lidových novinách 14. 8. 2010: LN - Viníte za nedokonalost legislativy investičních fondů někoho konkrétního? "No jistě, to je jednoznačné. Byli to ti tři lidé z federálního ministerstva financí: Václav Klaus a jeho náměstkové Dušan Tříska a Vladimír Rudlovčák. Naše lidi odháněli a byli hrozně nedůtkliví, aby jim do toho nikdo nemluvil. Na nižších patrech ministerstva se vědělo, že je to špatně." LN - Neříkal jste si pak, že jste třeba měl někde víc zatlačit? "Tohle se dělo v květnu 1992 a já v červnu po volbách na ministerstvu končil. Pořád jsem spoléhal na to, že to udělají dobře. Celou dobu jsem jim věřil." LN - Nemáte rád slovo tunel, proč? "Já radši říkám krádež. Tunel už je eufemismus. Je to normální zlodějna." celý článek ZDE

Dušan Tříska

Dne 4.10. 2001 odpověděl Dušan Tříska, jeden z nejbližších přátel Václava Klause a bývalý agent StB s krycím jménem Dušan (svazek č. 7704), v Rádiu Svobodná Evropa na otázku, zda se nestydí za své otcovství projektu kupónové privatizace, slovy: "Hlásím se k němu samozřejmě hrdě a myslím si, že jsem schopen doložit, že jsem hrdý a mám na co." Nechme tedy hovořit fakta, ať víme, na co je pan Tříska tak hrdý.

Vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky na největších finančních zpronevěrách a krádežích, a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům, lze důvodně předpokládat, že projekt kupónové privatizace byl účelově připraven a nastaven tak, aby umožnil beztrestné zcizení národního majetku.

Kupónová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 - 1994. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kupónovou metodou činila 679 miliard korun v cenové hladině ke dni zahájení první vlny. Mediální masáž a propagace byla silná, bylo dosaženo nevídané aktivity a odezvy od občanů, především v zrcadle toho, že za své peníze dostávali v drtivé většině bezcenné papírové knížky. Účast v první vlně byla 77 % všech oprávněných občanů a v druhé vlně 74 % občanů.

První vlny se účastnilo celkem 264 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kupónů svěřili celkem 71,8 % všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. To bylo z hlediska architektů kupónové privatizace, resp. osob ovládajících tyto investiční fondy nejvýhodnější, neboť tím občané ztratili nad svými kupony jakoukoli kontrolu. Kontrolní mechanismy nad fondy nebyly pro vytrvalý odpor Kaluse, Třísky a spol. nikdy skutečně legislativně nastaveny.

Ve druhé vlně ucítili příležitost i další dravci a účastnilo se již 353 investičních fondů, kterým občané - držitelé investičních kupónů svěřili tentokrát jen 64 % všech investičních bodů investovaných pro druhou vlnu. Tímto způsobem získávaly investiční fondy faktickou kontrolu nad privatizovanými podniky a jejich majetkem.

Na majetek zprivatizovaný kupónovou privatizací čekal dvojí osud. V prvním případě byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Zde se jeví slovo "krást" jako absolutně nejvýstižnější, na rozdíl od jakýchkoli ekonomických či právních termínu. Princip byl jednoduchý a recept všude stejný. Nevýhodné obchody, zadlužování, systematické vyvádění aktiv a vytváření pasiv, tj. proslulé české "tunelování", vše vesměs v režii sehraného a zkušeného týmu agentů StB.

Budeme-li se, v zájmu vyvarování se obvinění z konfabulace a konstrukce, držet odborné ekonomické literatury, konkrétně publikace Kotrba J., Kočenda, E., and Hanousek, J.: The Governance of Privatization Funds: Experiences of the Czech Republic, Poland and Slovenia. Edward Elgar, London, 1999, dojdeme k číslu až 21% z privatizačních fondů na trhu. Ve skutečnosti to však bylo nepochybně více.

Ve druhém případě byl majetek dále spravován a do vedoucích míst "zprivatizovaných" podniků byli dosazeni, popř. se vrátili exponenti komunistického režimu. V těchto případech nebyly podniky "tunelovány" bezprostředně, ale postupně nebo v případě potřeby, tzn. nutnosti vytvoření finančních aktiv. Ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné, faktem je, že celá kupónová privatizace byla spuštěna bez jakékoli právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva.

Komise pro cenné papíry připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková újma z titulu nezákonného jednání. Z investičních fondů a společností se podle propočtů KCP v průběhu 90. let až do 30.6. 2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to však velmi slabý odhad, který zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard.

Následuje přehled některých významných příkladů proslulého tzv. "tunelování".

Generální ředitel Motoinvestu Pavel Tykač (vlevo)
a ředitel finanční skupiny Motoinvestu Jan Dienstl.

MOTOINVEST

Motoinvest byl založen 18. listopadu 1991 s absolutně neprůhlednou vlastnickou strukturou fyzických osob, které spojovaly obchodní aktivity spojené s kupónovou privatizací. Mezi jeho hlavní aktéry, tedy alespoň známé a veřejně činné, kteří však zřejmě o ničem fakticky nerozhodovali, lze zařadit Pavla Tykače a Jana Dienstla, mezi šedé eminence a mozky potom zejména Aleše Třísku (zde vyvstává otázka, nakolik byl jen zástupcem svého bratra Dušana Třísky) a především Svatopluka Potáče.

Zastavme se nejdříve u těchto velmi zajímavých osob.
Pavel "Drobní akcionáři plačte" Tykač, (skutečný slogan jeho reklamní kampaně) byl a je bezpochyby velmi vlivnou osobností české ekonomiky. Svůj slogan Tykač skutečně splnil, a lidé, kteří mu svěřili své peníze, popř. pracovali v podnicích vytunelovaných jeho skupinou, skutečně plakali. Jeho jméno se pojí s desítkami firem. Jeho politické kontakty byly vynikající, což ilustruje jeho účast na narozeninách Václava Klause a pozvání od něj do Komise pro dohled nad kapitálovým trhem (aneb jak udělat kozla zahradníkem) nebo post poradce ministra financí Ivo Svobody (ČSSD) v roce 1999, později odsouzeného za podvod a zvýhodňování věřitele na pět let vězení.

Jan Dienstl, pravá ruka a nejbližší spolupracovník Pavla Tykače.

Aleš Tříska, agent StB s krycím jménem "Aleš", bratr architekta kupónové privatizace a agenta StB Dušana Třísky, zřejmě v jeho snaze udržet kontrolu nad operacemi člen představenstva Motoinvest a.s.. Je vysoce pravděpodobné, že byl jen prodlouženou rukou svého bratra Dušana Třísky.

Svatopluk Potáč, bývalý člen ÚV KSČ a předseda Státní banky československé v letech 1971 - 1981 a 1988 - 1989, místopředseda Štrougalovy vlády a předseda Státní plánovací komise působil v Motoinvestu jako poradce. Jeho obrovské kontakty a znalost komunistického i nekomunistického prostředí zakládají důvodnou presumpci, že byl jedním z hlavních "mozků" Motoinvestu.

Je velmi obtížné obsáhnout celý rozsah činnosti skupiny Motoinvest. Při svých operacích se aktéři snažili vše maximálně zneprůhlednit a zamést stopy. Soustřeďme se tedy alespoň na největší podvody a zpronevěry uskutečněné skupinou kolem Pavla Tykače. Ve svém zenitu spravoval Motoinvest prostřednictvím majetkových podílů v různých společnostech jmění ve výši asi 80 miliard korun.

KLÍČOVÉ OPERACE FINANČNÍ SKUPINY MOTOINVEST
CS FONDY
Tykačovo jméno se pojí i s kauzou vytunelovaných CS Fondů, v kterých přišli akcionáři o 1,3 miliardy korun. Peníze zmizely v roce 1997 těsně poté, co Motoinvest fondy prodal a jejich akcionáře vůbec neinformoval. Následovaly rychlé změny majitelů ve snaze zahladit stopy. Celkově se však jednalo o poměrně nepřipravenou transakci, která bez náležitého obchodně právního krytí naplňovala jasně skutkovou podstatu trestného činu, přičemž pikantní je, že vyvedení předmětného 1,3 miliardy korun do zahraničí schválil tehdejší šéf Analytického odboru ministerstva financí, bývalý vysoký činitel KSČ a ministr financí Ivan Kočárník. Vyvedení 1,3 miliardy bylo zrealizovány přes ovládanou Plzeňskou banku, kterou Motoinvest vzápětí řádně přeúvěroval a opustil.


OVLÁDNUTÍ A VYTUNELOVÁNÍ AGROBANKY
Tato kauza by si svou rozsáhlostí zasloužila několik stran textu, soustředíme se však na participaci právě Tykače a Motoinvestu. Banka vznikla v roce 1990 a byla pátou největší bankou v zemi. Na přelomu roku 1995 a 1996 odkoupila skupina Motoinvest a ovládané fondy balík akcií od IPB včetně podílu v Agrobance, kterou tímto ovládla. Motoinvest to oficiálně nikdy nepřiznal. Centrální banka nikdy neuznala Motoinvest za věrohodného investora. V září 1996 uvalila ČNB nucenou správu na Agrobanku. Skupina Motoinvest tím ztratila hlavní finanční zdroj. Tykač tehdy narychlo opustil republiku a po dvou dnech se vrátil. Náklady centrální banky na řešení krize AGB se odhadují na 50 miliard korun. Stát ji formou garancí a odkoupení špatných aktiv sanoval cca 50 miliardami korun. Zdravou oddluženou část Agrobanky (tj. provedená sanace ČNB ve výši 19,7 mld + garance za špatné úvěry až do r. 2008) v roce 1998 odprodal za pouhé půl miliardy korun (!) firmě General Electric. Druhá část skončila v likvidaci. Za prodejem zdravé části Agrobanky za směšnou cenu stál její nucený správce Jiří Klumpar, který se později stal členem představenstva právě GE Capital banky. V lednu 2000 byl obviněn z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku se škodou cca 25 miliard korun. Celkové náklady a sanace za vyřešení krize Agrobanky jsou odhadovány na min. 50 miliard korun.


PLZEŇSKÁ BANKA
V roce 1996 získala skupina Motoinvest více než 90 % podíl v Plzeňské bance, zřejmě ke krytí svých finančních operací, které si tak mola uskutečňovat ve vlastní bance, přičemž typickým případem této operace je kauza CS Fondů. Plzeňskou banku získal Motoinvest nákupem akcií na základě komisionářských smluv uzavřených mezi Motoinvestem a později vytunelovanou Agrobankou Praha. Po provedení operací za účelem vyvedení aktiv převedl Motoinvest akcie zpět na Agrobanku Praha, v té době již v problémech a určenou k likvidaci, která postupně nabyla i zbývající podíl na bance. Od září 2000 již byla jediným akcionářem banky Agrobanka v likvidaci. Zadlužený vlastnil předluženého. Kolik bylo celkově z banky vyvedeno peněz, nebylo nikdy zveřejněno. Z dostupných informací a vzhledem k regionálnímu charakteru bankovního ústavu lze hovořit o sumě mezi deseti a dvaceti miliardami korun.


ČESKÁ SPOŘITELNA
V květnu 1996 skupoval Motoinvest s podporou v té době již ovládané AGB akcie spořitelny a snažil se prosadit své zástupce do dozorčí rady. Scénář měl být zřejmě podobný jako u Agrobanky, s tím rozdílem, že škody pro banku a zisk pro Motoinvest mohly být několikanásobně vyšší. Na zásah "bankovní čtyřky" a nátlak guvernéra Tošovského se mu to nepodařilo, neboť sféry vlivu byly již rozděleny a právo pumpovat Českou spořitelnu měla v té době skupina okolo Livie Klausové a Jaroslava Klapala.

Skupina MOTOINVEST oficiálně ukončila své aktivity po pádu Agrobanky. Bylo to pro ní velké sousto, které sice ještě dokázala spolknout (i když sám Tykač si nebyl jistý souhlasem mocných a radši na dva dny zmizel z republiky), poté však přenechala místo dalším. Podařilo se to snadno, měli vyděláno a také cítili, že pro ně přestalo již být místo. Střízlivé odhady výše aktiv ukradených Motoinvestem se pohybují okolo 200 miliard korun, do čehož jsou započítány i operace v menších podnicích. Bezpochyby patřl Motoinvest a osoby okolo něj k jedné z nejefektivnějších a nejziskovějších tunelářských skupin v ČR 90. let.

2. DÍL KRÁDEŽE STOLETÍ ZDE

Webová galerie korupčních kauz od r. 1989 - ZDE

 


Komentáře

1 Dana Mala Dana Mala | E-mail | 18. února 2011 v 22:42 | Reagovat

Volila jsem vždy stranu Petra Cibulky, ale bezvýsledně. ty gaunery ve vládě, je třeba odstavit. Že ano s. prezidente, který jste na Hradě s podporou KSČ

2 Aťan Aťan | 19. února 2011 v 10:06 | Reagovat

[1]: ...je až neuvěřitelné, že se Klaus stal 2x prezidentem. Co dělají naše oficiální média? Opět se pravdivé informace budou šířit formou "edice petlice" jako před rokem 89 za komunistů?

3 mája mája | 20. února 2011 v 23:30 | Reagovat

jak jsme malí

4 Jenik Jenik | E-mail | 2. března 2011 v 15:46 | Reagovat

Toto bylo pripraveno uz v osmdebatych letech. Zakladem bylo  se pripravit na krach bolsevismu. Pro prechod potrebovali bolsevici nekoho. Ten nekdo  byl Havel, ktereho naprogramovali  mnoho let dopredu na tuto dobu.Ten potom  jim to oplatil sametem. Proc se toto neprobere? Kdo nad nimi drzel ruku? Proc se nezakazala KSC? Proc Havel sliboval  v 1990 jako president: Slibuji, ze budu veren ceskoslovenske socialisticke republice....  Jak to mohl rici? Programovani - byl napajen chlastem , vecne nalozen v lihu.
Ach jo, ted uz to nenapravime. Bolsevici vladnou vesele dal  a sem tam par, co to mysli dobre se vezou.

5 Aťan Aťan | 9. března 2011 v 12:53 | Reagovat

pozn. autora blogu: cenzuru nesnáším a také jsem pevně věřil, že ji na tomto blogu nepoužiju. Ale začíná to tu houstnout, před chvílí tu zaznělo "smrt Havlovi a Klausovi" atd...

Mám rád svůj blog (i sebe :-), proto podobné křečovité výkřiky budu mazat. Tímto se vrahounům dopředu omlouvám.

6 Tina Tina | 15. března 2011 v 3:37 | Reagovat

[1]: Taky jsem už 2x Volila Pravý Blok P.Cibulky,ale jako by nebylo.
Jak je to možný,že lidi jsou tak zabedněný,a pořád dokola volí stejný  lumpy,co nás jen dusí a okrádají od svých přetékajících nenažraných koryt?!!
Vždyť se tam nahoře přelévají pořád ti samí od jednoho koryta ke druhýmu,celých 20 let,kdy už tomu konečně udělá někdo konec?! A nemyslím tím 2012,-i když..ač nejsem věřící,nedivila bych se, kdyby se už ten Pámbu na tohle nevydržel dál dívat..
Kéž by ho český národ dokázal předejít a konečně svorně povstal za svoji důstojnost,jež je mu čím dál víc odnímána zvůlí hrstky mocných

7 Tina Tina | 15. března 2011 v 3:43 | Reagovat

[5]: :-) Samozřejmě,takové hanebnosti jako smrt Klausovi a smrt Havlovi bych tu taky nenechala.
Přísnost musí bejt :-)
A  pravda a láska musí zvítězit,jako vždycky

8 Alky Alky | 17. března 2011 v 10:01 | Reagovat

Článek je do určité míry zajímavý a pracuje s daty, která jsou v obecném povědomí lidí již uložena. Problém je jeden. A to zásadní. Pokud autor informace ví, má důkazy, MUSÍ podat trestní oznámení. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku stíhání vlastní osoby. PS: Jak rád bych byl, kdyby se na výše zmíněné lidi, včetně "pana" prezidenta, našel ten správný paragraf. Pak bych si mohl říct: "Na každou svini se vaří voda...."

9 Aťan Aťan | 17. března 2011 v 13:01 | Reagovat

[8]: Alky, v právním státě by tvůj návrh byl optimální a třeba se toho ještě dožijeme. Zatím se vyšetřovatelé jen tvářili, že velké politické kauzy vyšetřují, ale spíš postihovali "šťouraly", viz:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1101/ceskym-politikum-se-do-vezeni-moc-nechce

Možná že se s Lessym a Zemanem blýská na lepší časy, rád bych tomu věřil. Zatím měl pravdu Petr Cibulka, viz dolní část článku pod čarou. Lidí s plnými šuplaty důkazů je určitě dost, ale myslím si, že mají buďto strach, anebo důkazy používají k vydírání.
Aťanova zásuvka nic nového neobjevila, jen jsem poskládal volně dostupný materiál z internetu (zdroje důsledně uvádím). Pokud jsou zde nepřesnosti, kdokoliv se může v komentářích ozvat a "Zprávu" společnými silami doladíme...

10 Nijaf Nijaf | E-mail | Web | 19. března 2011 v 14:25 | Reagovat

Od 3. voleb od  "plyšové revoluce" volím Pravý blok a nic se neděje... Voličů je pořád málo. Protože mimo Prahu má strana nevýhodu v médiích.... A pan Cibulka je v projevu až příliš radikální na všeobecný vkus potencionálních voličů. Škoda. Stát dle jeho představ by mohl být oprsvdu demokratický a ne jen hlásící se k demokracii jako je to dnes.

11 coach outlet coach outlet | E-mail | Web | 22. března 2011 v 8:39 | Reagovat

I was looking for some other content but found it and it was my pleasure reading this post. I really enjoy. This is so funny!!! Thanks so much for posting this information!

12 Aťan Aťan | 22. března 2011 v 8:51 | Reagovat

[11]: Rádo se stalo, trenére :)

13 Zdeněk Josefík Zdeněk Josefík | E-mail | 1. dubna 2011 v 8:13 | Reagovat

Paní Livia Klausová se nikdy nejmenovala Šalgovičová,dá se to snadno zjistit na internetu! Doufám,že ostatní informace nejsou na stejné úrovni.

14 Aťan Aťan | 1. dubna 2011 v 9:20 | Reagovat

[13]: ...chci opravit na Mištinová, ale nikde to nemůžu najít... nečetl jste někde nakopírovanou starší verzi?

15 Jaroslav Jaroslav | 3. dubna 2011 v 13:29 | Reagovat

Myslím, že informace o krádežích po roce 1989 jsou zde dobře popsány. Je však potřeba připomenout, že tyto neblahé události se děly v širším kontextu, pod taktovkou západních mocností, jejichž cílem bylo v boji o světovládu především oslabit a zlikvidovat socialistický tábor. U počátku dění stál Michail Gorbačov, který v podstatě zlikvidoval SSSR a tím umožnil pozdější, tzv. demokratické změny v dalších zemích Varšavské smlouvy. Tento "demokratický" proces bohužel většině prostých občanů nepřináší nic dobrého a můžeme se pouze modlit a doufat, že se nenaplní Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů v Indii - http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2008102501 - v jehož naplnění bohužel ukazují některé události současného vývoje společnosti.

16 Aťan Aťan | 3. dubna 2011 v 19:04 | Reagovat

[15]: Jaroslave, souboj Západu s Východem samozřejmě existoval a stále trvá, ale podle (nejen) mého názoru, socialismus prohrál tím, že komunisté neumějí vládnout jinak, než tvrdě potlačovat opozici, ...a dále tu pak ve výrobě byla nízká konkurenceschopnost se Západem, zvlášť když Rusko přehnalo náklady na zbrojení.
Dnes je zajímavé sledovat státy, které se krize příliš nedotkla, tzv. skupinu BRIC - Brazílii, Rusko, Indii a Čínu.

17 Ing. Lucian PAPAZIAN Ing. Lucian PAPAZIAN | E-mail | 17. dubna 2011 v 15:08 | Reagovat

Svádět vše na dobu minulou a na SSSR, který dávno neexistuje, je liché a naivní. To bychom mohli poměry svádět také na Hitlera, na císaře pána! Dnešní Rusko rozhodně nemůže za naše šlendriánství, které jsme rozvinuli do dokonalosti. Proto s některými názory pana Cibulky rozhodně nemohu souhlasit. Nehledejme laciná zdůvodnění kdesi mimo nás, protože za stávající stav si můžeme my tady a teď!

18 Pontik Pontik | E-mail | 27. dubna 2011 v 18:54 | Reagovat

Tahle skurvena vlada potrebuje postrilet! Nebo alespon nekoho aby ti ostatni zacli sekat dobrotu a uvedomili si ze jsou nasi zamestnanci!!!!!!!!!a za jakekoli kradez evysoke tresty!!!! Pak by jste koukali jak to tady funguje.

19 Aťan Aťan | 27. dubna 2011 v 19:39 | Reagovat

[18]: Pontiku, mě na střílení moc neužije, spokojil bych se s odevzdáním nakradeného + pár let lepení pytlíků.

20 Vojta49 Vojta49 | E-mail | 28. dubna 2011 v 15:29 | Reagovat

Na čs. privatizaci národního majetku lze pohlížet i jiným způsobem. Kdyby se majetek ve výši 600 (nebo i více) miliard korun rozdělil spravedlivě mezi všechen lid. Na každého by vyšlo asi 60 tis. korun. Co by se s takovým majetkem stalo? Z velké části by byl rychle projeden, propit, prozážitkován (létání přes půl zeměkoule a zpět), prohýřen v rozličných typech sázení.

Tento majetek získala ve skutečnosti jen malá skupina lidí. Povznesme se na chvíli nad to, jak. Tato skupina je tak malá, že získaný majetek nedokáže projíst, propít, ... Ona jej kapitalizuje.

Na závěr ona zásadní otázka. Co je lépe? Rozdělit velké bohatství spravedlivě mezi všechny a vkrátku je promrhat? Nebo je nespravedlivě odevzdat nemnohým, kteří jsou nuceni je spravovat jako kapitál a tím dát dlouhodobě do služeb celé společnosti?

21 Aťan Aťan | 28. dubna 2011 v 19:50 | Reagovat

[20]: Vojto49, ZÁSADNÍ nesouhlas! Kdyby tato malá skupina zlodějů stovky miliard kapitalizovala, vytvářela pracovní místa pro lidi se slušným výdělkem, atd. atd... nikdo neřekne ani popel. Ale oni ty finance TRESTUHODNĚ promrhali a opět po střední a nižší třídě chtějí další a další přísun financí. Tohle si opravdu říká o velkou přesdržku, to se na mě nezlob.

22 cheap bras cheap bras | E-mail | Web | 5. ledna 2012 v 7:03 | Reagovat

Amazing write-up! This could aid plenty of people find out more about this particular issue. Are you keen to integrate video clips coupled with these? It would absolutely help out. Your conclusion was spot on and thanks to you; I probably won’t have to describe everything to my pals. I can simply direct them here!

23 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 27. února 2012 v 15:44 | Reagovat

Opravdu svoloč první třídy. Zloději a korupčníci celá vláda .Ti jak si hrají ve vládě mi ne to oni,jsou vinni stejně ví o tom a mohou zabránit dalšímu rozkrádání.

24 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 27. února 2012 v 17:33 | Reagovat

[20]:Zásadně nesouhlasím. Oni ten náš majetek použili k vlastnímu obohacení a ne k obohacení nás všech . Tím pádem jsou to KORUPČNÍCI a ZLODĚJI

25 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 12:09 | Reagovat

Pozavírat všechny korupčníky a zloděje.

26 Rotwaj Rotwaj | E-mail | 22. března 2015 v 5:27 | Reagovat

[1]:už aby nastala situace,kdy tito zloději skončili svoji vládu a nastoupili komunisté,za nich bylo lépe,co je nám platné,že můžeme jezdit do zahraničí,když na to spoustu lidí nemá finanční prostředky

27 Aťan Aťan | 22. března 2015 v 10:24 | Reagovat

Rotwaj, připomenu slova vyšetřovatele ing. ADOLFA RÁZKA z ÚDV (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu):

Komunističtí zločinci nám nezmizeli. Komunističtí zločinci se jenom (v 90. letech) přizpůsobili novým poměrům a zejména ve všech politických stranách, bez rozdílu, obsadili místa - to je ta politická záležitost. Ale zároveň tito komunističtí bossové také měli kontakt. Zahraniční obchod byl jenom komunistický, takže kromě politické moci získali i ekonomickou moc, protože byli "nepostradatelní". Měli styky, znali vazby, takže pro ně nebyl žádný problém, aby pokračovali naprosto normálně dál a získali možnost, protože měli dostatek informací, se stát podnikateli.

V těch prvních letech svobody, po převzetí ekonomické moci těmi bývalými klíčovými postavami komunistické moci, jsme se setkali s tím, že svoji morálku - řekl bych NEMORÁLNOST - přenesli i do toho svého podnikání.

Vrcholní proletáři se v daném okamžiku přetransformovali na kapitalisty.

Zde odkaz na článek:
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1104/chcete-volit-komunisty-aby-bylo-lip

28 Penis monology Penis monology | E-mail | 23. března 2015 v 9:59 | Reagovat

Podle toho, jak se nám poslední dva prezidenti vybarvili, a taky podle zájmů a sponzorů lze celkem snadno usoudit, že přáním Ruska bylo a je mít bývalý východní blok, tedy  i Česko hospodářsky slabým satelitem, podobně jako Ukrajinu. Neschopní se totiž agresory snadněji pohltí.

29 Coreydiund Coreydiund | E-mail | Web | 22. března 2018 v 14:46 | Reagovat

Superb posts. Regards.

30 WilliamEvara WilliamEvara | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 21:24 | Reagovat

Helpful postings. Thanks.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.