Byl jsem svědkem krádeže století... 2. DÍL

6. listopadu 2010 v 15:37 | Aťan |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"

Motto: "V devadesátých letech se tunelovala naše minulost, následně až do teď se tunelovala naše přítomnost a teď prostřednictvím důchodové reformy se tuneluje už naše budoucnost."

MUDr. František Koukolík, DrSc.: "Je nutné se duševně namáhat. Sehnat si dost relevantních informací, zvážit je, porovnat je a podle toho se nějakým způsobem rozhodnout. Pravděpodobně bude vhodné založit zcela nové politické síly, které budou mít lépe propracovaný systém kontroly mocenských mechanismů a poněkud jasněji v hlavě co chtějí a co nechtějí."

Na úvod si poslechněte drsnou zkušenost bývalého poslance z r. 1997:

har


HARVARDSKÉ FONDY

Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovaly marketingový motor kupónové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu "zisku desetinásobku" miliony lidí, způsobily jedny z největších škod z tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných "harvardskou skupinou" je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mj. i Karel Staňek, představitel Ochranného sdružení malých akcionářů Harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen "bílým koněm agentů StB a KGB". Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje.

vk

VIKTOR KOŽENÝ, v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova, a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu agentu StB a KGB Karlu Köcherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klause a Miloše Zemana z Prognostického ústavu, spoluzakladatele Občanského Fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. sametové revoluce; a také Juraje Širokého, agenta StB majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB (StB), nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a New Yorku problémy s policií (údajné zneužívání kradených kreditních karet) a odchází do Anglie, odkud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa aj.

harva
Karel Köcher, Juraj Široký a Boris Vostrý

Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, bývalý vysoký důstojník StB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků StB, včas skartován. Z dostupných informací, mj. i z jeho životopisu lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka VI. Správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik Harvardské operace přímo řídil, popř. řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firem již od roku 1990.

Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, dvojnásobný agent StB po krycím jménem "Franta", č. svazku 2242. Byl členem prvního představenstva HARVARD CAPITAL and CONSULTING a.s. a poté vystřídal řadu funkcí v rámci celé struktury Harvardských fondů.

Významnou roli hraje bezpochyby již výše zmíněný Juraj Široký, agent StB s krycím jménem "Bellan", č. svazku 196592, který působil přímo na hlavní správě rozvědky StB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem šesti společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve dvaceti společnostech.

Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatelé založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem tzv. "zisku desetinásobku", tzn. zaručení investorům, že jim hodnota jejich kupónových knížek bude desetinásobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě min. 60 miliard korun, v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, tj. v roce 1994 kontrolovala harvardská skupina asi padesát nejlukrativnějších českých podniků. Václav Klaus tehdy na adresu Koženého směřoval další ze svých nesmrtelných výroků: "Jen více takových podnikatelů!" V témže roce začíná systematický tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Daventree Ltd.

Po útěku Koženého do Irska, v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocných neobolševických kádrů, tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Vostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy (resp. jejich mateřská společnost) rychle transformovány na Harvardský průmyslový holding a.s., která vzápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventree Ltd., za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding a.s. jde vzápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, BIS ani vládě. Neděje se však vůbec nic. Zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je Harvardský průmyslový holding a.s. v roce 1998 (tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení!) prodán jedné z Koženého firem. Kožený platí dvěma směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí. Teprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na Koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Teprve v roce 2003 byli Kožený s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, Kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize.

Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jdou bezpochyby nad sto miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad.
ban

BANKY

V první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších pěti zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence.

Použití termínu "tunelování", pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit, není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem "pumpování", neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoli přijít a "napumpovat". Základním způsobem "pumpování" bylo ztrátové úvěrovaní a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší "kapitány průmyslu".

K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout (Banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň aj.) nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard (IPB, Česká spořitelna, Komerční banka). Státní pomoc měla různou formu - odkup klasifikovaných úvěrů, garance, navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na Konsolidační agenturu.

MEZI OSOBY POSKYTUJÍCÍ STÁTNÍ KRYTÍ NERUŠENÉMU ROZKRÁDÁNÍ BANK patří především:
vkl

VÁCLAV KLAUS, předseda vlády do roku 1997. Ve své autobiografii píše: "Nejvíce jsem o ekonomii v 70. letech diskutoval s Vlado Rudlovčákem, ... a v letech osmdesátých s Dušanem Třískou, hlavním otcem naší kupónové privatizace... do užšího kroužku kolem semináře patřili K. Dyba, T. Ježek, ...J. Stráský, V. Dlouhý, I. Kočárník.... Na seminářích vystupovali i Richard Salzmann, Miloš Zeman a další...." Jak vidno, všechny větší akce se připravují roky.

koč
Ivan Kočárník, Jan Klak, Tomáš Ježek, Roman Češka a Jiří Skalický
Ivan Kočárník, v osmdesátých letech 20.století jako vysoce postavený člen KSČ ředitel odboru tehdejšího ministerstva financí, v letech 1992 - 1997 místopředseda vlády a ministr financí.

Jan Klak, náměstek ministra financí, po skončení funkce se jako statutární orgán přímo podílel na pumpování Komerční banky.

Tomáš Ježek
, předseda Výkonného výboru FNM, člen KSČ od svých 18 let.

Roman Češka
, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, předseda výkonného výboru FNM od poloviny roku 1994 - prosinec 1998.

Jiří Skalický
, předseda Prezidia FNM a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci červen 1992 - červen 1996.

JOSEF TOŠOVSKÝ
- jeho kariéra je typickou kariérou bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do KSČ, osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve Státní bance Československé (mj. post zástupce předsedy SBČS) jmenován v roce 1988 ředitelem Živnostenské banky v Londýně. V prosinci 1989 konsensem komunistů a Havla jmenován předsedou tehdejší SBČS, ve funkci až do rozpadu federace, od ledna 1993 až do 1997 guvernérem ČNB. Na přelomu let 1997/1998 krátce předsedou vlády ČR, poté až do roku 2000 znovu guvernér ČNB. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank.
jt
Josef Tošovský

Celková suma, kterou bylo třeba naplnit vypumpované a rozkradené banky, se odhaduje až k JEDNOMU BILIONU KORUN!!! Tady začal neuvěřitelný propad české ekonomiky, zachraňovaný nízkými platy zaměstnanců a placením nesmyslných předražených poplatků za cokoliv. Probíhalo trestuhodné rozhazování financí získaných z privatizace, záměrně se předražovaly a předražují státní zakázky. Proto chybí finance na tisíce důležitých věcí (namátkou důchody počínaje - a např. dírami na silnici konče). Bezostyšným okrádáním daňových poplatníků se stát dodnes vyhýbá bankrotu. Ovšem management státních i soukromých firem svůj plat navyšoval a navyšují do nebeských výšin.

Sanaci bank a legalizaci jejich pumpování vždy tvrdě prosazoval Václav Klaus, který za dobu své vlády zabránil jakémukoli pokusu o zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany polostátních bank. Typickou operací při pumpování byl úvěr od banky, jeho nesplácení, převedení úvěru na státní konsolidační banku a následně jeho prodej jako nevymahatelné pohledávky za zlomek výše jistiny úvěru. Dlužník si tedy půjčil např. miliardu, nic nesplatil a následně si přes spřátelenou společnost koupil od Konsolidační banky pohledávku vůči sobě za několik desítek milionů.


Cena zlata na světových trzích nepřetržitě roste už skoro jedenáct let. Kdyby Česká národní banka pod vedením Josefa Tošovského neprodala bezmála 56 tun žlutého kovu v letech 1997 a 1998, ale až v roce 2010, mohla Česká republika na této transakci při zohlednění vývoje kurzu koruny vůči dolaru vydělat o 27 miliard korun víc.

Podívejme se na největší vypumpované banky:

AGROBANKA

Její kauza byla zmíněna již výše v souvislosti se skupinou MOTOINVEST.

ČESKÁ SPOŘITELNA


Začneme velmi zajímavou a trefnou citací detektiva Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, který se v roce 2003 nechal slyšet v novinách, že: "Vyšetřovat třeba tunelování České spořitelny je o hubu. Dotýká se příbuzných nejvyšších politických špiček. A tak litujeme každého, kdo to dostane na stůl."
cspr

Česká spořitelna začala být pumpována již od svého vzniku v roce 1991. První hloubkový audit banky v roce 1995 objevuje obrovské díry v hospodaření - a ministr financí Ivan Kočárník podepisuje urychleně státní garanci pro spořitelnu ve výši 4,1 miliardy korun. Zároveň jsou ztrátové úvěry převáděné na Konsolidační banku a bilance banky se takto, alespoň provizorně, "čistí".

Další krize přichází v roce 1998, kdy se spořitelna jako držitel největšího objemu primárních vkladů v zemi ve výši cca 300 miliard korun ocitla na okraji propasti. Poté, co vláda obdrží varující zprávu společnosti KMPG o ztrátě banky přesahující její aktiva, je nucena rychle jednat a uhasit hrozící požár. Pád největší banky v zemi by zemi destabilizoval. Do spořitelny jsou doslova pumpovány desítky miliard, čímž je částečně stabilizována a ze strachu, že další vypumpování by již nebylo finančně únosné, je hledán strategický partner. Ten je nakonec nalezen v rakouské Erste bank, která získává kontrolní balík akcií.

Ztrátové úvěry přivedly banku na sklonku devadesátých let do stavu, kdy bylo nutno státní pomoci ve výši asi 60 miliard korun (zpráva ČTK ze dne 17.12. 1998). Politicky motivované úvěry krachujícím podnikům zcela zdevastovaly její portfolio a hrozil krach. Miloš Zeman nazval kupodivu výstižně ve svém projevu před PSP ČR dne 8.3. 2000 Českou spořitelnu "finančním ústavem, zevnitř rozežraném červotočem jako staré dřevo".
Z vedení České spořitelny jsou stíháni již od září roku 2002 mj. bývalý generální ředitel banky Jaroslav Klapal a členové představenstva Josef Kotrba, Rudolf Hanus a Kamil Ziegler. Jsou obvinění z trestného činu porušovaní povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření, který měli spáchat tím, že poskytli úvěr 970 milionů v září 1997 zjevně krachující leasingové společnosti Corfin. Několik měsíců poté byla tato pohledávka klasifikována jako nevymahatelná a prodána za jednu korunu soukromé firmě spřízněné s obviněnými. Klasická "pumpařská" transakce. Vyšetřování případu se však vleče a zřejmě nebude nikdy dotažen do konce, neboť v případě jeho skutečného vyšetřování hrozí trestní postih Livii Klausové a Josefu Kotrbovi.

lk
DŮLEŽITÉ OSOBY:
Livia Klausová, manželka Václava Klause. Členka dozorčí rady banky, která schvalovala všechny významné operace v letech 1993 - 2000.Úzké provázání banky s ODS dokazuje i angažmá
Evžena Tošenovského, v dozorčí radě banky v období největšího pumpování, tj. v letech 1996 - 1999, nebo poslance ODS Martina Kocourka, jako člena dozorčí rady banky v letech 1996 - 1998.

Josef Kotrba
, bývalý člen KSČ a ODA, manžel Petry Buzkové, ministryně vlády za ČSSD. Člen představenstva v letech 1997 - 1999, tedy v době, kdy se pumpovalo nejvíce.

toše
Evžen Tošenovský, Martin Kocourek, Josef Kotrba a Kamil Ziegler

Kamil Ziegler, před rokem 1989 působil ve Státní bance československé, člen KSČ. V roce 1999 se poté, co odešel z vypumpované České spořitelny, stal generálním ředitelem státní Konsolidační banky, kam byly ztrátové úvěry vyváděny. Cíl byl jednoduchý - zajistit, že úvěry nebudou od dlužníků vymáhány a tyto pohledávky budou jako "nevymahatelné" odprodány za zlomek původní hodnoty, typicky třeba subjektům spřízněným s dlužníky. V roce 2004 na otázku, kdo je jeho profesním vzorem, pravdivě a trefně odpověděl: "Je jím Richard Salzmann. Naučil mě nesmírnou spoustu věcí. Uměl lidi nadchnout, dát jim vizi. Navíc byl vzdělaný, inteligentní, skvělý rétor, v bankovnictví se velmi orientoval. Vrátil mu noblesu a prestiž. Škoda, že neodešel o dva roky dříve." O Richardu Salzmannovi bude řeč níže. Ziegler se od něj skutečně měl co učit, za jeho éry bylo z Komerční banky ukradeno ještě o mnoho miliard více.

Vladimír Kotlář, člen představenstva banky od roku 1991 - 1999 a Rudolf Hanus, člen představenstva 1994 - 1999. Tito dva agenti StB jsou úmyslně uváděni dohromady, neboť jejich společné krycí jméno "Mirek" a působení v rezidentuře v Českých Budějovicích naznačují jejich blízký vztah. Hanus byl od roku 1993 - 1999 jedním jednatelů společnosti ČNTS, servisní firmy televize NOVA. Jeho jméno figuruje (spolu s tehdejším generálním ředitelem spořitelny Klapalem) pod smlouvami z roku 1996 s firmou Ronalda Laudera, která si u České spořitelny půjčovala finance v řádu miliard. Tyto úvěry CME pochopitelně nesplatila a údajně je splácí dodnes.

Jaroslav Klapal
, generální ředitel a předseda představenstva 1994 - 1999. Bývalý vysoký komunista obsazený do funkce generálního ředitele zřejmě nebyl tím, kdo skutečně rozhodoval, kolik se vypumpuje a kam. Byl spíše vybraný k tomu, aby byl první na ráně.

ipb

IPB

IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, že vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi.

Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. "nafukování bubliny" a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na dceřinné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník Antonín Charouz. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň.

ipb pe
Václav Junek, Antonín Charouz a Lubomír Soudek

Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly další, bezpočet večírků, konferencí a "Žofínů" ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause "Dopočítávání do jedné".

První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě "umravnili" a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo.

Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky "bez výhrad", a to často v rekordní době.

Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997) a hrozící odpovědnost. 30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích.

V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments, s heslem "čím neprůhlednější, tím lépe".

Konec se však blížil. Stomiliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt "zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání" obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty.

Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na Kajmanské ostrovy (přičemž společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát "nedostane". Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády ČR, která 21.7. 2003 rozhodla, že Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton.

Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun.

PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB:


tu
Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno "KRÁL - národohospodář". Komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravovaly předání moci. V letech 1992 - 2000, tj. až do pádu banky působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny "pumpařské operace". Jeden z mozků vykrádání IPB.

Jiří Weigl, prodloužená ruka Klause v bance, který dohlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Libuše Benešová,
místopředsedkyně ODS a předsedkyně Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS.

Libor Procházka,
několikrát byl trestně stíhán, tři týdny dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno. V představenstvu banky působil v letech 1992 - 2000.

Aladár Blaas,
pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění staženo.

Jan Klacek,
místopředseda stínové vlády ČSSD 1996 - 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB.

Jiří Tesař, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997 - 2000.

we
Jiří Weigl, Libuše Benešová, Libor Procházka, Aladár Blaas, Jan Klacek a Jiří Tesař
IPB nebyla klasicky vypumpována, jako ostatní banky, ale doslova "přepumpována", což způsobilo trochu jiný scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc. Bylo nutno jí převést na jinou banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší.

Výše ukradených peněz se může pohybovat v řádech okolo 300 - 400 miliard korun, Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard, záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené (odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard), takže konečný účet může být ještě vyšší.

KOMERČNÍ BANKA


Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky, Richard Salzmann.

Kam peníze z Komerční banky nejvíce mizely?

Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z Komerční banky, patří firmy (skupina ČS/Satrapa) okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského. Celková suma se pohybuje kolem tří miliard.

Více než jednu miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společnost H-SYSTEM.

Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti izraelského státního občana Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval) a jeho holding B.C.L. Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance, počátkem 90.let ji připravil přes svou firmu Tessos Praha o asi dvě miliardy korun. V průběhu let 1996 - 1999 poskytla Komerční banka Baracovi úvěry ve výši přes osm miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barac nikdy v Čechách stíhán a stítní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barac na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraca dokonce na krátkou dobu zadržely, poté byl propuštěn. Žalobě čelil pouze ve Vídni v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce.

16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20.7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl "Myslím si, že privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách".

sal
PERSONÁLNÍ POZADÍ:
Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, že celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace.

Jan Klak, člen dozorčí rady banky 1995 - 1997.

Karel Dyba
, člen dozorčí rady banky 1997 - 1998, tj. v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý ministr hospodářství za ODS. Člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV, zakotvil v Prognostickém ústavu.

Josef Kotrba
, člen dozorčí rady 1995 - 1997, více o něm viz. výše kauzu České spořitelny

Jan Stráský
, v dozorčí radě 1998 - 1999, jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky, bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější ministr zdravotnictví a dopravy (ODS). Bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech.

BANKA BOHEMIA

Banka Bohemia je typovým příkladem, jak si nomenklaturní kádři bolševického režimu založili banku, kterou vykradli a jejich dluhy uhradil stát. Byla založena v roce 1991 a již tři roky nato, v roce 1994 na ní byla uvalena nucená správa a skončila v likvidaci. Ztrátu banky ve výši 17 miliard korun zaplatil stát. Banka byla vypumpována dosti primitivně a bez jakýchkoli krycích operací, miliardy tekly přímo na konta Adamcových a Čadkových firem a končily v zahraničí. Management banky si byl zřejmě tak jistý svými konexemi na vládu a orgány činné v trestním řízení, že se krycí operace při vykrádání jevily jako nadbytečné. Po uvalení nucené správy na banku a prohlášení konkursu se stal jejím správcem bývalý komunistický ministr financí Jiří Nikodým, který dohlédl na to, aby pád banky vyšuměl do ztracena a ztratily se důležité dokumenty, mj. řada úvěrových smluv. Zbylá aktiva banky v řádech stovek milionů korun potom Nikodým pod cenou prodával firmám spřízněným s Adamcem.

HLAVNÍ POSTAVY VYKRADENÍ BANKY BOHEMIA:

Jiří Čadek
, podplukovník StB působící v rozvědce a poté v odboru ochrany stranických a vládních činitelů. Vzhledem k nepokrytému vykrádání banky do jeho firem byl formálně stíhán, policie mu však dala dostatek času, aby po zahájení stíhání odjel na Floridu. Kriminalista, který měl přístup k jeho spisu na policii, řekl k jeho nerušenému odjezdu do zahraničí: "Vyšetřovatelé dokonce ani nenahlásili na hranice blokaci jeho jména, což se běžně dělá." Během jeho pobytu na Floridě zrušil parlament paragraf trestního zákona, podle kterého byl stíhán, mohl se tedy bezstarostně vrátit z příjemné floridské dovolené. Dnes Čadek dále podniká a vlastní několik firem. O pádu banky řekl pro tisk 7.7. 2004 s příslovečnou bolševickou drzostí: "Neudělal jsem nic nezákonného. Úřady proti Bance Bohemia postupovaly nesprávně a tím zavinily její pád."

Ladislav Adamec, syn posledního bolševického premiéra Ladislava Adamce. Bývalý člen dozorčí rady banky Bohemia, dnes nerušeně podniká a vlastní desítky firem. Jeden z neznámých českých miliardářů.

Této české "elitě" naprosto vyhovuje široká apolitická veřejnost, která s politikou a politiky nechce mít nic společného. Proto "elita" může trestat ty, kteří mají odvahu se těmto praktikám postavit. Ještě stále není dost lidí typu Libora Michálka, nebo generála Miroslava Krejčíka.

(pozn.: "Zpráva" je postupně doplňována a upřesňována tak, jak jsou relevantní nové informace)
Použil jsem převážně zdroj: Darnyho svět - 1. díl - 2. díl - 3. díl

Tato "Zpráva" koluje po internetu asi od roku 2005 v různých grafických a stylistických úpravách. Svým osudem připomíná tajně šířené Prohlášení Charty 77 před rokem 1989, a tak se vracíme zpátky do dob "Edice Petlice". Váš podpis pod touto "Zprávou" není nutný, ale jako nutnost se stále více ukazuje co největší informovanost občanů. Nevědomost či lhostejnost se nám historicky opravdu nikdy nevyplatila. Využijme dosud svobodný internet, facebook, ap...

RESPEKT - korupce po česku - ZDE

27. května 2011 byla vyhlášena válka české mafii - ZDE

Miliardové podvody ve veřejných zakázkách - ZDE

______________

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
Ústavní soud "smázl" důkazy 80 procent hospodářských kauz. Několika nálezy totiž prý znemožnil, aby se u soudu použily důkazy, jež zabavili policisté při prohlídkách kanceláří a firemních sídel. U pražského vrchního státního zastupitelství, které se specializuje na nejzávaznější hospodářské delikty v zemi, se to týká 80 procent všech případů, které řeší. Předsedou Ústavního soudu v r. 1993 - 2003 byl JUDr. Zdeněk Kessler, od roku 2003 tuto funkci zastává JUDr. Pavel Rychetský. celý článek ZDE

věz

Na závěr článek Petra Havlíka ze 3. 3. 2011: "…Nelze si nechat "kálet na hlavu". To české "ono to nějak dopadne" nebývá tím nejlepším životním postojem. Pasivita může být i forma spoluviny. Psát o dílčích každodenních excesech současné party Dolce vita (sladký život) skoro nemá smysl. Jim je totiž už úplně jedno, co si o nich myslíme. Pro ně je důležitý každý další den navíc u koryta. A platí to v různé míře pro všechny současné parlamentní strany. Jen se ukřičte, upište, uprotestujte,… Hlavně, že karavana táhne dále. O víkendu v Dubaji na golfu..." (celý článek ZDE)

Manuál ždímání občanů České republiky - ZDE
Děkuji za Vaši návštěvu
ta6
 


Komentáře

Zobrazit vše (183)
Zobrazit starší komentáře

101 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 22. března 2012 v 11:31 | Reagovat

Ahoj, Jene!

Koukám, bohužel, že s tolika diskutujících z minulého roku jsme zůstali jen dva.
Přeji brzké uzdravení.
Až dnes jsem zjistil, že máš v Liberci hezký obchůdek z porcelánem (to když jsem ze zvědavosti klikl na Tvůj web, většinou mně to totiž nezajímá, ani na nic z toho už nemám peníze) - líbí se mi, jak ho máš esteticky vycizelovaný. Vážím si i toho, že prodáváš jen české výrobky a tak udržuješ práci alespoň několika českým lidem. Mám spíš jen obavy z toho, že takové zbytné předměty, jako dekorativní porcelán, si může dovolit čím dále tím méně lidí.
Ostatně - nad alternativou opatřit si kvér a pár z těch hajzlů postřílet - alespoň, co bych stačil (než mně zlikviduje URNA - toliko extrémně dobře vycvičená a vyzbrojená složka na ochranu politických příživníků proti vlastnímu národu), už jsem ve své současné velmi zoufalé situaci také pomýšlel. Rozhodně lepší verze sebevraždy, než skákat pod vlak a stát se tak jen další statistickou položkou v "lejstrech" té neuživitelné armády byrokratických poskoků, co tady budou s klidným svědomím posluhovat jakékoliv vládě. Slušní občané si zřejmě neuvědomují, že to je ta "pátá kolona" současných i minulých politiků. To si opravdu většina národa myslí, že by to politici bez těchto proradných (protože vesměs tím nenápadných, poněvadž mnohých a všudypřítomných) úředníků všechno zvládli? Vždyť on i ten ZRÁDCE NÁRODA a LOUPEŽNÝ VRAH Gottwald byl úředníkem!!!
Právě úředníci jsou ta nespočetná kasta, která svým přiživováním se na "krvi" národa (jako ty primitivní pijavice) tvoří výdatné zálohy těmto bezcharakterním politikům, jelikož jsou sami už z podstaty bezcharakterní! Jim je naprosto jedno, kdo v zemi vládne, pokud z toho mají osobní prospěch ve formě dobrého platu, mnohých dalších výhod a zajištěného vysokého důchodu. Komu v této zemi pomohl z nouze kterýkoliv těmito protilidovými politiky výdatně živený úředník? A pakliže pomohl, což se zajisté často nestává, tak to rozhodně nepovažuji za nějakou zásluhu - dělal si svou původní práci, za kterou je z našich "krvavých" daní DOBŘE placen!!!
Platí to i o Policii - komu tato z naších daní placená OZBROJENÁ složka (avšak proti komu?) skutečně pomohla? Převádění babiček přes přechody považuji za slušnost a povinnost všech občanů kterékoliv země, nejen nějakých policajtů! Vím, o čem mluvím: 2× mi vykradli byt a nezbylo mi už nic cenného (protože si musím práci shánět po celé republice přes otrokářské agentury práce, a často v bytě nepobývám: už mi ho na Obecním úřadu chtěli kvůli tomu i odebrat, prý by ho jiní využili lépe, ale to už bych se pak neměl ani kam vracet, čili pod most - na Úřadu práce jsem se dokonce dozvěděl, že opatřovat někomu práci není jeho povinnost - k čemuže jsou pak tyto úřady dobré?!), 3× sklep, 1× ojetý automobil (na další už nemám a asi mít nikdy ani nebudu). Vždy pachatel neznámý (což po krádeži automobilu ani neuznali za vhodné mi alespoň oznámit!!! Případy od 90.-tých let až donedávna, kdyby se jich chtěl náhodou někdo zastat, že je to proto, že dnes na nic nemají peníze). Pak jsem do práce jezdil už jen na kole, které mi taktéž pravidelně vždy 1× do roka někdo ukradl - dnes už nemám ani na starší kolo!
A co armáda? K čemu ta nám byla v celé krátké historii této miniaturní republiky? Kolikrát zasáhla proti agresorovi, jako byli fašističtí, anebo ruští okupanti? Hlavně, že si vydržujeme dobře placenou armádu (a zase - mám další obavy, že těch vojáčků bude snad méně než jejich velmi dobře finančně zajištěných velitelů), která "nasazuje" životy někde v Afghánistánu, či kde všude. Neslouží i tato k případné ochraně těch (ne)mocných?
Většinu života jsem vykonával těžkou, sice relativně (z hlediska většiny populace) dobře placenou práci. Jako svobodnému a bezdětnému mi za bolševika z vydělaných peněz odnímali 40% měsíčně na zdanění. Ptám se - kde jsou všechny tyto peníze (pracoval jsem už od svých 17. let), když dnes prý nemám ani nárok na podporu (úřednice ze sociálního - znám ji, úřadovala v jiné instituci už za bolševika, všechny tam - mi tento rok v lednu drze sdělila, že to, že už nemám peníze ani na jídlo je můj problém a že je to nezajímá a že se řídí podle nového zákona! - ANO: opravdu až TAK!!!)? A vyhlídka na alespoň trochu slušný důchod mizivá! Která politická a úřednická "svině" se za mé peníze dobře napakovala?
Ale nic se neboj - těch osamělých vojáků, myslím, bude přece jen víc, než ty samojediný! Tyto osamělé vojáky nazvěme třeba pracovně: "Blaničtí rytíři"! A je snad i lepší, když vládnoucí garnitura a také to jejich úřednictvo neví, "odkud která padne". Tedy ti nejpřednější zrádci a nepřátelé národa!!! Protože do jakékoliv organizované skupiny odpůrců režimu je téměř VŽDY nasazen nějaký "mrzký zrádce". Těch Jidášů bude v tomto národě nemálo. Oni jsou vlastně po celém světě a právě tito jsou nejúčinnější ochranou všech nedemokraticky vládnoucích garnitur!

102 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 24. března 2012 v 5:53 | Reagovat

Patriku děkuji za dopis a čteš mi z duše,děkuji. Včera pátek 23.3.2012 jsem opět obdržel první místo v soutěži EUROREGION Jablonec n/Nisou regionů. Druzí a třetí byli Poláci .Příští rok už nebudu se účastnit. Mám prní ,druhé a třetí místo v prezentaci |Liberce ,maší republiky a stačí. Také jsem platil. Na jedno dítě nebyla úleva na dani. Státu jsem nacpal peněz a on se ted o mne na důchod "postará" Můj otec za sebou koncentrák a vězněn Jachymov. Byl komunista a pak ho jako ředitele statku vyhodili když byl proti vpádu rusů.No a jaký je rozdíl mezi člověkem ,který nečemu věřil(o když víme o KSČ své) anebo tito ODS,ČSSD,TOP09 ,nebo Veverky? Vždyt tito svině rozkradli naší republiku a mají na svědomí sebevraždy,exekuce,rozvody,rozvrácené rodiny,zmrzačenou republiku. Korupce a zlodějna kam se člověk podívá.Komouši ? břídilové co se rozkrádání týče. Tito v bilionech nás rozebrali. idíš ty kauzy ? Jak ten dobytek s posvěcením z hradu ,který do nich dostal hlasy? Píšeme si da a no a co. Víš proč je to tak v prdeli? Protože to tak čecháčkové nechali dojít. Nechal si národ o zlodějů ve vládě nasrat nad hlavu. Promin ale nešlo to jinak. Když vidím ten zkorumpovaný dobytek ve vládě ,jeden zloděj jak druhý,nic pro národ ,nic pro vlast jenom pro svou kapsu.Svoloč nejhorší. TOBĚ HOCHU ZLATÁ PŘEJI HEZKÝ DEN A JO TAKÉ TĚM SLUŠNÝM CO TŘEBA ČTOU ,ALE NEPÍŠÍ. ps.Dnes soutěž poslední den  ahoj

103 Patrik Vlk Patrik Vlk | 25. března 2012 v 21:59 | Reagovat

Gratuluji.

104 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 11:15 | Reagovat

Zdravím všechny slušné občany tohoto politickými i zločineckými mafiemi likvidovaného státu!

Rozhodl jsem se doplnit svůj Návrh na nápravu ZLA, zhmotněného v osobách českých politiků a státních úředníků, strhávajících tento národ ssebou do propastí pekelných (myšleno eufemisticky na podtržení již skutečného stavu věcí, což středověká rétorika dostatečně vystihuje; že by se tak málo od těch dob změnilo? Anebo kdo nás to tlačí stále zpátky do dob temna?!) - JE TŘEBA JEDNAT RYCHLE, ABY SE NESTALO, ŽE NENÁVRATNĚ:
Návrh č. 1 (viz o dva komentáře výše na konci) je jen pro ty málo odvážné, pro ty lenivé - ale přesto myslící na svou budoucnost: či spíše na budoucnost našich dětí (ta naše se těmito pomalými nástroji křehké demokracie a ve stávající etapě politického marasmu nakažené zemi už příliš nezmění).
Návrh č. 2: ten je pro ty byť ještě nedostatečně odvážné, ale činorodé občany - sestavujte petice proti současné politice zločineckých mafií, organizujte stávky, posílejte žaloby na tyto politiky (kteří už dospěli do stadia až k porušování základního práva občanů na život) k Evropským soudům, anebo ještě lépe ke světovým organizacím, stavějícím se za ochranu lidských práv (sám na takové žalobě proti Českému státu nyní pracuji). Všímejte si politiků a státních úředníků kolem sebe, shromažďujte materiál o jejich trestné činnosti a o skutcích zdrady proti vlastnímu národu! (Tato fáze je již mnohem účinnější a rychlejší, než ta předchozí.)
Návrh č. 3: pro ty dostatečně odvážné a uvědomující si možných následků v případě nezdaru - VYHLÁŠENÍ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI !!! Uvidíte, jak se ten domeček z karet, postavený zločinnými a zvrhlými politiky, začne hroutit! A nebojte - hodně zle bude tak jako tak! A pro ty, co by chtěli oponovat škodlivostí těchto kroků - tato republika už je ve stádiu, že ji (krom vlastizrádných politiků a státních úředníkú, kteří tak výdatně a rychle ČINÍ) už nemá co více poškodit.
Další návrhy jsou už jen pro statečné (ačkoliv jsou velmi účinné).
Politici nás DEMAGOGICKY varují před stavem, ve kterém se nyní nachází Řecko. ALE MY SE JIŽ V TOMTO STAVU NACHÁZÍME! Jenomže jsme neměli tu možnost jako Řekové, aby jsme si do poslední chvilky užívali dobrého živobytí a bohatých důchodů jako oni (to samozřejmě nemluvím o vysokých důchodech bývalých čelných představitelů KSČ, StB i současných politických, vojenských a úřednických vysloužilců, které jsou nadměrné a jisté DODNES!!!) - protože TAK RYCHLE SE TATO REPUBLIKA VŠEMI POLITICKÝMI A MAFIÁNSKÝMI ZLOČINCI VYKRÁDALA! Že za 20 let údajné demokracie obyčejným občanům ZBYLA jen svoboda pro pláč.

A co, Hanko, jste už podnikla Vy? A které doby Vám to vše připomíná (když už jste zmínila Chartu 77)?

Pro ty, kteří neví přesně, co to je DEMAGOGIE: "způsob klamání lživými sliby, lstí a záměrným překrucováním skutečnosti; užívání tohoto způsobu v politice pro získání mas klamem; nepoctivé úsilí o získání přízně nebo výhod" (Lumír Klimeš, Slovník cizích slov, SPN 1981)

105 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 11:22 | Reagovat

Pro lepší přehled znovu uvádím zmíněný Návrh č. 1:
při příštích volbách JÍT VOLIT a volit s rozmyslem!!! PŘEMÝŠLET a nenechat si věšet bulíky na nos ani od bolševiků v ODS, ani od těch v ČSSD, ani těch z KSČM - tito kdyby to mysleli s lidmi dobře, dávno by se přejmenovali, vyloučili všechny ty totalitní zločinecké bolšány a rozhodně by vedli jinou, prolidovou (a ne jen naoko líbivou), politiku! A hlavně si ohlídat, co pak s našimi volebními lístky různé politické klaky provádějí!!! Trvat na přímé volbě prezidenta a volit takového, který není jen nastrčenou figurkou nějaké velké politické strany! Koukat kolem sebe, a SAMI navrhovat za kandidáty SLUŠNÉ a SCHOPNÉ lidi. Ne ty všehoschopné!

106 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 13:32 | Reagovat

DODATEK

Návrh č. 0: ten je pro ty, kteří se neangažují a hodlají v tom i nadále pokračovat. Zkraťte svoji agónii - nedělejte vůbec NIC! Ušetříte tak politikům a jejich poskokům - státním úředníkům - mnoho sil vynakládaných jimi k vašemu ožebračování. Odevzdejte jim ihned a dobrovolně všechen váš majetek, sežeňte si spacák a nějakou igelitku na to, co vám možná ještě zbude a hledejte si nějaké klidné závětří v parku. Ale tak, aby jste nepohoršili pohledem na vaše zchátralá těla oko vašeho feudálního panstva, které bude zajisté tento svůj park používat i ke svým honosným promenádám.

107 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 27. března 2012 v 17:00 | Reagovat

Tak pěkně děkuji pane Patriku . Něco píši na ANO 2011 a bavím se mínusy svoloče z různých stran. Za chvílku jdu domů a tak si říkám ,kam se ta naše republika dostala. Když jsem na šachtě jako úsekový důvěrník (lidi zvolili) hájil jejich zájmi ,tak jsem nepočítal ,že budeme až tak v prdeli. Klaus hovoří o ODPOSLECHY .To prý není v žádné demokratické společnosti.Ten šašek vůbec neví o čem hovoří .Demokracie u nás žádná není. Pane bože ty jeho cinty ,tak řeči na koledy. A to máme těch šašků plnou vládu. Kabrnáci  to josu bratři v triku. Podvodníci ,korupčníci . Člověk hledal v nějaké straně možnost pomoci republice a najednou zjistil ,že je uprostřed vlčího houfu.

108 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 11:26 | Reagovat

Mažeme pravdu?

109 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 12:49 | Reagovat

Zmizel jsem ze seznamu ,jsem ve světě

110 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 14:26 | Reagovat

Čím více o těch zkorumpovaných sviních z vlády přemýšlím ,tak tím mám větší chut tu zlodějskou sebranku postřílet nebo v lepším poslat na Sibiř.Ted se píše jaký je Kalousek zloděj a proč ho nezavřou? Všechny z vlády a státnízastupitelství s policií je provázané a sám jsem to na vlastní kůži zažil když odložili mé nahlášení korupce MS 2009 ,kdy nebyla vypsána řádná hospodářská soutěž a vedení MS 2009 si rozdělilo zakázky svým známým .

111 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 16:27 | Reagovat

Jsem rád ,že jsem aspon otevřel vyšetřování MS 2009 .Vyšetřvoání byl určen Vojtěch Filip KSČM  .Věděl jsem ,že nemusí jak ODS tak ČSSD  že tu kauzu znovu otevře. Prý jsem byl to zrnko písku ,které uvolnilo znovu vyšetřování. Akorát mne mrzí jak léžerně vystupovala policie v případě ,kdy mi bylo ve spojitosti s náhlášením  vyhrožováno fyzickou . Byl likvidací.Byl jsem ujištěn ,že po celou dobu vyšetřování jsem byl hlídán satelity a každý můj krok byl sledován.

112 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 20. dubna 2012 v 13:42 | Reagovat

Tak zde vidíte na vlastní oči svoloč ,která nás dostala do krize .Všichni korupčníci a zloději národa

113 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. dubna 2012 v 8:40 | Reagovat

Všichni ty straníci vyhnili. Totální ztráta sebereflexe.ODS,ČSSD,TOP09 nenažranci a korupčníci dokonale zlikvidovali celý náš průmysl.Slibovali ,když dostanou náš hlas ,že vyšetří korupci .Nojo ale když se to tak spočítá ,tak  tom jednou skoro všichni. To vůbec nehovořím o "borcích co serou do vlastného hnízda"

114 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 29. dubna 2012 v 6:16 | Reagovat

O ceně,zpackaném MS a českém porcelánu.  Tak je článek jak vše funguje. Já jsem dostal plaketu a peníze grant někdo jiný. Název "Výstava se konala v rámci projektu vytvoření sítě kontaktních center hospodářské spolupráce .Projekt byl vybrán v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká Polská republika 2007-2013 . ps. Porcelánky zastupuji od roku 1991 a mám dvě ochranné známky a plno průmyslových vzorů. Zde vidíte sami jak to funguje. Vítěz dostane diplom a ostatní peníze.

115 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 19. května 2012 v 20:07 | Reagovat

To je sestava ,to je zkorumpovaná svoloč.Všechny bych poslal na Sibiř

116 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 12. června 2012 v 5:14 | Reagovat

Dokud budou u koryt tyto zkorumpované strany ,nelze čekat nápravu

117 jan Cidrych jan Cidrych | E-mail | Web | 13. června 2012 v 16:57 | Reagovat

Všechny korupčníky pozavírat ,zabrat nakradený majetek a vrátit státu.

118 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 19. června 2012 v 9:31 | Reagovat

Vychcaní poslanci chtějí aby zmizeli odposlechy ,to jest jedna z možností jak je usvědčit z korupce a zlodějny. Prý ze zákona. Ze zákona at policie vyšetřuje a tu zlodějskou sebranku pozavírá .

119 Vojtěch Zounar Vojtěch Zounar | E-mail | 19. června 2012 v 21:56 | Reagovat

Tak jak si žijete, státotvorný kupče?

120 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | 20. června 2012 v 9:21 | Reagovat

Určitě ne tak dobře jako korupčníci v této republice.

121 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 20. června 2012 v 9:35 | Reagovat

[119]:

[119]: koukej padat na ANO 2011

122 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 20. června 2012 v 14:43 | Reagovat

Vojtěch Zounar a jeho ANO 2011

123 Vojtěch Zounar Vojtěch Zounar | E-mail | 21. června 2012 v 1:37 | Reagovat

Operační prostor se Vám hodně zmenšil, suvenýrníku. To nevadí. Vykacávejte se sem. Jako do vrby. Občas přijdu na vizitu. Léky berte pravidelně! Na stráž!

124 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. června 2012 v 6:19 | Reagovat

jsem rád Zounar ,že nepatřím k těm negativním "ano" jako Vy .Jste hromada hnoje co si hraje na spravedlnost.Já jsem oproti Vám svoloči aspon něco v žiotě dokázal .y ? nic jenom se vtíráte a díky takoým jako jste Vy to v naší republice stojí za hovno. Já jsem suvenýrník a Vy svinák,padejte z mého blogu

125 Aťan Aťan | 21. června 2012 v 7:32 | Reagovat

[124]: ...nic ve zlém, ale tohle je můj blog :-)

126 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. června 2012 v 7:35 | Reagovat

herr Zounar četl jsem ty Vaše bláboly na ANO a nemíním si zasvinovat blog blbostmi. Vám slouží tyto jenom k pomlouvání a špinění. Hochu chlapče ale žiot ,skutečný život je o něčem jiném. Suvenýrník vyhrává soutěže ,propaguje kraj,region a co dělá mistr Zounar? Nic píše ,pomlouvá,špiní. Takových zasranů nas.ru plný kýbl.Četl jsem ty Vaše názory na ANo a říkám NE děkuji. Mohu psát pod heslem ale nechci ,nechci si kazit náladu.Poznal jsem v ANO spousty korupčníků a karieristů, přeběhlíků z ODS ,kteří prý osvítil duch svatý

127 Aťan Aťan | 21. června 2012 v 8:25 | Reagovat

[126]: Pane Cidrych, zkuste napříště nejhrubší nadávky jen kulantně naznačit, ať se z mého blogu nestane stoka sprostých nadávek. Děkuji předem.

128 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. června 2012 v 9:02 | Reagovat

Máte pravdu ,těch chudáků je více a nebudeme si kazit "renomé" jinak co říkáte mé odměně jak zveřejnil tisk na googl  O ceně,MS a českém porcelánu. Inu také výtah k penězům .Jenom škoda ,že ten ašus deštník není funkční. Dotaz dne . Mám nárok za 1.místo na odměnu? Hezký den  redaktorce novin ,který článek napsali a otiskli jsem navrhl místo ,kdyby ji za pravdu vyhodili. Jenom poznamenala ,že by klidně okopávala řípu ,práce se prý nebojí. Ted prodávám zbytek hrnků JEŠTĚD MS 2009  za 39 kč . Všem zákazníkům ukazuji hrnek korupčníků www.ladiesclub.cz spolku .Hrnek bez spodní značky a bez hygienického atestu.Pro některé lidi asi státní normy neplatí,že paní státní návladní Renáto . Jinak jsem rád ,že jsem to zrnko v písku ,které znovu pomohlo otevřít vyšetřování korupce MS 2009. Jenom se divím proč neodsoudí a neženou k zodpovědnosti vedení MS 2009 .Ti byli zodpovědní a ne obyčejní LIBEREČANÉ. At si zaplatí dluh skuteční viníci,padni komu padni.

129 Aťan Aťan | 21. června 2012 v 9:56 | Reagovat

[128]: Gratuluji.

Abych pravdu řekl, víc sleduji jak si vede naše Nejvyšší státní zastupitelství, ÚOOZ, BIS a občanské iniciativy. Na tomto hřišti se právě rozhoduje budoucnost ČR. Rok 2012 je v tomto směru bez nadsázky revoluční.

130 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. června 2012 v 10:33 | Reagovat

Hurá také sleduji.Ten hrnek JEŠTĚD MS 2009 jsem uvedl právě proto ,že ten spolek www.ladiesclub.cz  je spolek býalé státní zástupkyně Renáty Vesecké v čele. Ano jsem rád za naši policii(spravedlivou) a za ÚOOZ a další.Malé hřiště ? Ani nevíte co lidí mi dává sympatie a hlavně těm co vyšetřují "padni komu padni" Zde doplácíme město Liberec na zkorumpované vedení MS a těm co tuto sportovní akci využilo k vlastnímu obohacení. Když už jsme u toho,tak jsem ve spolku Ještěd a na schůzce v Babylonu jsem nabídl pí Neumanové suvenýry s atesty K MS 2009 .Paní Katka mi věnovala krátký pohled a její slova .Na to mám své lidi.překlad. Na to ,kteří mi platí.Takže od samého začátku byla tato sportovní akce určena k odměně uvedeného vedení MS 2009. Takže Ti co sprostě zneužili této sportovní akce ke svému obohacení.POZAVÍRAT,ZABRAT MAJETEK .Proč by měli jejich zlodějnu platit obyčejní LIBEREČANÉ? Ano z těchto "drobných " zlodějen se skládá rozkradené obrovské množství peněz. Nekončí KRÁDEŽ STOLETÍ .Tak jako Vy a spousta jiných ,kteří jsou pro slušný ,nezkorumpovaný život ,sledujeme bedlivě kam se SPRAVEDLNOST ubírá .Ano rok 2012 je revoluční a zlomový ve vyšetřování a napravování chyb režimu.Jenom mi jaksi uniká ta naivita politiků nás normální přesvědčit ,že nákup třeba letadel CASA a Promopro,padáků byl v pořádku. Při nákupu čehokoliv si musíme nejdříve zjistit skutečnou cenu a zda to vůbec potřebuji. Padáky? pane Kalousek dva mrtví a co se vyšetřilo? Prompro hmotná zodpovědnost. p Vondra a peníze? y nemáte ani základ obyčejného obchodníka,to jest zjistit a nakupovat VÝHODNĚ pro stát a ne do své kapsy.Dostali jste důvěru a byli jste pověření zodpovědně nakupovat a vůbec zodpovědnost finanční ,ne okrádání ČESKÉHO LIDU  ,republiky

131 Aťan Aťan | 21. června 2012 v 10:53 | Reagovat

[130]: Poklona uctivá, pane Cidrych.

A např. toto jsou dnešní zprávy:
http://www.novinky.cz/finance/271069-z-ceska-nenavratne-mizi-miliardy-podvodu-vseho-druhu-pribyva.html

132 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. června 2012 v 11:25 | Reagovat

Tu zlodějnu odkoukali různé fa od vlády.Vlastně darebáci dosadili do vlády své lidi a ti jim upravili zákony pro jejich krádeže a korumpování. Ted jsou si tak jistí,že klidně pomlouvají a uráží "podplukovníky" . Já bych je být policii ometl až by se z toho no třeba opupínkovali. Slušněji to už "nende"

133 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 17. července 2012 v 12:43 | Reagovat

Hezky se nám ta korupce ukazuje .Od vesnic po městečka a všude se krade .MS 2009 ukázka zlodějny a nikdo nejde do tepláků.

134 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 6:44 | Reagovat

Děkuji a píši. Začnou se vyšetřovat všechny toky peněz ,korupce ,různí strýčkové a další. Již jsem psal jak se dříve jednalo u soudu a na mém bloku je rozhodnutí v můj prospěch vrchního soudu v Praze na pokyn ministra spravedlnosti. Jak ale jednali některé soudy. Tak když jsem žádal soud v Chomutové a soudní nařízení k návštěvám syna Jana ,bylo mi řečeno ,že soud má zájem o novou rodinu a já že jsem nepřítel republiky. Jako záruka je jeho děda p.Duda stranický lektor ze šachty.Ten má ten "správný morální profil" Ne já rebelant. Tak probíhali dřive soudy a i ted jak tak sleduji některé v té nespravedlnosti pokračují. Vyhrál jsem si tři krajské soudy zde v Liberci dva a jeden  Ústí n/Labem. MS 2009 se nějak nehýbe z místa. Po mém nahlášení p Filipovi  vedoucímu vyšetřovací komise a nahlášení na policii a kriminálku se prý vše uložilo.Nebyla vypsána řádná hospodářská soutěž .Tak zněla odpověd kontrolního úřadu z Brna a Prahy ,který jsem obdržel a který jasně ukázal jak vedení MS 2009 korumpovalo.

135 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 6:53 | Reagovat

MS 2009 mne navštívil hned druhý den po zaslání nahlášení p.Filip Praha( vedoucí vyšetřování korupce MS 2009) vyhrožovatel ,že dostal 300 000 kč za mou likvidaci a když to neudělá on tak že prý rusové za 60 000 kč to rádi udělají. Je to obyčejná svoloč. Prý jsem zrnko písku ,které znovu otevřelo vyšetřování korupce MS 2009. Stát tak přišel o spousty peněz a spousta lidí se zde neoprávněně obohatila. Kontrolní úřad policie z Prahy mi odpověděl že je vše uloženo. Zařídil jsem jim otiksy prstů z telefoního sluchátka ,kterí sejmul technik kriminálky z Liberce. Záznam na kamerách také mají ,tak koho kryjí? Jednoduchá odpověd Vedení MS 2009 ,které zřejmně i toho vyhrožovatele poslalo.

136 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 13:30 | Reagovat

Zmizel článek   O ceně,zpackaném MS a českém porcelánu    Tak asi o té korupci někdo zapracoval

137 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 12. září 2012 v 6:49 | Reagovat

Běží pořád běží ,

138 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. září 2012 v 15:51 | Reagovat

Čím více čtu o té jejich korupci tak tím více jimi opovrhuji.je to obyčejná žumpa jméno ? VLÁDA

139 pebob pebob | E-mail | 28. září 2012 v 9:08 | Reagovat

volím DSSS

140 Aťan Aťan | 28. září 2012 v 9:46 | Reagovat

[139]: Lidi jsou dosavadním "vládnutím" tak rozčarováni, že budou volit buďto KSČM anebo DSSS. Stěhuju se do Švýcarska :-)
http://www.alpinehikers.com/photos/ph_jerry_matterhorn.jpg

141 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 2. října 2012 v 12:09 | Reagovat

Budu zakládat střeleckou školu ,obdobu Svazarmu ,kde jsem od malička střílel. Takovu DOMOBRANU a vstup jenom zájemci nestraníci ale zato obětavost a smysl pro spravedlnost. Kdysi první místo Jan Kůrka olympijský mistr z Mexika,druhý mistr sěta Šwarc a já jsem byl třetí. At žije Materhorn a Curych

142 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 2. října 2012 v 12:12 | Reagovat

Zkorumpované ODS,ČSSD,TOP 09 zahnalo lidi do náruče komunistů. Všechno zkorumpovaná ,nenažraná svoloč .

143 zadluzenacr zadluzenacr | 8. října 2012 v 11:27 | Reagovat

Dobrý den.
Naprosto s Vámi souhlasím,mám svůj blog zadluzenacr!!!Jen jedno mi není jasné???Čeho se náš pos.aný národ bojí-vlády této mrzké lůzy????Nestydíš se národe Český svým dětem pohledět do očí???!!!!!Chce se mi zvracet!!!!!!!!!!

144 Aťan Aťan | 8. října 2012 v 11:41 | Reagovat

[143]:  Občas se objeví jiskřičky naděje, jen by bylo třeba národem Českým tu jiskřičku rozfoukat:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1210/zakon-umoznujici-zridit-obcanskou-parlamentni-vysetrovaci-komisi-jde-do-parlamentu

145 zadluzenacr zadluzenacr | 8. října 2012 v 23:34 | Reagovat

Ještě jednou krásný večer.
Ano,ale jsme jen zmanipulované ovce,jsme silní jen u piva,doma,mezi přáteli???
Nejdůležitější je vykoupat tuto vládu ve Vltavě,hned poté schválit zákony jasné,srozumitelné,které budou platit pro všechny-žádná imunita!!!
Má-li se 80 procent národa zle,čeho se bát??Jen se pořád nekrčit a nečekat,že se to udělá samo!!!Jsme tak zabedněni???
Odboráři také slibovali stávku a jen řeči!Jedinec nic nezmůže,takže kdy se sejít před vládní budovou a naučit je plavat?????

146 Aťan Aťan | 8. října 2012 v 23:46 | Reagovat

[145]: Jedinec nic nezmůže, to je pravda. Ale 21. 4. nás bylo na Václaváku 100 tisíc, a taky se nic nezměnilo. Tohle ale vypadá nadějně:

http://vrattenamstat.cz/

147 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 10. října 2012 v 16:03 | Reagovat

Zdravím všechny ty slušné . Bože můj co je to za národ ,nechat si srát takhle na hlavu

148 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 20. října 2012 v 10:04 | Reagovat

VOLBY vítězné strany  STAROSTOVÉ OBCÍ a ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ   VIVAT

149 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 20. října 2012 v 10:04 | Reagovat

VOLBY vítězné strany  STAROSTOVÉ OBCÍ a ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ   VIVAT

150 jan Cidrych jan Cidrych | E-mail | Web | 30. listopadu 2012 v 10:19 | Reagovat

Vážení přátelé jsem Patriot českého porcelánu ,českých výrobků vůbec

151 jan Cidrych jan Cidrych | E-mail | Web | 9. prosince 2012 v 10:15 | Reagovat

Hezké vánoce přátelé

152 jan Cidrych jan Cidrych | E-mail | Web | 9. prosince 2012 v 10:15 | Reagovat

Hezké vánoce přátelé

153 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 31. prosince 2012 v 12:15 | Reagovat

Vše nejlepší do Nového roku Vám přeji .i na www.ještěd MS 2009

154 Avatar Avatar | 5. ledna 2013 v 19:38 | Reagovat

Jediné řešení je začít jednoho po druhém bez milosti střílet, před smrtí nechat lumpa vypovídat na kameru, protože málokdo si vše vezme do hrobu, každý se chce kousíček očistit.
Záznam pak poskytnout médiím, jak ptáčci zpívali. Po prvních mrtvolách by vznikla zajímavá panika mezi ostatními kmotry...

155 Aťan Aťan | 5. ledna 2013 v 21:42 | Reagovat

[154]: Avatare, je to hezká myšlenka, ale budeme spolu raději tvrdit, že si děláš legraci, nebo mně správce serveru smázne blog. :-)

Střílení změníme na doživotní tvrdou práci v lomu, ale samozřejmostí bude VŠECHNO NAKRADENÉ DO HALÍŘE VRÁTIT.

156 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 6. ledna 2013 v 10:52 | Reagovat

A mohu požádat dříve funkčně jako důstojník SNV škola ano  ,vzal bych si to hlídání a převýchovu těch lotrů na starosti. Velký bič a malý dvorek. Koho by jsme vybrali na vybrání NAKRADENÝCH FINANCÍ? Kradouska určitě ne ,navrhněte. Jinak přátelé přeji krásné dny ,měsíce,roky. ps Když je ten Klausík takový kámoš s rusákama tak co takhle ho vypravit s mašinfírou Grosem na DÁLNOU SIBIŘ ? Tam by mohli plácat huhuláky ze sněhu a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta. Kradousek by jim tam mohl ty sněhuláky počítat. Ahoj

157 Aťan Aťan | 6. ledna 2013 v 12:29 | Reagovat

[156]: Pane Cidrych, chtěl jsem se dávno zeptat - jiný článek na blogu vás nezajímá? Tohle je 2 roky staré a vy jste se mně tu trochu zaseknul. :-)

např. včerejší příspěvek:
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1301/klaus-po-sobe-zameta-stopy-pise-na-svem-webu-jan-kraus

atd. atd., je dobré sledovat novinky.. kdekoliv

158 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 6. ledna 2013 v 14:41 | Reagovat

Jsem rád ,že budete pokračovat o korupcích .Mám svůj e-shop

159 Aťan Aťan | 6. ledna 2013 v 16:20 | Reagovat

[158]: ...že budu pokračovat? Nerozumím. Vždyť tu mám od té doby stovky jiných příspěvků, nevšiml jste si? :-)

160 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 7. ledna 2013 v 6:00 | Reagovat

je dobře ,že jste mi řekl ,že je to zbytečné masírovat český národ ,daty o korupci. V cíly jsem já pak šel sedět a národ? Kdeže lonské sněhy jsou.Všiml jsem si akorát jedné věci .že Ti nhoře si dělají pořád co chtějí. Mě akorát lidé upozornují a ptají se .To se nebojíte ? Anebo dejte si pozor at Vám nerozbijí výlohu anebo nedivte se že nemáte kšefty ,když do všeho štouráte .Tak to je typyicky český národ,. A Vy nebo já? Náš názor? Hezké dny ,měsíce,roky Honza

161 Aťan Aťan | 7. ledna 2013 v 7:25 | Reagovat

[160]: Mám tu desítky aktuálnějších příspěvků o korupci, pane Cidrych, a vy stojíte 2 roky u jediného článku. Zkuste myší popojet.

162 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 19. ledna 2013 v 18:04 | Reagovat

Volím Karla Schwarzenbergra

163 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 19. února 2013 v 8:17 | Reagovat

Volím  STAROSTOVÉ OBCÍ a ZMĚNA PRO LIBEREC

164 Liter.cz Liter.cz | 23. února 2013 v 11:34 | Reagovat

[163]: Pane Cidrych, zkuste na blogu kometovat čerstvější články, zůstal jste trčet o dva roky pozadu a ještě jste mimo téma. Neříkejte mi, že schéma překliknutí na nový článek je na tomto blogu tak složité, držím vám palce.

165 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | 23. února 2013 v 11:46 | Reagovat

Nejsem mimo téma ,ta korupce a rozkradení naši republiky právě těmito je pořád v kursu .Hezký den

166 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 10. května 2013 v 14:30 | Reagovat

Je vidět dle sledovanosti ,že správně je upozornováno na rozkradení republiky a že se lidé o to zajímají.

167 Aťan Aťan | 10. května 2013 v 15:13 | Reagovat

[166]: ..nechápu pane Cidrych, že tři roky komentujete jeden jediný článek, když od té doby je tady stovky jiných. Přeci nemůže být na tomto blogu tak složité kliknout na další příspěvky, nebo ano?

168 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | 10. května 2013 v 15:50 | Reagovat

Zatím jsem zde našel nejvíce pravdy

169 Aťan Aťan | 10. května 2013 v 16:10 | Reagovat

[168]: A tohle jste četl?

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1305/fondyeu-eu-tiskova-konference-k-predstaveni-projektu

Nebo tohle?

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1305/parlament-schvalil-prvni-z-9-bodu-rekonstrukce-statu

...atd atd.. tam také není lež, nebo ano? Bylo by dobré nepřešlapovat stále na jednom místě, je spousta dalších kauz k řešení a zveřejnění.

170 GVKB GVKB | E-mail | Web | 7. července 2013 v 8:02 | Reagovat

Jsi ubohý dobytek
Vše co je v pohybu, to jsou programy a informace, není zde hmota a život, to jsou jenom iluze, ve skutečnosti zde jsou jenom programy a informace, a člověk to jsou programy a informace, ve kterých je mnoho chyb, díky tomu že zde existuje byrokratická centralizace, která z lidí učinila ubohý dobytek. Na jedné straně byrokratické centrum utrácí společné peníze za zbytečnou armádu (USA začalo drasticky snižovat stavy zbytečné armády) a na druhé straně jsou ubožáci, co vybírají popelnice a spí pod mostem. Jako ubohý dobytek, máš možnost jít k volbám, si zvolit kariéristický dobytek, který tě bude špatně zastupovat, a který bude na tobě ekonomicky parazitovat. Cesta ven není v tom, že budeš konzumovat návykové chemické drogy, a unikat do chemického světa iluzí na krátkou dobu, cesta je v tom, že spácháš sebevraždu jako hrdina, společně s ostatními na Václavském náměstí v Praze. Dáš si na hlavu igelitovou tašku a udusíš se, je to levná a jednoduchá sebevražda, problém je že jsi pyšný na to, že máš vysokou školu a myslíš si naivně, že jsi nenahraditelný a důležitý pro tento centralizovaný svět? Každý ubohý dobytek je snadno nahraditelný, lidí je na světě v současnosti jako sraček, a podle toho se s lidmi i jedná, a tak se staví koncentrační vyhlazovací tábory, házejí se na města atomové bomby, atd. Tvoje veliká zbabělost je následkem toho, že jsi ubohý dobytek, byl jsi duševně mravní výchovou vykleštěný, a tak se z tebe stal ubohý dobytek, který po celý život myslí a žije jako ubohý dobytek, který myslí jenom na; kariéru, výhody, jistoty, parazitování, podrazy, moc, bohatství, popularitu, kritizování, atd. Bojíš se smrti, protože jsi zde mnoho investoval do mnohého, a smrt znamená, že o všechny investice okamžitě přijdeš. Tvůj život to je jenom myšlení na hodnoty, podíváš se na druhého a tvůj mozek okamžitě stanovuje hodnotu toho druhého, podíváš se věci a zase tvůj mozek stanovuje hodnotu věcí, to co je podle tebe hodnotné, o to se staráš, a to co není podle tebe hodnotné, o to se nestaráš. Komu není možné poradit, aby spáchal dneska sebevraždu, tomu ani už nelze pomoci, nečekej na to, že v budoucnosti to bude lepší, bude to 100% horší, jednak budeš starý ubohý dobytek, a jednak bude zde ještě větší ekonomická a sociální krize, způsobená tím že ve vládě sedí jenom samý ubohý starý dobytek.

171 Aťan Aťan | 7. července 2013 v 11:28 | Reagovat

[170]: Milý GVKB,

zpočátku jsem měl dojem, že mi nadáváš do dobytků, než jsem z komentáře pochopil, že dobytkem myslíš lidi obecně - manipulující i manipulované. Nabízíš alternativu jak z toho ven - zajít si na Václavák a spáchat sebevraždu. Já vidím ještě dvě alternativy:
1. Chovat se dál jako tupý dobytek, urvat co se dá na úkor druhých. Přežít.
2. Stále a stále se pokoušet uchovat si vlastní hrdost a proti zlu bojovat. Zapojit se do občanských iniciativ, kterým dobytčí způsoby nevyhovují. Toto je např. jedna z alternativ, viz.:

1) Zřízení nezávislé parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni důvěryhodní představitelé právního stavu, zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní a další důvěryhodné osobnosti. Tato komise by měla prozkoumat materiály BIS z posledních let mapující propojení politiků a dalších veřejných činitelů s organizovaným zločinem, a případně iniciovat trestní stíhání vůči pachatelům trestné činnosti i vůči těm, kteří informace o jejich aktivitách měli a nekonali v souladu se zákonem. Za účelem zřízení této komise je třeba neodkladně přijmout změnu § 48 Zákona o jednacím řádu sněmovny, která byla navržena skupinou poslanců již loni na podzim a jejíž přijetí parlament neustále odkládá. Občané mají právo ještě před volbami vědět, koho volí, čí zájmy jimi volení zástupci skutečně hájí a kteří politici jsou napojeni na mafiánské sítě.

2) Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, jako jsou billboardy a novinové inzeráty, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel. Astronomické náklady na volební kampaně jsou jednou z hlavních příčin propojení politických stran s pochybnými ekonomickými subjekty či přímo organizovaným zločinem. Nepoctivé a nezákonné financování politických stran pak deformuje rovné podmínky politické soutěže a znevýhodňuje poctivé a zákony respektující politiky a politické subjekty.

3) Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány. Je třeba přetnout penězovody mezi nepoctivými politiky a organizovaným zločinem. Nedávno přijatý zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností je nedostatečný, protože firmám ucházejícím se o veřejné zakázky nadále umožňuje vyhnout se odkrytí identity jejich vlastníků. Zpřísnění podmínek je možno realizovat prostřednictvím technické novely Zákona o veřejných zakázkách.

4) Okamžité ukončení praxe netransparentního obsazování dozorčích a správních rad, které slouží jako jeden z hlavních nástrojů politické korupce za peníze daňových poplatníků. Rozdávání politických "trafik" není podstatou politiky, jak tvrdí zastánci této praxe, ale je projevem hrubě pokleslé politické kultury. Tyto funkce musí být obsazovány na základě odborných schopností a nesmí sloužit jako směnné zboží v rámci politických obchodů.

www.vrattenamstat.cz
www.rekonstrukcestatu.cz/cs
www.nfpk.cz

172 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | 19. července 2013 v 6:10 | Reagovat

Ahoj Atane 1000% pravda

173 Jan Cidrych Jan Cidrych | 18. srpna 2013 v 17:28 | Reagovat

[172]: Ještě k tomu dodám .To slovo dobytek je urážka pro potřebný skot k obživě .

174 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 28. prosince 2013 v 8:22 | Reagovat

Krásný rok 2014 Vám přeje Jan

175 Aťan Aťan | 28. prosince 2013 v 10:27 | Reagovat

[174]: Díky moc, nápodobně :) ..hlavně ať se konečně pohneme správným směrem.

176 Jan Cidrych Jan Cidrych | 28. prosince 2013 v 10:36 | Reagovat

[175]: Atane Ty jsi se hodně zasloužil o krok dopředu a za to Ti patří VELKÝ DÍK

177 Aťan Aťan | 28. prosince 2013 v 11:09 | Reagovat

[176]: ...sice mi to lichotí, ale tahouny naší současnosti vidím v Hance Marvanové, Karlovi Janečkovi, Petru Havlíkovi, Pavlu Francovi, v Jiřím Skuhrovcovi... a v desítkách dalších, nerad bych na někoho zapomněl. Možná mile překvapí Babiš, ale tady lze těžko odhadovat.

Ostudou naší České republiky je, že tito jednotlivci jsou v tomto bahně dost osamoceni, za hranicemi kolem nás je obyvatelstvo aktivnější - i tzv. československá "sametová revoluce" byla tenkrát v Evropě předposlední, a stejně jsme si ji nechali mafií ukrást, což o mentalitě českého národa nevypovídá příliš lichotivě, bohužel. Ale snad se to v dobré obrátí, jsem optimista. :)

178 Karel Karel | 20. prosince 2015 v 21:42 | Reagovat

Bohužel znám proces tunelování Bohemia banky,Agrobanky a většiny podobdých bank v té době založených.Nadhodnocené úvěry,procenta z půjčených peněz,lidí kteří jsou dnes ve vedení J plus T,jenom že to bylo právně tak podchycené,že dnes by museli hovořit o minulosti,jako je třega ...

179 Mrs Valicia Rene Mrs Valicia Rene | E-mail | Web | 13. října 2016 v 4:59 | Reagovat

Dobrý den,

          Jsme křesťanská organizace vytvořena na pomoc lidem v nouzi
podpory, jako je například finanční help.So pokud jste se setkali finanční
obtíže nebo jste v každém finančním chaosu, a budete potřebovat finanční prostředky
založit svůj vlastní podnik, nebo potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo zaplatit
své účty, získat dobré řešení, nebo jste zjišťují, že je těžké
získat úvěrový kapitál od místních bank, kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím
e-mail: mrsvaliciareneloanfirm@gmail.com protože Bible říká: "" Luke 11:10 Každý,
kdo prosí, dostává; ten, kdo hledá, nalézá; a kdo tluče se
budou otevřené dveře. "Takže nenechte tuto příležitost projít se
protože Ježíš je stejný včera, dnes i navěky more.Please
jedná se o vážné ducha a Božích spravedlivých lidí.

Vaše jméno:
pohlaví;
AGE;
země
Výše úvěru:
Půjčka Doba trvání:
Účelu úvěru;
Váš měsíční příjem;
Platné mobilní telefonní číslo:

Děkuji za pochopení do kontaktu, zatímco budeme čekat

pozdravy
management
E-mail: mrsvaliciareneloanfirm@gmail.com

180 kimberly kimberly | E-mail | 23. března 2017 v 11:25 | Reagovat

Ahoj všichni, jmenuji se Kimberly Michelle, jsem z United stavu, jsem tady, aby svědčil, jak jsem se dostal půjčku od května FIELD finanční společnost po hodně falešných věřitelů popírat mi možnost získat úvěr tady v tomto fóru. pomohlo mě a mou rodinu úvěru ve výši 50.000 USD. Poté, co jsem ztratil 1000USD na podvodníky. MAY POLE FINANCE ředitel společnosti (pan NASMITH JOHN) mě ujistili, že se mi pomůžeš, zprvu jsem odmítal uvěřit, dokud se konečně setkat s jeho slib. Potřebujete-li skutečný úvěr jako naléhavou, jak chcete kontakt může FIELD finanční společnost prostřednictvím svého e-mailu (loan3568@gmail.com

181 Denis Martin Denis Martin | E-mail | 22. dubna 2017 v 13:00 | Reagovat

DO YOU WANT A PERSONAL/BUSINESS/INVESTMENT LOAN? LOAN IS HERE FOR YOU

We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 72 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $20 million.

We Offer:
* Business Loan
* Personal Loans or Signature Loans  
* Arrangements to Borrow from $10,000.00 up to $20,000,000
* Choose between 1 to 10 years repayment period.
* Choose between monthly and annual repayment plan.
* Flexible loan terms and conditions applied.
* Interest rates as low as 1%.

We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances.

Contact us today via:
fina.serds@gmail.com

Get your instant loan approval

182 kingsjone kingsjone | E-mail | 26. dubna 2017 v 18:24 | Reagovat

Dobrý den Moje jméno je DENNIS MARK Chci poděkovat kingsjonecompany
Za to, že mi pomohl s půjčkami ve výši 700.000.00kč poté, co jsem byl podvodníkem

Forsolong. Pokud máte zájem o skutečný úvěr, kontaktujte ho prosím

Může vám také pomoci. Jeho úvěr není
Vezměte si dlouho. Během 24 hodin byla moje půjčka již v mém účtu

Naléhavá a důvěryhodná půjčka by se s ním měla kontaktovat, je to poslaný Bůh a dobrý

Osoba jeho email je: kingsjonecompany@gmail.com
S radostí sdílet toto svědectví na internetu
Protože mi pomohl. Jestli opravdu potřebujete pomoc, aniž byste byli podvodní
Správná půjčka společnosti
Kontakt: kingsjonecompany@gmail.com

Prosím, vraťte se ke mně s následujícími informacemi:

Celé jméno:
Stáří:
Pohlaví:
Domovní adresa:
Telefon:
Město:
Stav:
Země:
Obsazení:
Stav:
Národnost:
Požadovaná částka:
Účel úvěru:

Čekám na odpověď co nejdříve. Pokud máte otázky, prosím

Neváhejte se zeptat.

s pozdravem

183 Mr. Adolf Roger Mr. Adolf Roger | E-mail | Web | Úterý v 18:55 | Reagovat

PŘÍLEŽITOST ÚVĚRU:

Potřebujete půjčku? Máte zájem o získání jakéhokoliv typu úvěru? Nebo jste finančně znepokojen ?. Máte dluh splatit? Poskytujeme půjčky do kterékoli části světa. Náš úvěr Úrokové sazby jsou 3% za zrušení s tržní dobou bez ohledu na umístění nebo stav úvěru. Získejte dnes půjčku Kontaktujte nás prostřednictvím společnosti Adresa na adrese: info.adolfrogerloans@yahoo.com:

POZNÁMKA: Dáváme minimálně ($ / € 1.000) na maximum ($ / € 500,000,000) E.T.C. Požadavek na půjčku musí být uveden v amerických dolarech nebo v eurech a jakékoli jiné použité měně.

Kontakt: info.adolfrogerloans@yahoo.com: pro váš úvěr dnes jsme Vám k dispozici.

Děkujeme, protože očekáváme rychlou odpověď.

S pozdravem,
Adolf Roger
Manažer ve spolupráci

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.