Byl jsem svědkem krádeže století... 2. DÍL

6. listopadu 2010 v 15:37 | Aťan |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"

Motto: "V devadesátých letech se tunelovala naše minulost, následně až do teď se tunelovala naše přítomnost a teď prostřednictvím důchodové reformy se tuneluje už naše budoucnost."

MUDr. František Koukolík, DrSc.: "Je nutné se duševně namáhat. Sehnat si dost relevantních informací, zvážit je, porovnat je a podle toho se nějakým způsobem rozhodnout. Pravděpodobně bude vhodné založit zcela nové politické síly, které budou mít lépe propracovaný systém kontroly mocenských mechanismů a poněkud jasněji v hlavě co chtějí a co nechtějí."


HARVARDSKÉ FONDY

Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovaly marketingový motor kupónové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu "zisku desetinásobku" miliony lidí, způsobily jedny z největších škod z tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných "harvardskou skupinou" je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mj. i Karel Staňek, představitel Ochranného sdružení malých akcionářů Harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen "bílým koněm agentů StB a KGB". Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje.


VIKTOR KOŽENÝ, v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova, a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu agentu StB a KGB Karlu Köcherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klause a Miloše Zemana z Prognostického ústavu, spoluzakladatele Občanského Fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. sametové revoluce; a také Juraje Širokého, agenta StB majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB (StB), nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a New Yorku problémy s policií (údajné zneužívání kradených kreditních karet) a odchází do Anglie, odkud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa aj.

Karel Köcher, Juraj Široký a Boris Vostrý

Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, bývalý vysoký důstojník StB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků StB, včas skartován. Z dostupných informací, mj. i z jeho životopisu lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka VI. Správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik Harvardské operace přímo řídil, popř. řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firem již od roku 1990.

Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, dvojnásobný agent StB po krycím jménem "Franta", č. svazku 2242. Byl členem prvního představenstva HARVARD CAPITAL and CONSULTING a.s. a poté vystřídal řadu funkcí v rámci celé struktury Harvardských fondů.

Významnou roli hraje bezpochyby již výše zmíněný Juraj Široký, agent StB s krycím jménem "Bellan", č. svazku 196592, který působil přímo na hlavní správě rozvědky StB, která měla na starost operace v zahraničí. Figuroval v celkem šesti společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve dvaceti společnostech.

Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatelé založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem tzv. "zisku desetinásobku", tzn. zaručení investorům, že jim hodnota jejich kupónových knížek bude desetinásobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě min. 60 miliard korun, v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, tj. v roce 1994 kontrolovala harvardská skupina asi padesát nejlukrativnějších českých podniků. Václav Klaus tehdy na adresu Koženého směřoval další ze svých nesmrtelných výroků: "Jen více takových podnikatelů!" V témže roce začíná systematický tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Daventree Ltd.

Po útěku Koženého do Irska, v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocných neobolševických kádrů, tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Vostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy (resp. jejich mateřská společnost) rychle transformovány na Harvardský průmyslový holding a.s., která vzápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventree Ltd., za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding a.s. jde vzápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, BIS ani vládě. Neděje se však vůbec nic. Zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je Harvardský průmyslový holding a.s. v roce 1998 (tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení!) prodán jedné z Koženého firem. Kožený platí dvěma směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí. Teprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na Koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Teprve v roce 2003 byli Kožený s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, Kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize.

Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jdou bezpochyby nad sto miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad.


BANKY

V první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších pěti zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence.

Použití termínu "tunelování", pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit, není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem "pumpování", neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoli přijít a "napumpovat". Základním způsobem "pumpování" bylo ztrátové úvěrovaní a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší "kapitány průmyslu".

K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout (Banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň aj.) nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard (IPB, Česká spořitelna, Komerční banka). Státní pomoc měla různou formu - odkup klasifikovaných úvěrů, garance, navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na Konsolidační agenturu.

MEZI OSOBY POSKYTUJÍCÍ STÁTNÍ KRYTÍ NERUŠENÉMU ROZKRÁDÁNÍ BANK patří především:


VÁCLAV KLAUS, předseda vlády do roku 1997. Ve své autobiografii píše: "Nejvíce jsem o ekonomii v 70. letech diskutoval s Vlado Rudlovčákem, ... a v letech osmdesátých s Dušanem Třískou, hlavním otcem naší kupónové privatizace... do užšího kroužku kolem semináře patřili K. Dyba, T. Ježek, ...J. Stráský, V. Dlouhý, I. Kočárník.... Na seminářích vystupovali i Richard Salzmann, Miloš Zeman a další...." Jak vidno, všechny větší akce se připravují roky.

Ivan Kočárník, Jan Klak, Tomáš Ježek, Roman Češka a Jiří Skalický

Ivan Kočárník, v osmdesátých letech 20.století jako vysoce postavený člen KSČ ředitel odboru tehdejšího ministerstva financí, v letech 1992 - 1997 místopředseda vlády a ministr financí.

Jan Klak, náměstek ministra financí, po skončení funkce se jako statutární orgán přímo podílel na pumpování Komerční banky.

Tomáš Ježek
, předseda Výkonného výboru FNM, člen KSČ od svých 18 let.

Roman Češka
, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, předseda výkonného výboru FNM od poloviny roku 1994 - prosinec 1998.

Jiří Skalický
, předseda Prezidia FNM a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci červen 1992 - červen 1996.

JOSEF TOŠOVSKÝ
- jeho kariéra je typickou kariérou bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do KSČ, osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve Státní bance Československé (mj. post zástupce předsedy SBČS) jmenován v roce 1988 ředitelem Živnostenské banky v Londýně. V prosinci 1989 konsensem komunistů a Havla jmenován předsedou tehdejší SBČS, ve funkci až do rozpadu federace, od ledna 1993 až do 1997 guvernérem ČNB. Na přelomu let 1997/1998 krátce předsedou vlády ČR, poté až do roku 2000 znovu guvernér ČNB. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank.

Josef Tošovský

Celková suma, kterou bylo třeba naplnit vypumpované a rozkradené banky, se odhaduje až k JEDNOMU BILIONU KORUN!!! Tady začal neuvěřitelný propad české ekonomiky, zachraňovaný nízkými platy zaměstnanců a placením nesmyslných předražených poplatků za cokoliv. Probíhalo trestuhodné rozhazování financí získaných z privatizace, záměrně se předražovaly a předražují státní zakázky. Proto chybí finance na tisíce důležitých věcí (namátkou důchody počínaje - a např. dírami na silnici konče). Bezostyšným okrádáním daňových poplatníků se stát dodnes vyhýbá bankrotu. Ovšem management státních i soukromých firem svůj plat navyšoval a navyšují do nebeských výšin.

Sanaci bank a legalizaci jejich pumpování vždy tvrdě prosazoval Václav Klaus, který za dobu své vlády zabránil jakémukoli pokusu o zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany polostátních bank. Typickou operací při pumpování byl úvěr od banky, jeho nesplácení, převedení úvěru na státní konsolidační banku a následně jeho prodej jako nevymahatelné pohledávky za zlomek výše jistiny úvěru. Dlužník si tedy půjčil např. miliardu, nic nesplatil a následně si přes spřátelenou společnost koupil od Konsolidační banky pohledávku vůči sobě za několik desítek milionů.


Cena zlata na světových trzích nepřetržitě roste už skoro jedenáct let. Kdyby Česká národní banka pod vedením Josefa Tošovského neprodala bezmála 56 tun žlutého kovu v letech 1997 a 1998, ale až v roce 2010, mohla Česká republika na této transakci při zohlednění vývoje kurzu koruny vůči dolaru vydělat o 27 miliard korun víc.

Podívejme se na největší vypumpované banky:

AGROBANKA

Její kauza byla zmíněna již výše v souvislosti se skupinou MOTOINVEST.

ČESKÁ SPOŘITELNA


Začneme velmi zajímavou a trefnou citací detektiva Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, který se v roce 2003 nechal slyšet v novinách, že: "Vyšetřovat třeba tunelování České spořitelny je o hubu. Dotýká se příbuzných nejvyšších politických špiček. A tak litujeme každého, kdo to dostane na stůl."


Česká spořitelna začala být pumpována již od svého vzniku v roce 1991. První hloubkový audit banky v roce 1995 objevuje obrovské díry v hospodaření - a ministr financí Ivan Kočárník podepisuje urychleně státní garanci pro spořitelnu ve výši 4,1 miliardy korun. Zároveň jsou ztrátové úvěry převáděné na Konsolidační banku a bilance banky se takto, alespoň provizorně, "čistí".

Další krize přichází v roce 1998, kdy se spořitelna jako držitel největšího objemu primárních vkladů v zemi ve výši cca 300 miliard korun ocitla na okraji propasti. Poté, co vláda obdrží varující zprávu společnosti KMPG o ztrátě banky přesahující její aktiva, je nucena rychle jednat a uhasit hrozící požár. Pád největší banky v zemi by zemi destabilizoval. Do spořitelny jsou doslova pumpovány desítky miliard, čímž je částečně stabilizována a ze strachu, že další vypumpování by již nebylo finančně únosné, je hledán strategický partner. Ten je nakonec nalezen v rakouské Erste bank, která získává kontrolní balík akcií.

Ztrátové úvěry přivedly banku na sklonku devadesátých let do stavu, kdy bylo nutno státní pomoci ve výši asi 60 miliard korun (zpráva ČTK ze dne 17.12. 1998). Politicky motivované úvěry krachujícím podnikům zcela zdevastovaly její portfolio a hrozil krach. Miloš Zeman nazval kupodivu výstižně ve svém projevu před PSP ČR dne 8.3. 2000 Českou spořitelnu "finančním ústavem, zevnitř rozežraném červotočem jako staré dřevo".
Z vedení České spořitelny jsou stíháni již od září roku 2002 mj. bývalý generální ředitel banky Jaroslav Klapal a členové představenstva Josef Kotrba, Rudolf Hanus a Kamil Ziegler. Jsou obvinění z trestného činu porušovaní povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření, který měli spáchat tím, že poskytli úvěr 970 milionů v září 1997 zjevně krachující leasingové společnosti Corfin. Několik měsíců poté byla tato pohledávka klasifikována jako nevymahatelná a prodána za jednu korunu soukromé firmě spřízněné s obviněnými. Klasická "pumpařská" transakce. Vyšetřování případu se však vleče a zřejmě nebude nikdy dotažen do konce, neboť v případě jeho skutečného vyšetřování hrozí trestní postih Livii Klausové a Josefu Kotrbovi.

DŮLEŽITÉ OSOBY:
Livia Klausová, manželka Václava Klause. Členka dozorčí rady banky, která schvalovala všechny významné operace v letech 1993 - 2000.Úzké provázání banky s ODS dokazuje i angažmá
Evžena Tošenovského, v dozorčí radě banky v období největšího pumpování, tj. v letech 1996 - 1999, nebo poslance ODS Martina Kocourka, jako člena dozorčí rady banky v letech 1996 - 1998.

Josef Kotrba
, bývalý člen KSČ a ODA, manžel Petry Buzkové, ministryně vlády za ČSSD. Člen představenstva v letech 1997 - 1999, tedy v době, kdy se pumpovalo nejvíce.

Evžen Tošenovský, Martin Kocourek, Josef Kotrba a Kamil Ziegler

Kamil Ziegler, před rokem 1989 působil ve Státní bance československé, člen KSČ. V roce 1999 se poté, co odešel z vypumpované České spořitelny, stal generálním ředitelem státní Konsolidační banky, kam byly ztrátové úvěry vyváděny. Cíl byl jednoduchý - zajistit, že úvěry nebudou od dlužníků vymáhány a tyto pohledávky budou jako "nevymahatelné" odprodány za zlomek původní hodnoty, typicky třeba subjektům spřízněným s dlužníky. V roce 2004 na otázku, kdo je jeho profesním vzorem, pravdivě a trefně odpověděl: "Je jím Richard Salzmann. Naučil mě nesmírnou spoustu věcí. Uměl lidi nadchnout, dát jim vizi. Navíc byl vzdělaný, inteligentní, skvělý rétor, v bankovnictví se velmi orientoval. Vrátil mu noblesu a prestiž. Škoda, že neodešel o dva roky dříve." O Richardu Salzmannovi bude řeč níže. Ziegler se od něj skutečně měl co učit, za jeho éry bylo z Komerční banky ukradeno ještě o mnoho miliard více.

Vladimír Kotlář, člen představenstva banky od roku 1991 - 1999 a Rudolf Hanus, člen představenstva 1994 - 1999. Tito dva agenti StB jsou úmyslně uváděni dohromady, neboť jejich společné krycí jméno "Mirek" a působení v rezidentuře v Českých Budějovicích naznačují jejich blízký vztah. Hanus byl od roku 1993 - 1999 jedním jednatelů společnosti ČNTS, servisní firmy televize NOVA. Jeho jméno figuruje (spolu s tehdejším generálním ředitelem spořitelny Klapalem) pod smlouvami z roku 1996 s firmou Ronalda Laudera, která si u České spořitelny půjčovala finance v řádu miliard. Tyto úvěry CME pochopitelně nesplatila a údajně je splácí dodnes.

Jaroslav Klapal
, generální ředitel a předseda představenstva 1994 - 1999. Bývalý vysoký komunista obsazený do funkce generálního ředitele zřejmě nebyl tím, kdo skutečně rozhodoval, kolik se vypumpuje a kam. Byl spíše vybraný k tomu, aby byl první na ráně.


IPB

IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, že vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi.

Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. "nafukování bubliny" a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na dceřinné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník Antonín Charouz. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň.

Václav Junek, Antonín Charouz a Lubomír Soudek

Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly další, bezpočet večírků, konferencí a "Žofínů" ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause "Dopočítávání do jedné".

První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě "umravnili" a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo.

Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky "bez výhrad", a to často v rekordní době.

Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997) a hrozící odpovědnost. 30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích.

V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments, s heslem "čím neprůhlednější, tím lépe".

Konec se však blížil. Stomiliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt "zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání" obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty.

Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na Kajmanské ostrovy (přičemž společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát "nedostane". Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády ČR, která 21.7. 2003 rozhodla, že Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton.

Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun.

PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB:


Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno "KRÁL - národohospodář". Komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravovaly předání moci. V letech 1992 - 2000, tj. až do pádu banky působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny "pumpařské operace". Jeden z mozků vykrádání IPB.

Jiří Weigl, prodloužená ruka Klause v bance, který dohlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.

Libuše Benešová,
místopředsedkyně ODS a předsedkyně Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS.

Libor Procházka,
několikrát byl trestně stíhán, tři týdny dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno. V představenstvu banky působil v letech 1992 - 2000.

Aladár Blaas,
pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění staženo.

Jan Klacek,
místopředseda stínové vlády ČSSD 1996 - 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB.

Jiří Tesař, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997 - 2000.

Jiří Weigl, Libuše Benešová, Libor Procházka, Aladár Blaas, Jan Klacek a Jiří Tesař

IPB nebyla klasicky vypumpována, jako ostatní banky, ale doslova "přepumpována", což způsobilo trochu jiný scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc. Bylo nutno jí převést na jinou banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší.

Výše ukradených peněz se může pohybovat v řádech okolo 300 - 400 miliard korun, Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard, záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené (odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard), takže konečný účet může být ještě vyšší.

KOMERČNÍ BANKA


Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky, Richard Salzmann.

Kam peníze z Komerční banky nejvíce mizely?

Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z Komerční banky, patří firmy (skupina ČS/Satrapa) okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského. Celková suma se pohybuje kolem tří miliard.

Více než jednu miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společnost H-SYSTEM.

Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti izraelského státního občana Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval) a jeho holding B.C.L. Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance, počátkem 90.let ji připravil přes svou firmu Tessos Praha o asi dvě miliardy korun. V průběhu let 1996 - 1999 poskytla Komerční banka Baracovi úvěry ve výši přes osm miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barac nikdy v Čechách stíhán a stítní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barac na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraca dokonce na krátkou dobu zadržely, poté byl propuštěn. Žalobě čelil pouze ve Vídni v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce.

16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20.7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl "Myslím si, že privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách".

PERSONÁLNÍ POZADÍ:
Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, že celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace.

Jan Klak, člen dozorčí rady banky 1995 - 1997.

Karel Dyba
, člen dozorčí rady banky 1997 - 1998, tj. v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý ministr hospodářství za ODS. Člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV, zakotvil v Prognostickém ústavu.

Josef Kotrba
, člen dozorčí rady 1995 - 1997, více o něm viz. výše kauzu České spořitelny

Jan Stráský
, v dozorčí radě 1998 - 1999, jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky, bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější ministr zdravotnictví a dopravy (ODS). Bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech.

BANKA BOHEMIA

Banka Bohemia je typovým příkladem, jak si nomenklaturní kádři bolševického režimu založili banku, kterou vykradli a jejich dluhy uhradil stát. Byla založena v roce 1991 a již tři roky nato, v roce 1994 na ní byla uvalena nucená správa a skončila v likvidaci. Ztrátu banky ve výši 17 miliard korun zaplatil stát. Banka byla vypumpována dosti primitivně a bez jakýchkoli krycích operací, miliardy tekly přímo na konta Adamcových a Čadkových firem a končily v zahraničí. Management banky si byl zřejmě tak jistý svými konexemi na vládu a orgány činné v trestním řízení, že se krycí operace při vykrádání jevily jako nadbytečné. Po uvalení nucené správy na banku a prohlášení konkursu se stal jejím správcem bývalý komunistický ministr financí Jiří Nikodým, který dohlédl na to, aby pád banky vyšuměl do ztracena a ztratily se důležité dokumenty, mj. řada úvěrových smluv. Zbylá aktiva banky v řádech stovek milionů korun potom Nikodým pod cenou prodával firmám spřízněným s Adamcem.

HLAVNÍ POSTAVY VYKRADENÍ BANKY BOHEMIA:

Jiří Čadek
, podplukovník StB působící v rozvědce a poté v odboru ochrany stranických a vládních činitelů. Vzhledem k nepokrytému vykrádání banky do jeho firem byl formálně stíhán, policie mu však dala dostatek času, aby po zahájení stíhání odjel na Floridu. Kriminalista, který měl přístup k jeho spisu na policii, řekl k jeho nerušenému odjezdu do zahraničí: "Vyšetřovatelé dokonce ani nenahlásili na hranice blokaci jeho jména, což se běžně dělá." Během jeho pobytu na Floridě zrušil parlament paragraf trestního zákona, podle kterého byl stíhán, mohl se tedy bezstarostně vrátit z příjemné floridské dovolené. Dnes Čadek dále podniká a vlastní několik firem. O pádu banky řekl pro tisk 7.7. 2004 s příslovečnou bolševickou drzostí: "Neudělal jsem nic nezákonného. Úřady proti Bance Bohemia postupovaly nesprávně a tím zavinily její pád."

Ladislav Adamec, syn posledního bolševického premiéra Ladislava Adamce. Bývalý člen dozorčí rady banky Bohemia, dnes nerušeně podniká a vlastní desítky firem. Jeden z neznámých českých miliardářů.

Této české "elitě" naprosto vyhovuje široká apolitická veřejnost, která s politikou a politiky nechce mít nic společného. Proto "elita" může trestat ty, kteří mají odvahu se těmto praktikám postavit. Ještě stále není dost lidí typu Libora Michálka, nebo generála Miroslava Krejčíka.

(pozn.: "Zpráva" je postupně doplňována a upřesňována tak, jak jsou relevantní nové informace)
Použil jsem převážně zdroj: Darnyho svět - 1. díl - 2. díl - 3. díl

Tato "Zpráva" koluje po internetu asi od roku 2005 v různých grafických a stylistických úpravách. Svým osudem připomíná tajně šířené Prohlášení Charty 77 před rokem 1989, a tak se vracíme zpátky do dob "Edice Petlice". Váš podpis pod touto "Zprávou" není nutný, ale jako nutnost se stále více ukazuje co největší informovanost občanů. Nevědomost či lhostejnost se nám historicky opravdu nikdy nevyplatila. Využijme dosud svobodný internet, facebook, ap...

RESPEKT - korupce po česku - ZDE

27. května 2011 byla vyhlášena válka české mafii - ZDE

Miliardové podvody ve veřejných zakázkách - ZDE

______________

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
Ústavní soud "smázl" důkazy 80 procent hospodářských kauz. Několika nálezy totiž prý znemožnil, aby se u soudu použily důkazy, jež zabavili policisté při prohlídkách kanceláří a firemních sídel. U pražského vrchního státního zastupitelství, které se specializuje na nejzávaznější hospodářské delikty v zemi, se to týká 80 procent všech případů, které řeší. Předsedou Ústavního soudu v r. 1993 - 2003 byl JUDr. Zdeněk Kessler, od roku 2003 tuto funkci zastává JUDr. Pavel Rychetský. celý článek ZDE


Na závěr článek Petra Havlíka ze 3. 3. 2011: "…Nelze si nechat "kálet na hlavu". To české "ono to nějak dopadne" nebývá tím nejlepším životním postojem. Pasivita může být i forma spoluviny. Psát o dílčích každodenních excesech současné party Dolce vita (sladký život) skoro nemá smysl. Jim je totiž už úplně jedno, co si o nich myslíme. Pro ně je důležitý každý další den navíc u koryta. A platí to v různé míře pro všechny současné parlamentní strany. Jen se ukřičte, upište, uprotestujte,… Hlavně, že karavana táhne dále. O víkendu v Dubaji na golfu..." (celý článek ZDE)

Manuál ždímání občanů České republiky - ZDE
Děkuji za Vaši návštěvu
 


Komentáře

1 lifemaker lifemaker | E-mail | 17. února 2011 v 21:21 | Reagovat

kdo se ještě nepozvracel ten si může shlédnout videa zde:
http://www.reformy.cz/zpravy/americky-sen-drsny-animovany-pribeh-o-vzniku-americke-centralni-banky/

http://www.reformy.cz/zpravy/film-podraz-jmenem-obama-obama-deception/

2 Armagedon Armagedon | 17. února 2011 v 21:24 | Reagovat

Nedivím se,že už se na to pámbu nemůže dívat..

3 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 20. února 2011 v 0:12 | Reagovat

To všechno je hezké a věřím že i pravdivé. V podstatě ale k ničemu, když se autor nepodepsal. Zvoněním klíčů se hajzlů zbavit nedá.

4 Jiří Paroubek Jiří Paroubek | E-mail | 20. února 2011 v 10:38 | Reagovat

Autor zapomněl i na nás, my jsem přece nebyli mimo galakcii-
Zářný případ je náš bývalý předseda  vlády
Gros a  další.  Musíme   být spravedlivý.
Jen si vzpomeńte kdo   kradl nejvíce  ,kdo se vyznal v tlečenici.
Jiří

5 Alena Alena | 20. února 2011 v 10:46 | Reagovat

Tak to je katastrofa. Nikdo za nic nemůže a všichni jsou v pohodě ?
Asi jsem se narodila na špatné planetě.
Chtěla jsem se dívat na Tisíc a jednu noc. Nebudu se už dívat vůbec na nic.
Alena z Rožnova

6 Aťan Aťan | 20. února 2011 v 11:16 | Reagovat

[3]: Jaroslave, vidím, že bys rád můj podpis, mou adresu a kudy a kdy chodí moje děti do školy bys asi taky rád? :-))

Ne, teď vážně - na téhle "Zprávě" se podílí asi od roku 2004 hodně lidí, někteří se mezi sebou ani fyzicky neznají, pouze virtuálně. Co je na téhle "Zprávě" nejdůležitější: JESTLI JE PRAVDIVÁ! To je, oč tu běží. Kdokoliv z vás, kteří máte přesnější čísla - po ověření lze Zprávu zkvalitnit (což se už průběžně několikrát stalo a do budoucna určitě nikdo nevylučuje další zpřesnění).

Přátelé - nehledejte autory, hledejte pravdu. Děkuju za pozornost, která k mé radosti narůstá.

7 Aťan Aťan | 20. února 2011 v 11:37 | Reagovat

[4]: Jirko, nezlob se že ti tykám, ale máš fantastickou přezdívku. :-))

Tahle "Zpráva" si všímá hlavně našeho nešťastného rozjezdu, není jen o politicích - spíš o rozkrádání státní kasy, ...a ještě k tomu jen ty největší kauzy.

Krade se napříč politickými stranami, hlavně u modrých a oranžových je to samozřejmě nejvíc vidět - jsou nejmocnější, proto se mafie logicky točí kolem nich.

Levicové vlády už bohužel jdou mimo tuto "Zprávu", taky mě to mrzí. :-) Zeman přišel až 17. 7. 1998, pak ČR slušně zadlužili Špidla, Gross a Paroubek - do 4. 9. 2006.

No, ...a Topolánek se taky moc nevyznamenal, nebo jo? Na dnešní situaci tu mám "zapůjčených" také pár článků, které si do šuplíku dávám hlavně pro sebe:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/rubrika/ceska-historie-i-soucasnost-napreskacku

8 Prochor Prochor | E-mail | 21. února 2011 v 11:05 | Reagovat

......a bohužel ta největší škoda je stále ještě v tom, že do dnešních dnů těmto "záchranářům" naší země, stále v této necitné politice věří ještě mnoho a mnoho lidí a jako ti nústupní tupci si nenechají říc´!!! Asi se jim vede také době a holt sytý hladovému nikdy neuvěří!

9 afaltisva afaltisva | E-mail | 21. února 2011 v 11:25 | Reagovat

Může za to i naivita nového vedení Slogan:Nebudeme takoví jako oni" nás připravila zdá se o hodně.

10 Vladimír Vladimír | E-mail | 21. února 2011 v 11:45 | Reagovat

Až příště

11 Aťan Aťan | 21. února 2011 v 11:59 | Reagovat

Někdy mám takový vtíravý pocit, že demonstrující v severní Africe si říkají: "V Česku si sametovou revolucí vůbec nepomohli, uděláme to jinak..."

12 BOBŘEVÁMTAK BOBŘEVÁMTAK | 21. února 2011 v 16:43 | Reagovat

TEN KDO CINKAL TAK AŤ SI NASERE!!!

13 Plac Plac | E-mail | 23. února 2011 v 14:14 | Reagovat

Cinkalo se za socializmus s lidskou tváří. Vychytralí zlodějové dávno dopředu měli promyšleno jak rozkradou státní majetek se sametovým průběhem, dali příklad dalším chamtivcům a už to byla řetězová reakce a ta se těžko brzdí. Bohužel stále žijí a požívají schovívavosti tohoto národa a zákony stále chybí. Je to velký marasmus, který
je řešen na úkor chudých a středních vrstev se kterými si mocní a bohatí vytírají zadek. Dějiny se stále opakují.Národ morálně stůně a vyšší pricip je nahrazen penězi. Zatím jsme nepadli na hubu tak,abychom šli znovu do ulic a stejně máme jen vidle a lopaty proti po zuby ozbrojeným žoldákům, tak že jsme jim pro legraci.

14 Korál Korál | E-mail | Web | 23. února 2011 v 14:24 | Reagovat

Pořád stejná písnička - kdy budeme volit rozumně a jak donutit zákonodárce k odchodu z funkce, když zklamou ? Jak dostat  zpět do státní kasy finance, které byly rozkradeny? Kdy už konečně budou trestáni naši volení zástupci a členové vlády, kteří nesou zodpovědnost za rozkrádačky ve velkém ? Kdy už určíme našim zaměstnancům ve vládě a v zastupitelských orgánech rozumný plat, místo aby si ho určovali sami? (Například  dvojnásebek průměrného platu ? :))Kdy si už budou moci být férovéí policajti jistí, že nebudou odvoláni z choulostivých "vládních" případů ? Jestlipak je v silách českých voličů vypustit kaprům rybník ?

15 Zita Zita | 25. února 2011 v 7:54 | Reagovat

Tak to vidím černě. Zlatý socialismus , že ano pánové. ???

16 Vladimír Jůzl Vladimír Jůzl | E-mail | 25. února 2011 v 10:22 | Reagovat

Dobrý den,
nevím, koho oslovuji, ale mám jednu zásadní připomínku!!:
Proč se pod text nikdo nepodepíše?? Proč mám v dnešní době číst anonymy??? Kdo mi je posílá (vůbec nejde o obsah anonymu...???
Jůzl, 25.2.2011 ˇ(63 let po Vítězném únoru...)

17 atanova-zasuvka atanova-zasuvka | 25. února 2011 v 21:14 | Reagovat

[16]: Dobrý den pane Jůzl,
zdroj jsem uvedl (jeden z mnoha), ale proč se nikdo nepodepsal, netuším. Možná české justici moc nevěří. Já spíš přemýšlím nad obsahem, než nad tím, kdo to napsal a kde bydlí.

Proč čtete anonymy opravdu netuším, já jsem vám nic neposlal. Právě se přehrabujete v mé zásuvce, sem si ukládám co zajímá především mne.

18 atanova-zasuvka atanova-zasuvka | 26. února 2011 v 9:07 | Reagovat

[15]: Zito, československý socialismus se nepovedl a český kapitalismus také ne... jsem napnutý, co bude dál. Moje žena by ráda osvícenou monarchii. :-)

19 realista realista | 26. února 2011 v 18:33 | Reagovat

Je to strašné a možná ještě horší. Ale taková je realita. Tehdy v 89 ty "splašené koně" (padající režimy ve východní evropě)dokázali TI VYVOLENÍ
pro sebe a "blízké" ukočírovat. Riskovali přece hodně. Že se tady nestřílelo, něco TO muselo stát. Všichni ti z listopadové doby, jsou si nějak propojeni, dlužni, vděčni.....Pokud by zde byl právní řád, tak už by museli výše jmenovaní všichni sedět. Bohužel, nic se neděje. Nejlepší obrana je strašit bolševikem, krachem, bankrotem,v lepším Řeckem, Maďarskem a pod. Tisk a TV jsou na správné straně. Jak jeden ředitel (pouze prý vykonavatel přání majitele média..)přiznal, nepublikuje se nic, co by nebylo v zájmu....(asi komu?) Tak co, no nic. Musíme asi zase počkat, až půjde v Evropě nějaká vlna, a buď na ni naskočit, nebo ji nachat přelít. Bolševik zde byl 40 let, Habsburkové 400 let. Tihle tuneláři, vykradači teprve 20 let. Máme se ještě na co těšit.

20 alice alice | E-mail | 26. února 2011 v 22:18 | Reagovat

když to tak čtu a navíc i vidím kolem sebe je mi z toho opravdu na nic.

21 Helena Helena | E-mail | 2. března 2011 v 5:58 | Reagovat

Vybrat vsechny uspory z banky !

22 Jana Jana | E-mail | 3. března 2011 v 12:17 | Reagovat

[12]:Bohužel, Ti, co necinkali jsou na tom dnes nejhůře. Snad se již tento národ brzy pořádně naštve a ukáže té pakáži zlodějský zač je toho loket.

23 Aťan Aťan | 3. března 2011 v 14:40 | Reagovat

[22]: Jano, ti co necinkali jsou na tom dnes nejhůře? To by chtělo možná dovysvětlit, nechápu...

24 klara klara | E-mail | 4. března 2011 v 19:57 | Reagovat

..vsem temto grazlom v drahych oblecich se bude zatracene spatne umirat.. nikteratk jim jejich situaci nezavidim.. PS: jak moze byt Vaclav Klaus dopr.... nasim prezidentem?????

25 jarka jarka | 4. března 2011 v 20:18 | Reagovat

nemám slov, veškerá iluze je již dávno v p..., komu tedy věřit? Zrovna jsem před chvílí přečetla nový návrh sociálního zákona a to bude taky o hubu. Souhlasím úplně s Klárou.J.

26 Jarko Jarko | 5. března 2011 v 9:32 | Reagovat

Neni Richard Salzmann bratr Slanskeho?

27 Aťan Aťan | 5. března 2011 v 11:49 | Reagovat

[26]: :-)) Jarko, ...neptal jsem se...

28 Václav Václav | 5. března 2011 v 14:07 | Reagovat

Drobné pozitivuim je aspoň to, že v druhé vlně rozkrádání (banky) byli okradeni hlavně ti, co se předtím napakovali na privatizaci (vklady byly pojištěny myslím jen do 4 miliónů nebo tak nějak). To trochu snižuje sumu, o kterou byli ve výsledku okradeni ostatní. Nabízí se jistá paralela s obdobím 1951-53, kdy hodně bolševiků podílejících se na politických procesech šlo do vězení (Husák, Svoboda) nebo dokonce na popraviště (Slánský, Reicin), i když většinou byli odsouzeni za něco úplně jiného než své skutečné zločiny.

Je to ale slabá útěcha, největší privatizátoři se dobře pojistili a někteří se uplatnili i v druhé vlně.

29 Petr Petr | E-mail | 6. března 2011 v 0:22 | Reagovat

Souhlasím s Janou. Nejvíce mě štvou Ti co nejvíce cinkali a dneska nejvíc nadavaj. A k volbám nepůjdou. Mí rodiče celej život dřeli aby si mohli aspoň v důchodu trochu užít. Užívaj, bídu a utahovaní opasku. Petr

30 Aťan Aťan | 6. března 2011 v 12:20 | Reagovat

[29]: Petře, jestli jsem vás s Janou dobře pochopil, chtěli byste zpátky socialismus a komunisty. Jenže komunisté, kteří si zvyli na neomezenou moc při potlačení opozice a tahali za nitky před rokem 1989, z mnohých jsou teď největší čeští pseudokapitalisté a pseudodemokraté a k nim se přidali čerství draví mafiáni. Kvůli dnešním průšvihům se před rok 1989 já rozhodně vrátit nechci.

31 Laco Laco | E-mail | 6. března 2011 v 20:10 | Reagovat

[13]:To bych netvrdil, že žoldáci půjdou proti nám, ti jsou na ty šmejdy taky nasraní, ale jak je vidět, tak těm šmejdům narostlo sebevědomí tak, že si ani neuvědomují, jak si serou do vlasního hnízda a dráždí kobru bosou nohou a vězte, že se jim to hóóóódně škaredě vymstí!!!! No a k tomu je také potřeba podpory nás všech, až to vypukne!!!!

32 realista realista | 7. března 2011 v 2:04 | Reagovat

Před rok 1989 se vrátit už nelze. Je to nevratné – pro někoho bohudík, pro někoho bohužel.
Že bylo před rokem 89 spoustu nedobrých věcí, to je fakt. Že v padesátých letech bylo
krušno, je také fakt. Byla jiná doba, bylo po válce, spadli jsme do područí vítězné mocnosti.
Tato skutečnost určovala děj věcí. Byla doba strachu, područí, trestů i poprav. Ale nebylo to
jen u nás. Bylo to i v USA. Kdo nečetl, co se dělo za Mccarthismu, pak nesoudí nestraně.
V době blízké roku 89, to už u nás zase tak špatné nebylo. A z té doby pramení toto
porovnávání s dneškem. A je fakt, že v mnoha věcech je se za čím ohlížet. Ne vše bylo tehdy
špatné a i z pohledu dneška je co závidět. Ta část společnosti, která dnes nemá (zatím)
existenční starosti, mládež, polistopadoví zbohatlíci....ti všichni na dřívější dobu házejí vše
špatné, nic dobrého na ni nenajdou. - Ti, co mají mzdy kolem 10 000.-KČ, důchodci, matky
samoživitelky, nemluvě už o nezaměstnaných (o bezdomovcích a cikánech se ani lépe
nezmiňovat !) ti vzpomínají. A není jich málo. A bude jich přibývat. Až se začne projevovat
nový zákon o tržním nájemném, od října spadnou některé důchody (i o 1.500.-KČ), bude
zavedena 20% daň na vše (včetně drahých léků), to se bude vzpomínat. - Mládež paměť
nemá, tu co má, tu má perfektně překroucenou ( polistopadoví vládci se o to 100% snaží,
někde jsem už i četl, že se čeká na VYMŘENÍ těch, co zažili socialismus – až tak !) ale
pozná časem, že ne vše je OK. Na ní bude, jak se věci budou vyvíjet. Říká se, že v mládí
je budoucnost. Tak že...........................................................................................................

33 Aťan Aťan | 7. března 2011 v 7:48 | Reagovat

[32]: realisto, říkáš: "V době blízké roku 89, to už u nás zase tak špatné nebylo."

Tady musíme rozlišovat úhel pohledu. Ti, kdo chtěli pluralitní společnost, nechtěli vládu jen jedné Strany, chtěli změnu, ti si moc štěstí neužili. Opozice se zavírala do vězení, šikana těch, kteří nesouhlasili s KSČ, byla masivní. Já i moji přátelé, známí i příbuzní to zažili na vlastní kůži.

Pak tu byla hóóódně početná druhá skupina obyvatel - o politiku se nestarali, do ničeho nešťourali a mlčky si užívali toho, co jim Velká Strana dovolila.

Samozřejmě všechny ty obrovské průšvihy po roce 89, kterých se dopustila  pravice (ale i demokratická levice), nahání vodu na mlýn komunistům. BOHUŽEL!!!

34 Míra Komárek Míra Komárek | E-mail | 7. března 2011 v 12:55 | Reagovat

Dokud se tu bude politika dělat, jako zdroj blahobytu. Nikdy to tu k ničemu nepovede. Nechci být pesimistou, ale mentalitou na to nemáme, aby jsme se s těch "promiňte" sraček vzpamatovali. Co tu čeká naše děti....

35 Aťan Aťan | 7. března 2011 v 14:04 | Reagovat

Míro, asi jo... to je ta horší varianta, bojím se že pravděpodobná.
Neměli bychom se kurňa už probrat??? To v tom naše děti necháme opravdu vyráchat???

36 realista realista | 7. března 2011 v 17:23 | Reagovat

Aťane, Aťane. Ty si tady někdy protiřečíš. Ale je to tvůj blog. V práci jsem měl dva chartisty. Někdy nás i k vůli nim zadrželi a vyslýchali. Nic příjemného to nebylo. Ale tito chartisté měli v práci lepší pracovní podmínky, než někteří ostatní. Dá se to doložit. Nechci o tom teď psát.Oni chartisté (ti u nás //velmi známí!//) chtěli spoustu věcí, které jsou dnes samozřejmé, ale s pohledu života, bydlení, práce, platu, zdraví nejsou někdy podstatné. Představ si, že budeš
na pustém ostrově, svobody co hrdlo ráčí. Akorát ti bude scházet jídlo, kde složit hlavu, když tě bude bolet zub nebo si něco polámeš – nemá tě kdo ošetřit. Zkrátka – jsou nějaké priority v životě. Možnost nadávat na presidenta není zrovna to pravé, co k životu potřebuješ. Dobře se mluví, dobře se filosofuje, když máš zajištěné alespoň základní životní jistoty. Nikdy nebude
tak, aby se měli všichni dobře, podle svých představ. Nikdy nebude a nehledej 100% spravedlnost. Je to blud. - Chtěl jsem jen poukázat, že v době před listopadem nebylo vše špatné. To bys musel odsoudit i porodníky, co tě přivedli na svět. Já si myslím, že jsem svoji práci dělal dobře, že i mojí spolupracovníci ji dělali dobře. Dělali jsme s lidmi a myslím, že se nemám za co stydět. Proč bych si měl nevážit své práce či práce kamarádů před rokem 89?
Bylo spousta dění, co se dělalo nedobře, ale bylo i spousta dění, co by i dnes zasloužilo pochvalu. A právě to odsuzování všeho, všeho šmahem co bylo před rokem 89 je podle mne podlé, nepravdivé a pro mladé lidi dnes neférové. Co Ty na to?

37 Aťan Aťan | 7. března 2011 v 18:43 | Reagovat

[36]: Realisto, zase si od tebe vypůjčím jednu větu: "Chtěl jsem jen poukázat, že v době před listopadem nebylo vše špatné."

Tak tady mezi námi panuje naprostá shoda. Ale stojím si za tím, že jen v pluralitní společnosti je alespoň stín naděje průšvihy napravit, v totalitní vládě jedné strany to prostě nejde. Nechci komunisty zpátky ani za nic, takže ode mne žádný protimluv.

Podívej se například na nedávnou minulost na naší politické scéně: pět lídrů politických stran složili funkce - Topolánek (ODS), Paroubek (ČSSD), Svoboda (KDU-ČSL), Bursík (SZ), Zeman (SPOZ). Langer je pryč, zmizela Vesecká, máme nového Lessyho + Veselý bude nový ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Slušné zemětřesení, řekl bych. Nezlobil bych se, kdyby to pokračovalo Nečasem, Kalouskem, Rathem... každý ať si doplní desítky dalších...

Už jen čekám na dominový efekt - kdy jeden korupčník bude udávat druhého... mezi Ministerstvem obrany a Kalouskovým finančně-analytickým útvarem ministerstva financí už cosi nesměle vykukuje...

38 Joly Joly | E-mail | 7. března 2011 v 22:02 | Reagovat

Tak rozkradenou státní kasu neměli ani Řekové, a ti si aspoň užívali! Tady se  stále jen utahují opasky, bohužel pouze těm dole. Nahoře se mlaská.....

39 zebro zebro | 7. března 2011 v 22:03 | Reagovat

Divím se že s tím někdo ( John)  nic nedělá to raději budou brát u huby nás tady dole šmejdi

40 Karel Hubač Karel Hubač | E-mail | 7. března 2011 v 23:17 | Reagovat

Vážení at to vykradené vyrovnají ty co to udělali,ale at to nechtějí od lidí kteří berou pár korun.oni mají statisíce  a to 20%DPH je pro ně sranda a z lidí dělají blbce!!!

41 Mirka Mirka | E-mail | 8. března 2011 v 13:40 | Reagovat

Je to tak, naše vláda je pozůstatkem doby minulé a všichni si myslí, že lidi jsou tu pro vládu, ale opak by měl být pravdou. Každý jen hrabe pro sebe, protože mu to my a legislativa dovolíme, no a jelikož si vždy nahrabou dost, mají vždy na to aby ze všeho vybruslili. Tenhle bordel je hlavně o tom, že chybí něco jako ,,politická mravnost,,. Koukněte na všechny naše ,,špičky,, v politice - najdete tam někoho na koho byste ukázali prstem a mohli o něm říct - tak takhle se to dělá, takhle to má být, o lidech a pro lidi?? Pro tenhle stát a pro budoucnost?? Znáte takového politika?? Kdepak, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti a v naší ušvejkováné zemi to platí dvojnásob. Totálně jsme se zaprodali a tuto zemi rozprodali. Dobrovolně díky našim politikům jsme v podstatě prohráli třetí světovou válku. Už není potřeba zbraní, okolní státy velice rychle pochopili, že nás prostě díky tomu co nastalo po sametové revoluci můžou ovládnout tím, že nás ekonomicky ,,položí,, a ovládnou. A ptáte se kdo?? No přeci zbytek Evropy v čele s Německem. Patří tam i USA, kterým také zdatně lezem do pozadí...Je to prostě škoda mluvit. pozitivní na tomje, že není všem dnům konec a doufejme, že i u nás nakonec dojde k tomu, že se někomu rožne v bedně...možná....zatím je nahoře totální tma, kterou osvicuje jen vidina mamonu............

42 Jaroslav Jaroslav | 9. března 2011 v 16:27 | Reagovat

Je to hezké,ale seznam je neuplný.Například : Pavel Bém ,M.Zeman atd.

43 evík evík | E-mail | 9. března 2011 v 18:08 | Reagovat

[41]:Nedělejte si hlavu,až to bouchne a že to není daleko,tak zbohatlíci naskáčou do letadel a ulítnou jako v 48r. Pak zažijete,jak se začíná od píky,pak se národ sjednotí,aby přežil.A pak se znovu objeví slovo vlastenectví,které není našim politikům známé po dlouhých 20let.

44 Horáková Horáková | 9. března 2011 v 18:24 | Reagovat

A co František Ringo Čech s penězi, které dostal za to jeho "umělecké dílo"? A může žvanit co chce, stejně mu to nikdo neuvěří.

45 evík evík | 9. března 2011 v 18:32 | Reagovat

v tom co zdělil,možná i v omylu mu věřím

46 Aťan Aťan | 9. března 2011 v 18:34 | Reagovat

[42]: Jaroslave, máš pravdu, tohle jsou jen 90. léta, 2. díl. Další díly bych si rád opsal z tlustých spisů Vabank, Kmotr, Krakatice, Expert... ale prý se to ještě nesmí. :-)

47 Aťan Aťan | 9. března 2011 v 18:43 | Reagovat

[44]: Názor na osobnost Ringa se samozřejmě může různit, ale jedno mu upřít nelze - narozdíl od nás byl U TOHO! V nekontrolovatelné upřímnosti řekl i to, co možná ani nechtěl. Občané se pravdu dovídají pouhou náhodou, bohužel. Např. tuto "Zprávu" si v novinách ještě dlouho nepřečtete. :-)

48 evík evík | 9. března 2011 v 18:55 | Reagovat

marně přemýšlím,kdo s tím bordelem zatočí.nebude to asi moc ,,demokratické,,ale asi účinné,protože vždy po velké svobodě přichází opak.Tzn.bouchnutí do stolu a bude to takto...Nejsem zastáncem takového jednání,ale asi to jinak nepůjde.Pak si budem drbat hlavu všichni

49 evík evík | 9. března 2011 v 19:01 | Reagovat

Jednou se ,ukecl, mistr Topolánek a řekl
es kom der tag,/nejsem němčinář/nejsou to sice jeho slova,ale asi věděl do čeho nás žene

50 Aťan Aťan | 9. března 2011 v 20:10 | Reagovat

[49]: Es kommt der Tag, přijde den, sudeťácká tematika... jó, s Mirkem byla sranda :) ...nebo ostuda?

51 evík evík | 10. března 2011 v 10:48 | Reagovat

Myslím že spíš ostuda!Určitě máme tolik chytrých a skromných lidí,kteří by byli hrdí na to,že mohou být v čele národa jako je ten náš.Určitě by dokázali,abychom byli opět hrdí na to ,že patříme do srdce evropy a nemusíme lézt do zadku ani vlevo ani vpravo.Naši lidé mají šikovné ruce,hlavy plné nápadů....je nehorázné dělat pro firmy,kde se jejich vztah k práci a hrdosti na ní nerozvíjí.Vezměte si například škodováky v Plzni.To byli dělníci první klasy.Fabrika si jich vážila a oni byli hrdí na to co umí..a dnes? Je to pro pláč.řemesla na vymření,všichni chtějí maturitu i když není nikde psáno že je to šikula,protože praxe není kde vykonávat.Ti co uměli umírají...

52 realista realista | 10. března 2011 v 20:59 | Reagovat

http://www.uloz.to/8233551/bilancovani-po-21-letech-2-pps

53 Rita Rita | E-mail | 11. března 2011 v 3:25 | Reagovat

Pane Juzl, mladej to dnes podepise, a zitra bude zamrizeme, kdyz bude mit stesti. Taky muze byt v sudu a hozen do Vltavy, tak se to ted dela...ne? Ma pravdu, jde o to zda je to pravda ci ne. A jak vidim dnes vysledky ... neni co k tomu dodat. 62 let po Viteznem Unoru

54 Jan Novák Jan Novák | E-mail | 11. března 2011 v 8:43 | Reagovat

Chtěl bych připomenout, že žádný strom neroste do nebe. Už proto, aby se ti hajzli zlodějští na ně dali pověsit. Brzo k tomu dojde!!!

55 Aťan Aťan | 11. března 2011 v 10:06 | Reagovat

[54]: ...chci jen dopředu říct, že výzvy k vraždám kohokoliv budu na tomto blogu mazat. Váš komentář pane Novák ještě ponechám, protože máte vtipný mail (hovnocuc) :-)

56 Jenda Pátek Jenda Pátek | 11. března 2011 v 11:01 | Reagovat

A bude hůř - všechno to začne až padne US$ a to bude možná dříve než se nadějeme. Toto je nejodpornější totalita - totalita majetku, peněz a globizované reklamy a dezorientace.  Ale buďte optipmisté. Vše dobře skončí - stejně umřem !!!     J.P.

57 Remcal Remcal | E-mail | Web | 11. března 2011 v 11:50 | Reagovat

S tím zlatem to bylo daleko horší. Nejen že se zlato prodávalo v nejnevhodnější dobu, ale prodávat historické zlaté mince levněji než obyčejné zlato, to je regulérní krádež.
K tématu zlatého pokladu:
http://remcal.bloguje.cz/884949-kam-zmizel-zlaty-poklad-republiky.php

58 Jenda Jenda | 11. března 2011 v 12:38 | Reagovat

Aťane, špatně jsi mne pochopil, netoužím zemřít, ale stejně musím. Teď si ze všeho nejvíc přeji přežít tu "nezametenou" (nesametovou) celosvětovou revoluci a jak to bude vše vyřešeno ponovu !!! Znám nějaké vědecké materiály, které vědci nechtějí komentovat i když jsou "přesné" a matematicky zcela podloženy tak, jak žádné práce z kterékoliv vědecké společnosti. Z nich vyplývá, že nejsou provedené analýzy toho nejjednoduššího co na světě tvoří nějaké společenství, tj. soustava dvou těles. Studie ukazují proč nemáme ani sebemenší ponětí o důvodech proč se dějí takové věci jako na př. dnešní zemětřesení v Japonsku a co se vlastně v "nedávné" minulosti na této planetě dělo. Ale to je jiné rozjímání, které do této debaty určitě nepatří. Jsem optimistický pesimista a tak se loučím s pozitivním pozdravem
"Slunce v duši a úsměv na rtech".
J.P. v pátek.

59 Aťan Aťan | 11. března 2011 v 15:01 | Reagovat

[58]: Jendo, než jsi poslal další koment, už jsem svůj smáznul. Ale tuším, že jsem psal něco o tom, že mě nikdy nenapadlo, jak Číňani budou zkupovat USA, a jak čekám, že to dobře dopadne - smrtí. :) ...byla to jen žertovná nadsázka.

60 cizinec64 cizinec64 | E-mail | 11. března 2011 v 19:58 | Reagovat

Jak tady procitam vase komentare tak stale zustavate stejni,budete kecat a kecat ale kecanim se nic nevyresilo.Najde se nekdo kdo kecat prestane a bude jednat?Ale kazdy mate strach ze potom kdyz se zacne jednat tak v tom zustanete samiJe to typicky ceske. Nelibi se mi to ale at to nekdo udela za me.Nechte polemizovani a pojdme jednat.A pojdme zachranit aspon to malo co jeste zbylo.

61 Aťan Aťan | 11. března 2011 v 22:29 | Reagovat

[60]: [60]:: Cizinče, myšlenka "pojďme bez kecání jednat" je sice hezká, ale nereálná. Každé jednání, které nemá podporu veřejnosti, vyšumí doztracena. Vzpomeň si na akci "Děkujeme odejděte", nebo na "Občanskou iniciativu Impuls 99", ...a bylo těch pokusů víc.

Mám pocit, že nejdřív se musí dostat co nejvíc pravdivých informací mezi lidi - hlavně za pomoci dosud svobodného internetu, protože oficiální sdělovací prostředky buďto patří elitě, nebo jsou reklamou na elitě závislé.

Elita (nebo mafie?) nás 20 let okrádá a to se musí dovědět co nejvíc lidí. Většina lidí to sice ví, ale jen obecně, anebo to už vzdali. Kdo má možnost tohle rozjet po facebooku či mailech, ať to prosím udělá. Tyto informace v TV určitě vysílat nebudou, za to vám ručím. Raději budou citovat z nové knihy Václava Klause a natáčet jeho přednášky mladým dychtivým studentům, jak úspěšně provedl transformaci a kupónovou privatizaci.

62 Vašek Vašek | E-mail | 12. března 2011 v 0:31 | Reagovat

Přečetl jsem si tady (ale i jinde) spoustu nepříjemných a deprimujících informací, které mohou být pravdivé. V každém případě nám jsou velice kvalifikovaně předkládány k věření. Bohužel si je sám nemohu ověřit. Kdybych byl členem některé nařčené parlamentní strany, nebo snad dokonce voleným poslancem,snažil bych se tato obvinění, pokud nejsou pravdivá, vyvrátit. Bohužel se nikdo z nich neozval.PROČ? A kdybych byl členem opoziční strany, jmenovitě KSČ, tak bych to posílal všem známým i neznámým,
případně bych doplnil další pikantní články které není problém napsat od stolu, nepodepsal bych se a tetelil bych se radostí, jak se mi daří přidělávat starosti těm, kdo mě odstrčili v osmdesátám devátém od koryta.

63 Aťan Aťan | 12. března 2011 v 9:52 | Reagovat

[62]: Vašku, v prvním případě máš pravdu (omlouvám se za virtuální tykání), ve druhém jen částečně. 1) Na konci druhého dílu je naznačeno, že pokud se někdo ozve s přesnějšími ověřitelnými informacemi, "Zpráva" se opraví nebo doplní, nebylo by to poprvé. 2) Pokud by toto chtěli komunisté všem svým kamarádům posílat, Zpráva má i první díl - pro KSČ velice nelichotivý. Technicky nebylo možné zveřejnit oba díly najednou, protože tento blog tolik textu nepobere. 3) Pikantní články si můžeš napsat jaké chceš, ale pochybuju, že těm nahoře přiděláš starosti. :-) Zpráva není moje dílo, proto nejsem podepsaný. Ale už jsem to tady vysvětloval panu Jůzlovi - nehledejme autory, hledejme pravdu.

Včerejší vpád ozbrojenců do České televize je ukázkový příklad toho, jak se v mafiánském státním uspořádání hledají autoři, ne pravda. Zabavené zápisníky a počítače redaktorů zpravodajství, kteří měli rozpracované armádní korupční kauzy, to je protě vrchol státní drzosti. Teď už v poklidu budou redaktory i jejich informátory zastrašovat, demokracie zase dostala na zadek! Nic na tom nemění odvolání velitele zásahové jednotky, ten dostane lépe placené místo.

64 starosta starosta | 13. března 2011 v 6:23 | Reagovat

Nic jineho ale nebylo mozne cekat, jestlize Listopad byla dlouha leta  pripravovana akce StB, ktera si vybrala takovy proud disentu, ktery ji vyhovoval z hlediska ochrany rudych mafianu pred 'lucernami' a planovane transformace moci.

Obavam se ale, ze naprava mozna uz neni. Penize jsou davno rozkradeny a davno poschovavany po sirem svete, takze uz je mozny pouze trest. Ten by musely vykonat nejakae ceske 'eskadry smrti'. Jinak vse zustane pri starem a rudi mafiani a estebaci se budou opravnene jen smat, jak se jim 'dilo podarilo'...

Problem je ovsem v tom, ze kazde podobne 'eskadry' zname z historie se nakonec vzdy transformovaly zase jen na mafii. Takze 'z blata do louze'...

65 Aťan Aťan | 13. března 2011 v 9:00 | Reagovat

[64]: starosto, bojím se že máš pravdu. Ale protože mám děti, je mi před nimi stydno, v jakém stavu jim to tady předáváme, je to i naše vina. Nás dole, kteří jsme měli uhlídat ty nahoře. ...A ještě přituhuje - viz akce v České televizi.

66 starosta starosta | 13. března 2011 v 14:06 | Reagovat

[65]: Kdysi jsem se jako dite ptal svych rodicu "Jak jste to mohli dopustit?" ... :( A oni mi odpovedeli mi "My jsme jim tenkrat verili, ale oni nas podvedli!". Obavam se, ze na stejnou otazku budu muset odpovidat svym detem take ja. Zrejme i odpoved bude stejna, protoze i rudi zlocinci jsou stejni... :(

67 Aťan Aťan | 17. března 2011 v 18:48 | Reagovat

[66]: starosto, vidím že si rozumíme, přesně tak to je. Já blbec jsem na začátku 90. let chodil na Klausovy přednášky. "Velký Václav" se chlubil, že URČITĚ bude ve světových učebnicích ekonomiky - když mu transformace vyjde - i když mu nevyjde. Smáli jsme se jeho vtipnosti... a drželi mu palce.

Měl pravdu - JE TAM! Ale radost z toho nemá. :-)

68 znalec znalec | 29. března 2011 v 7:40 | Reagovat

Prosim o upresneni mych udaju pro pozdejsi generace. Je to obsah jiste diskuze.Dekuji.

Jo, holt ta mladez, zapomina ! I starej Charouz se uspesme ucastnil " kradezi stoleti ". V kostce: Udelal vedome dluhy za 4 miliardy Kc a tyto sve dluhy si skryte vykoupil z nakradeneho od Konsolidacni banky cca za 200 milionu Kc nazpet, prostrednictvim jiste zahranicni spolecnosti kterou on sam vlastnil. Samozrejme, ze za uplatu mel i pomocniky. Stejny pripad jako Zemek.

69 JiF JiF | 29. března 2011 v 12:08 | Reagovat

Přečetl jsem si oba díly. Už jsem něco podobného dříve četl, a tak jsem jídlo udržel v žaludku.
Souhlasím, že je dobře vědět co a jak. Jenže vědět nestačí. Je třeba konat. Ale co?
Všichni co jsou u vesla už dávno ztratili mou (a každého soudného člověka) důvěru. Ovčané volí podle toho co jim nabulíkují masmédia, nebo čí guláš na předvolebním ejchuchů chutnal víc, nebo kdo dá za hlas víc, jako tuhle v Krupce, Těšíně, ...
Když se tam dostane někdo nový, tak je ještě větší šmejd , že Bursíci/Kačka Jau,jau-Biomasa  jejich solární tunel, kde se odhaduje celkový dopad na 1,5 bilionu KČ, ... nebo jsou nový jen logem, že TOPrdi s Kradlouskem v čele...

Řekl bych že se to tu rychtuje na velký, velký třesk a skutečnou revoluci.
A pak se toho může klidně ujmout nějaký nový diktátor, nebo něco takového a lidé mu za kousek žvance (že se jen malinko postará) budou líbat konečník.

Nejtrefnější motto co jsem nedávno četl:
Optimista se učí Anglicky.
Pesimista Čínsky.
Realista se učí střílet.

70 Jen Jen | E-mail | 29. března 2011 v 23:33 | Reagovat

...Rozhodně mi obdobné " pravdy" piji krev už jen proto že koluji několik let a dotyční političti kriminálnici si na úkor udřených a vystresovaných voličů užívaj nevšednich dnů a slušně řečeno na všechny s vysoka...serou...fuj tajxl,co jsme to za bandu ovci když necháme obsadit hrad hlavním rejžou onych krádeži století...fakt se stydím za sebe i nás všechny,kdo máj plný gatě a "oni" kradou porád :(((

71 Stanley Stanley | 2. dubna 2011 v 12:13 | Reagovat

ODS byla založana V. Klausem na prosazení jeho "privatizace" v tehdejším parlamentu, takže logicky lumpové z KSČ jako Dyba, Kočárník, Ježek a spol nemohli nikdy mít zájem na objasnění zlodějen, když je sami kryli. Neexistence právních norem byla taktéž úmyslná a lumpové jako Tomáš Sokol, místo aby tenkrát navrhovali právní rámec pro privatizace a podobně, dnes zastupuje za nehorázné peníze tehdejší zloděje.

72 Cert s hodností Vraníka Cert s hodností Vraníka | E-mail | 3. dubna 2011 v 2:16 | Reagovat

Hned ze startu, proc skoro nikdo z vás nehledá jádro problému? Jak mi kdo dokáze, ze múj volební hlas dostala ta strana, které jsem ho dal??? Byl to ANONYMNÍ kus skoro toaletního papíru, kterého si kazdý múze natisknout co mu je libo!!! Hooodne naivní by bylo myslet si, ze se tak nedeje! Trapas, který nám unikl??? Samozrejme jsou volby zvalsované, tak zvedejme ty nase líné zadky a nenechme uz s sebou dále manipulovat! A tady se pak nekdo pohorsuje nad nepodepsaným c-l-á-n-k-e-m?!?!?! Halóóó! Není uz náhodou cas na probuzení? Uz jen fakt, ze volby nejsou povinné, je dúkazem vychcanosti, protoze vylucují z voleb obrovskou masu pohodlných lidí!
Proc? Protoze vetsina lidí je málo inteligentních. Lopaty hold patrí k lopate- necekejme, ze si vúbec neco poradného prectou, natoz aby vyvinuli nejakou chytrou aktivitu. Jsou dokonce spokojeni, kdyz jim zivot rezíruje nekdo jiný.
Mensina lidí je sice inteligentních, avsak zatracene líných. Málokdo z nich se bude angazovat a plýtvat energií pro dobro "lopat".
A to hlavní: drtivá vetsina vsech lidí je naprosto bezpáterní -a nejhorsí je, ze ze stejného dúvodu si toho vúbec nejsou vedomi, natoz aby trpeli výcitkami svedomí!
Neomezený prístup k bohatství by byl ovsem tvrdou zkouskou pro kazdého z nás, a verte, vetsina bychom podlehli. Takovou smecku bestií, jako jsme my lidé, múze ovládat a drzet na uzde opravdu jen disciplína nebo STRACH. Snízení nasí morální úrovne bylo politicky plánováno a návnadu jsme jim sezrali i s navijákem! Je to normální skutecnost, odpozorovaná z neceho, z ceho se zámerne a hloupe snazíme vyclenit: z prírody a faktu, ze nejsme pranic jiného, nez zivocichové s chováním podrízeným svému druhu.
Zabredáváme hloubeji a hloubeji, kdyz se snazíme hledat a vytváret naprosto zbytecné slozitosti pri pokusu "desifrovat" politický probém. On beztak vúbec není slozitý. Ba naopak je trapne jednoduchý, coz historie potvrzuje: elita proste musí mít nefalsovaný zájem o prosperitu zeme- a nase dnesní situace je dúkazem opaku!!! Z pochopitelných dúvodú, o nichz se dneska nehodlám rozepisovat, by v politice mela figurovat alespon 1/3 zen. Nicméne bez "novodobé" monarchie to fungovat pravdepodobne nikdy nebude.
Mam pocit, ze práve z tohoto dúvodu si ji nekteré státy dodnes vydrzují, alespon v "okrasné" funkci. Doslo jim, ze bez ní by jejich "smecka" ztratila identitu, coz by melo neblahý morální dopad.
Masaryk byl sice presidentem, ale na me púsobil spíse jako moderní forma krále. Král se nikdy nesmel bát (osobne nasazoval zivot ve válkách a soubojích), ale rovnez nepotreboval krást. Proc by také kradl na SVÉM poli??? Král navíc hájil i svou CEST!
Logicky je jasné, ze prihlouplá lúza nesmí mít velkou sílu, ale ani velký hlad, aby nemela chute zmocniti se "zezla", a inteligentní mensinu je treba kvalitne zamestnat a motivovat, aby nepocítila nutkání pouzít svou inteligenci proti onomu pomyslnému zezlu. Bohuzel, v Ceské zemi se k moci dostaly obe skupiny. Manipulují a výmývají nám mozky opravdu skvele!
Alespon si skusme predstavit situaci, kdy naprosto vsechny vládní kroky by se dely díky kamerám a internetu verejne, a pod kazdým rozhodnutím (které by samozrejme projednala rada znalých osob) by se musel podepsat jeden jediný clovek, který by za ne prebíral zodpovednost, a kterého by mohli prímo zvolit nebo naopak pro vázné selhání odvolat prostí lidé s následnou ztrátou cásti majetku nabytého v prúbehu funkcního období. Tento clovek by si ovsem mohl naopak sjednat porádky se svými ministry a ti zase se svými...atd. Takovouto nevdecnou funkci by si asi nelajznul jen tak nejaký hajzl, a samozrejme model je nechutne strucný :-).
Ano jsou to pohádky, bohuzel. Vetsina (vsechny?) nejdúlezitejsích podnikú a medií urcite nelezí ve státních rukou, nicméne mozností je spousta, pokud Ceská zeme jeste patrí Cechum a pokud jeste vúbec existují hrdí Cesi?! ... o obojím pochybuju.
At se vám vse zdá jak chce hloupé, pro prúmerné lidi, které nedrzí pohromade ani síla ani víra, je dnesní zpúsob "vládnutí" osvedcene kontraproduktivní. Mozná se máme zatím nejlíp za celou historii, ale to není zpúsobeno nynejsí vládou, to je zpúsobeno vývojem a pokrokem doby! Ve skutecnosti bychom se mohli mít ale jeste mnohem lépe, protoze by nám k tomu neprekázelo nase ovlivnené a zdevastované myslení nahlodávající prirozené, vlastenecké vnímaní NASÍ zeme! Nic jiného, nez naprosto radikální zmena, stavíci se do opozice veskerým nynejsím NEOSVEDCENÝM politickým systémúm, je jedinou nadejí, pro obnovení Ceské Republiky!!!

73 Aťan Aťan | 4. dubna 2011 v 14:14 | Reagovat

[72]: Čerte s hodností vraníka, po přečtení tvého komentáře si slastně pomlaskávám, je naprosto brilantní. Když se vraníku nebudeš zlobit (omlouvám se za virtuální tykání), doplním interpunkci a šoupnu si to do blogu jako samostatný suprčlánek. Zdraví Aťan

74 Erik Erik | 30. dubna 2011 v 15:17 | Reagovat

Ekonomicky system nesluži občanom ale určitej skupine ludí ktorý týchto občanov okradli

75 Petr Petr | E-mail | Web | 18. června 2011 v 0:48 | Reagovat

Vidle na ten ksindl zlodějský, vše ostatní je marné a zbytečné.
Napřed to bylo rudý jak záře nad Kladnem, a ted' ten samý ksindl je modrý jak nebe nad hlavou. Tudíž z nich nemůže nic dobrého vzejít, jen samé lži a podvody na lidi této země. Jsou tak pokřivení, že už s tím po dobrém nelze nic dělat.
Velký problém je ale v českém lidu, moc přemýšlíme, váháme, a než se něčeho kloudného dobereme, tak je většinou pozdě, a to je velká škoda! Nejde přeci o žádnou závist vůči bohatým, at' si užívají své poctivě vydělané peníze, jde o to, zbavit se parazitů a jejich mutací.

76 Miki Miki | E-mail | 21. června 2011 v 14:24 | Reagovat

[Místo toho kecání tady,které stejně nic nevyřeší,pojďme radši do ulic a vypráskejme tu zlodějskou pakáž od jejich korýtek,jinak už nám nic a nikdo nepomůže!Jak dlouho to ještě budeme snášet a trpět!je nejvyšší čas skoncovat s těmito zločinci!!!!40]

77 babka babka | E-mail | 29. června 2011 v 12:32 | Reagovat

Miki a co bude následovat? Máme snad nějaké lidi v rezervě (ti co budou práskat)? Ono je to prostě tak a jestli je řešení EU, tak potěš pánbůh. Většině v tomto státě se nedaří zase až tak zle. No a my češi prý se zvedáme k "boji" až když nám jde o holou zadnici a to ještě pak dlouho v pozornosti nezůstáváme. "oni to za nás vyřeší". No a to je náš připosránkovský přístup. :((((

78 Miroslav Ťulpa Miroslav Ťulpa | E-mail | 7. srpna 2011 v 13:07 | Reagovat

je potřeba vyjít do ulic Prahy a provést defenestraci už se konečně vzbuďme vážení přátelé. Za všechny motorkáře Míra.[77]:

79 pomasssubtaa pomasssubtaa | Web | 26. října 2011 v 19:28 | Reagovat

Tak rozkradenou státní kasu neměli ani Řekové, a ti si aspoň užívali! Tady se  stále jen utahují opasky, bohužel pouze těm dole. Nahoře se mlaská.....

80 Hana Nová Hana Nová | 14. března 2012 v 10:01 | Reagovat

Je divné, že jenom stále mlčíme a mlčíme.To charta 77 to byl kousek,
Co bude dál? budeme stále mlčet?

81 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 17. března 2012 v 16:00 | Reagovat

Ahoj, zdravím všechny zúčastněné!
Na tento blog jsem narazil šťastnou náhodou při pročítání reakcí návštěvníků serveru Novinky.cz na poslední události těchto dnů, především na dění kolem Holešovské výzvy. Těchto diskuzí se sice aktivně nezúčastňuji, protože ze záhadných důvodů vždy, když se chci přihlásit, mají Novinky "přeplněno" :o) Zajímavé je, že už více jak tři roky - a to jsem to někdy před dvěma roky zkoušel asi dva měsíce pravidelně 2-3× týdně!
Ale jelikož jde evidentně o bolševický server, který je určitě i důkladně "monitorován" (sic který ne!), vůbec z toho nejsem smutný.
Taktéž úroveň některých diskutérů a jejich příspěvků tam je dosti mizerná.
Proto mě velice překvapilo, že na těchto dosti málo známých stránkách je tomu jinak. Všechny příspěvky jsem si se zájmem přečetl a s mnohými přispěvateli i "beze zbytku" souhlasím.
Je dobře, že se najde někdo, kdo zodpovědně a se snahou dobrat se pravdy popíše "pohnutou" historii tzv. "sametové revoluce" a jejich současných důsledků, byť jde, stejně jako za bolševika, jehož nepostradatelný nástroj - StB - vše řídilo, doopravdy "o hubu".
Aťan v tom samozřejmě není sám, jako příklad můžu s klidným svědomím uvést např. Petra Cibulku a jeho Necenzurované noviny - nevím však, zda-li ještě vycházejí. V 90. letech jsem byl jejich pravidelným odběratelem (původně Rudé krávo, pak po stížnosti velmi rozhněvaných bolševiků Ty rudé krávo a po následném soudním procesu se název vynuceně ustálil na asi pro bolšány nekonfliktní Necenzurované noviny - myslím, že ve své době docela známé a to hlavně díky zveřejnění seznamu spolupracovníků StB) a jsem taktéž houževnatým voličem Cibulkova Pravého bloku.
Jen mě poněkud zarazil výrok Čerta s hodností Vraníka: "Proc? Protoze vetsina lidí je málo inteligentních. Lopaty hold patrí k lopate- necekejme, ze si vúbec neco poradného prectou, natoz aby vyvinuli nejakou chytrou aktivitu. Jsou dokonce spokojeni, kdyz jim zivot rezíruje nekdo jiný."
Jsem vyučený dojič - krmič, od 17. let jsem HODNĚ tvrdě makal - za bolševika úplně běžně svátky, pátky, soboty, neděle - bez zastavení non-stop 2× denně, mezi krmením jsem často během léta chodil ještě dělat brigády i na pole do rostlinné výroby, později jsem "makal" na šachtě (nošení 120 kg hajcmanů zcela běžná, každodenní věc), po úrazu dál v těžkém průmyslu. Takže i já patřím k těm "od lopaty"! Ale necítím se být málo inteligentní. Jinou školu mi bohužel bolševici ani nepovolili pro můj "sedlácký" původ. Když jsem si později chtěl udělat nástavbu na střední průmyslovce, byť jsem úspěšně (i když dosti dlouhou dobu po ukončení školní docházky) složil přijímací zkoušky, stejně mne nepřijali - ale dalo se to čekat: totiž při - v té době docela běžném shánění razítek k povolení tuto školu absolvovat na závodním SSM i ZV KSČ (ano, ta razítka byla tehdy NEZBYTNÁ)- mi bylo řečeno, že stejně nemám šanci, protože prý kádrových rezerv mají dost, a oni prý potřebují hlavně dělníky.
Dnes jsem nezaměstnaný, protože je prý dělníků nadbytek, "oni" (rozumějte dnes už rádoby demokraté) potřebují vzdělané lidi - stejný názor asi jako má pan "do funkce Vraníka povýšený čert" - hlavně však povýšený).
Jakpak potom chcete, lidičkové drazí, aby se "lopaty" nějak domluvili s těmi "entelygenti", když tito nad nimi ohrnují nos? A vo tom to právě je :o)) Mimo jiné.
A mimochodem - kolipak těch inteligentů se podílí na vytváření "nadhodnoty" při výrobě zboží anebo při pěstování zemědělských plodin, etc. etc.
Nechci urazit popřípadě přítomné obchodníky (řemeslníci, čili OSVČ, tyto nadhotnoty samozřejmě vytvářejí), ale obchodníci odjakživa vytvářejí maximálně tak nadhodnoty "finanční", dnes už docela neúnosné pro obyčejného člověka - to, že se pak vymlouvají na politiky a byrokraty a jimi zpotvořené zákony, mě neošálí! Bankéři? Stejní zloději, jako ti politici!
Možná ještě tak užiteční (ono taky záleží na tom, v čem, že?) vědci...
Pak si spočítejme poměry: kolik dělníků na kolik takovýchto různých příživníků; už za bolševika to bylo někde 1:20 i více!!!
Ano, tato protinárodní vláda si sem natahala (a jsou v tom různé mafie a točí se zde obrovské peníze za "bílé" maso otroků) různé cizince ze zemí mimo EU, kteří našim lidem berou práci. A naši lidé si jen tak poklidně "chcípají" hlady (popřípadě se věšejí, skáčou z mostů a pod vlaky - jen před Vánoci jsem při čekání v Olomouci na vlak zažil jeho velké omeškání, protože během JEDINÉ HODINY spáchali dva lidé sebevraždu - jeden někde ve směru na Ostravu a druhý někde u Zábřeha na Moravě, tedy hned z opačné strany; ptám se - pročpak asi?!).
Vláda se moc diví, že při těch jejich "geniálních", hlavně na obyčejných lidech šetřících zákonech,(kteří už ani nemají z čeho žít, protože před tím jim "vytunelovali" kampeličky, často s posledními úsporami) - jak to, že to zatracené HDP neroste, ba snad se i snižuje.
Pracuje-li tady přes půl miliónu takovýchto cizinců - a oni sem zcela určitě přišli vydělávat hodně peněz, pročpak jinak by sem asi vůbec jezdili, když z nás mají akorát tak legraci - to mi tedy věřte! (dva Ukrajinští manželé, se kterými jsem pracoval u stejného pásu, si běžně měsíčně vydělají dohromady 40 i více tisíc), jsou skromní, utrácejí velmi málo peněz (za jídlo a levné bydlení na ubytovně). Zbytek si "vyvezou" na Ukrajinu, kde však je jiný, pro ně takto výhodnější kurz hřivny vůči koruně (téměř 4:1) - asi si už sami dokážete spočítat, kolik asi ve skutečnosti berou a kterýchže to států ekonomiku vlastně takto opravdu, hm, ale opravdu, podporujeme.
A o kurzu Vietnamského dongu už raději ani nemluvě!!! Ačkoliv Vietnamci odvádějí dost "krutou" daň svým pracovním "pasákům". A že by tihle ti mafiáni ihned běželi na Finanční úřad takhle velký lehce nabytý peníz poctivě zdaniti?

82 Aťan Aťan | 17. března 2012 v 18:23 | Reagovat

[81]: Díky Patriku za návštěvu.

83 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 20. března 2012 v 11:12 | Reagovat

Ahoj,

nedalo mi, a znovu se zapojuji do diskuse. Sic jsem v tomto ohledu skeptik (vynikající úspěch stávající i minulé politické garnitury, obávám se, že jediný - z bývalého nepolepšitelného optimisty udělat skeptika; no, aspoň něco po sobě zanechají).
Jane, s těmi politiky máte pravdu - ale mám obavy, že jsou tak otrlí a houževnatí, že by se z té Sibiře stejně vrátili nazpět - a přitáhli by s sebou ještě i Putina, možná někoho horšího!
Dnes bych chtěl spíše zareagovat na slova paní (slečny) Hany:
Mně není "divné, že pořád jenom mlčíme a mlčíme" - tento národ je velmi, velmi maličký, územně jenom taková nepatrná skvrnka na mapě (jen taková malá - možná, že významná - křižovatka Evropy). Mám obavy, že povětšinou mlčel: ozývat se začínal vždy až pod vedením někoho!
Pak také záleželo na tom, koho! Mám obavy, že nový tatíček Masaryk se jen tak rychle nenarodí. Jen za něho tato republika fungovala a vzkvétala (hlavně díky Francii - velmoci, odkud pocházela Masarykova manželka a kde měl rozsáhlé politické styky, ale taky díky 1/3 německého a židovského obyvatelstva, které zde vlastnilo více jak polovinu důležitých podniků a bank - v okamžiku, kdy Němci byli vyhnáni, to šlo s touto republikou od deseti k pěti za výdatného přičinění neschopného a zlodějského bolševika; Židy zase před tím zlikvidovali a rozkradli fašisti). A jak víme, tato prosperita také netrvala moc dlouho. Za to můžeme poděkovat tedy těm už zmíněným německým fašistům a pak ruským bolševikům (kteří ve skutečnosti jedno jsou - jen dva kohouti na stejném smetišti, rozdíl snad jen v tom, že jedni uznávali Boha a v jeho jménu vraždili, a druzí byli neznabozi, avšak stejně krutí, jen tyto svá svinstva vykonávali ve větším utajení).
Co se týče Charty 77: mám obavy, že byla řízena agenty StB a pod vedením jejich provokatérů, a vlastně sloužila k monitorování nespokojených a potenciálně nebezpečných odpůrců bolševismu. Ti byli takto organizováni pod neustálou kontrolou a StB často vědělo, jakou vyvíjí činnost a v případě potřeby tak mohlo kdykoliv zasáhnout. V roce 89 pak Charta 77 spolehlivě posloužila bolševické garnituře k uskutečnění "lidového převratu", ve světě známého jako "sametová revoluce". Předpokládám, že si dnes už nemyslíte, že by bolševici nedokázali zatočit s pár stávkujícími? Víte vůbec, kolik tady bylo rozmístěno vojska bývalého Sovětského svazu? To kdyby třeba to naše náhodou selhalo! Víte, kolik bylo všude příslušníků ozbrojených Lidových milicí, tělem i duší bolševikovi oddaných? Příslušníků VB (dnes Policie), speciálních jednotek? Vodních děl? Zbraní? Vždyť se u nás cvičili teroristi, co pak ve světě povraždili stovky nevinných lidí!
A kdepak že se všichni tito zarputilí bolševici najednou z ničehož nic poděli?!
Bylo spoustu nespokojených, ale nakonec se jen velmi opatrně ozvala hrstka zmanipulovaných, byť nebojácných studentů - kteří si ve své mladistvé nezkušenosti možná ani neuvědomili, jak je jejich protest i životu nebezpečný (nikdo z nás, obyčejných občanů, přece nemohl vědět, že jde o bolševiky organizovanou akci a to dlouho dopředu promyšlenou, která by se asi uskutečnila i dříve, nebýt hrstky těch "kamenných" bolševiků, majících pevné kontakty na ještě mocnou sovětskou KGB). A pak, co myslíte, jakou v tom všem sehrál roli Gorbačov, tehdy čerstvý generální tajemník KSSS (Komunistické strany Sovětského svazu)? Dnes si v poklidu užívající miliony někým mu za rozvrácení obrovské bolševické velmoci darovaných dolarů v USA.
Čili: kolik s totalitním bolševismem nespokojených lidí se tady ozvalo za těch 50. let jejich řádění? A jak všichni, co se ozvali, dopadli? V rukou to mají stále stejní loupežní vrazi, jen používají jiných metod!!!
Hanko, co tedy Vy OSOBNĚ navrhujete, že by jsme měli udělat? A máte i nějakou představu, jakým způsobem provést nápravu stávajícího a obyčejné lidi zničujícího politického trendu? A nemyslete, že dnes se jedná o ty největší chudáky, co jim už téměř nic nezbylo! Dnes už Svaz totalitních Bolševických zlodějů při nové formě zestátnění míří výše - a to už i na střední vrstvu. Z TĚCH se nyní budou výrábět další žebráci. No, až tady budeme rebublikou žebráků, jsem zvědav, na koho se tyto hyeny v lidské podobě vrhnou Den poté! Jistě znáte tento katastrofický film.
Jak chcete tedy k nápravě stávajícího zorganizovat tlupu lidí, závidějících si i tu nudli u nosu? Což nám tady naimplantovali už bolševici ve smyslu: ROZDĚL A PANUJ! S "inteligenty" pohrdajícími těmi, co jim Bůh "rozumu a schopností nenadělil"? S chudáky, kteří už dnes nemají ničeho - a když jim brali - ti, co dnes brečí, proti tomu nehnuli ani prstem a ještě vítězně jásali, protože mysleli, že jich (přece elitě, "výkvětu" téhle republiky) se to netýká? To teprve teď (když už je, mám obavy, pozdě) začínají křičet a dovolávat se solidarity, až už jim samotným teče do bot?
Pak si také něco přečtěte o Illuminátech a "celosvětovém spiknutí všemocných a všehoschopných". To tyto zvěsti chuti k životu tedy nepřidají! A mnohému z toho se dokoce dá i věřit. Na rozdíl od těch pohádek o konci světa, majících za úkol odvést pozornost od jiných (čích?) záměrů. Není to nakonec prostředek, jak namluvit většině: "Vykašlete se na beztak marný odpor - vždyť budeme brzy stejně všichni mrtví!" Tato historka s koncem světa se dá do nekonečna protahovat s odůvodněním, že se prostě někdo spletl ve výpočtu; hele, příští rok teda už určitě (možná). Zatímco někdo někde si může v poklidu kout ty svoje politické pletichy. Už si ani nepamatuji všechny konce světa, co jich tu od 60. let proběhlo!
Až nakonec doopravdy (a zcela logicky) přijde 3. světová a hromadně pomřeme. My tady dole - protože ti mocní jsou na ni a na přežití po ní velmi dobře připraveni! Z našich krvavých mozolů a za naše peníze.
A ve světle toho všeho by stálo opravdu za to vzít v úvahu - co je lepší? Zemřít jako ubohá ovce, anebo se pokusit do poslední chvilky o lepší život alespoň zabojovat? Tak se ctí v poměrně krátké historii lidstva (dávné i té nedávné) zemřelo mnoho statečných lidí, i za fašisty, i za bolševika.
Pro začátek však bych měl návrh: při příštích volbách JÍT (většina) VOLIT a volit s rozmyslem!!! PŘEMÝŠLET a nenechat si věšet bulíky na nos ani od bolševiků v ODS, ani od těch v ČSSD, ani těch z KSČM - tito kdyby to mysleli s lidmi dobře, dávno by se přejmenovali, vyloučili všechny ty totalitní zločinecké bolšány a rozhodně by vedli jinou, prolidovou (a ne jen naoko líbivou), politiku! VLK, BYŤ V ROUŠE BERÁNČÍM, VŽDYCKY ZŮSTANE VLKEM! (Bohužel, v tomto srovnání skutečným a díky lidské činnosti v přírodě vymírajícím vlkům velmi křivdím). A hlavně si ohlídat, co pak s našimi volebními lístky různé politické klaky provádějí!!! Trvat na přímé volbě prezidenta a volit takového, který není jen nastrčenou figurkou nějaké velké politické strany! Koukat kolem sebe, a SAMI navrhovat za kandidáty SLUŠNÉ a SCHOPNÉ lidi. Ne ty všehoschopné!

84 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 22. března 2012 v 11:31 | Reagovat

Ahoj, Jene!

Koukám, bohužel, že s tolika diskutujících z minulého roku jsme zůstali jen dva.
Přeji brzké uzdravení.
Až dnes jsem zjistil, že máš v Liberci hezký obchůdek z porcelánem (to když jsem ze zvědavosti klikl na Tvůj web, většinou mně to totiž nezajímá, ani na nic z toho už nemám peníze) - líbí se mi, jak ho máš esteticky vycizelovaný. Vážím si i toho, že prodáváš jen české výrobky a tak udržuješ práci alespoň několika českým lidem. Mám spíš jen obavy z toho, že takové zbytné předměty, jako dekorativní porcelán, si může dovolit čím dále tím méně lidí.
Ostatně - nad alternativou opatřit si kvér a pár z těch hajzlů postřílet - alespoň, co bych stačil (než mně zlikviduje URNA - toliko extrémně dobře vycvičená a vyzbrojená složka na ochranu politických příživníků proti vlastnímu národu), už jsem ve své současné velmi zoufalé situaci také pomýšlel. Rozhodně lepší verze sebevraždy, než skákat pod vlak a stát se tak jen další statistickou položkou v "lejstrech" té neuživitelné armády byrokratických poskoků, co tady budou s klidným svědomím posluhovat jakékoliv vládě. Slušní občané si zřejmě neuvědomují, že to je ta "pátá kolona" současných i minulých politiků. To si opravdu většina národa myslí, že by to politici bez těchto proradných (protože vesměs tím nenápadných, poněvadž mnohých a všudypřítomných) úředníků všechno zvládli? Vždyť on i ten ZRÁDCE NÁRODA a LOUPEŽNÝ VRAH Gottwald byl úředníkem!!!
Právě úředníci jsou ta nespočetná kasta, která svým přiživováním se na "krvi" národa (jako ty primitivní pijavice) tvoří výdatné zálohy těmto bezcharakterním politikům, jelikož jsou sami už z podstaty bezcharakterní! Jim je naprosto jedno, kdo v zemi vládne, pokud z toho mají osobní prospěch ve formě dobrého platu, mnohých dalších výhod a zajištěného vysokého důchodu. Komu v této zemi pomohl z nouze kterýkoliv těmito protilidovými politiky výdatně živený úředník? A pakliže pomohl, což se zajisté často nestává, tak to rozhodně nepovažuji za nějakou zásluhu - dělal si svou původní práci, za kterou je z našich "krvavých" daní DOBŘE placen!!!
Platí to i o Policii - komu tato z naších daní placená OZBROJENÁ složka (avšak proti komu?) skutečně pomohla? Převádění babiček přes přechody považuji za slušnost a povinnost všech občanů kterékoliv země, nejen nějakých policajtů! Vím, o čem mluvím: 2× mi vykradli byt a nezbylo mi už nic cenného (protože si musím práci shánět po celé republice přes otrokářské agentury práce, a často v bytě nepobývám: už mi ho na Obecním úřadu chtěli kvůli tomu i odebrat, prý by ho jiní využili lépe, ale to už bych se pak neměl ani kam vracet, čili pod most - na Úřadu práce jsem se dokonce dozvěděl, že opatřovat někomu práci není jeho povinnost - k čemuže jsou pak tyto úřady dobré?!), 3× sklep, 1× ojetý automobil (na další už nemám a asi mít nikdy ani nebudu). Vždy pachatel neznámý (což po krádeži automobilu ani neuznali za vhodné mi alespoň oznámit!!! Případy od 90.-tých let až donedávna, kdyby se jich chtěl náhodou někdo zastat, že je to proto, že dnes na nic nemají peníze). Pak jsem do práce jezdil už jen na kole, které mi taktéž pravidelně vždy 1× do roka někdo ukradl - dnes už nemám ani na starší kolo!
A co armáda? K čemu ta nám byla v celé krátké historii této miniaturní republiky? Kolikrát zasáhla proti agresorovi, jako byli fašističtí, anebo ruští okupanti? Hlavně, že si vydržujeme dobře placenou armádu (a zase - mám další obavy, že těch vojáčků bude snad méně než jejich velmi dobře finančně zajištěných velitelů), která "nasazuje" životy někde v Afghánistánu, či kde všude. Neslouží i tato k případné ochraně těch (ne)mocných?
Většinu života jsem vykonával těžkou, sice relativně (z hlediska většiny populace) dobře placenou práci. Jako svobodnému a bezdětnému mi za bolševika z vydělaných peněz odnímali 40% měsíčně na zdanění. Ptám se - kde jsou všechny tyto peníze (pracoval jsem už od svých 17. let), když dnes prý nemám ani nárok na podporu (úřednice ze sociálního - znám ji, úřadovala v jiné instituci už za bolševika, všechny tam - mi tento rok v lednu drze sdělila, že to, že už nemám peníze ani na jídlo je můj problém a že je to nezajímá a že se řídí podle nového zákona! - ANO: opravdu až TAK!!!)? A vyhlídka na alespoň trochu slušný důchod mizivá! Která politická a úřednická "svině" se za mé peníze dobře napakovala?
Ale nic se neboj - těch osamělých vojáků, myslím, bude přece jen víc, než ty samojediný! Tyto osamělé vojáky nazvěme třeba pracovně: "Blaničtí rytíři"! A je snad i lepší, když vládnoucí garnitura a také to jejich úřednictvo neví, "odkud která padne". Tedy ti nejpřednější zrádci a nepřátelé národa!!! Protože do jakékoliv organizované skupiny odpůrců režimu je téměř VŽDY nasazen nějaký "mrzký zrádce". Těch Jidášů bude v tomto národě nemálo. Oni jsou vlastně po celém světě a právě tito jsou nejúčinnější ochranou všech nedemokraticky vládnoucích garnitur!

85 Patrik Vlk Patrik Vlk | 25. března 2012 v 21:59 | Reagovat

Gratuluji.

86 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 11:15 | Reagovat

Zdravím všechny slušné občany tohoto politickými i zločineckými mafiemi likvidovaného státu!

Rozhodl jsem se doplnit svůj Návrh na nápravu ZLA, zhmotněného v osobách českých politiků a státních úředníků, strhávajících tento národ ssebou do propastí pekelných (myšleno eufemisticky na podtržení již skutečného stavu věcí, což středověká rétorika dostatečně vystihuje; že by se tak málo od těch dob změnilo? Anebo kdo nás to tlačí stále zpátky do dob temna?!) - JE TŘEBA JEDNAT RYCHLE, ABY SE NESTALO, ŽE NENÁVRATNĚ:
Návrh č. 1 (viz o dva komentáře výše na konci) je jen pro ty málo odvážné, pro ty lenivé - ale přesto myslící na svou budoucnost: či spíše na budoucnost našich dětí (ta naše se těmito pomalými nástroji křehké demokracie a ve stávající etapě politického marasmu nakažené zemi už příliš nezmění).
Návrh č. 2: ten je pro ty byť ještě nedostatečně odvážné, ale činorodé občany - sestavujte petice proti současné politice zločineckých mafií, organizujte stávky, posílejte žaloby na tyto politiky (kteří už dospěli do stadia až k porušování základního práva občanů na život) k Evropským soudům, anebo ještě lépe ke světovým organizacím, stavějícím se za ochranu lidských práv (sám na takové žalobě proti Českému státu nyní pracuji). Všímejte si politiků a státních úředníků kolem sebe, shromažďujte materiál o jejich trestné činnosti a o skutcích zdrady proti vlastnímu národu! (Tato fáze je již mnohem účinnější a rychlejší, než ta předchozí.)
Návrh č. 3: pro ty dostatečně odvážné a uvědomující si možných následků v případě nezdaru - VYHLÁŠENÍ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI !!! Uvidíte, jak se ten domeček z karet, postavený zločinnými a zvrhlými politiky, začne hroutit! A nebojte - hodně zle bude tak jako tak! A pro ty, co by chtěli oponovat škodlivostí těchto kroků - tato republika už je ve stádiu, že ji (krom vlastizrádných politiků a státních úředníkú, kteří tak výdatně a rychle ČINÍ) už nemá co více poškodit.
Další návrhy jsou už jen pro statečné (ačkoliv jsou velmi účinné).
Politici nás DEMAGOGICKY varují před stavem, ve kterém se nyní nachází Řecko. ALE MY SE JIŽ V TOMTO STAVU NACHÁZÍME! Jenomže jsme neměli tu možnost jako Řekové, aby jsme si do poslední chvilky užívali dobrého živobytí a bohatých důchodů jako oni (to samozřejmě nemluvím o vysokých důchodech bývalých čelných představitelů KSČ, StB i současných politických, vojenských a úřednických vysloužilců, které jsou nadměrné a jisté DODNES!!!) - protože TAK RYCHLE SE TATO REPUBLIKA VŠEMI POLITICKÝMI A MAFIÁNSKÝMI ZLOČINCI VYKRÁDALA! Že za 20 let údajné demokracie obyčejným občanům ZBYLA jen svoboda pro pláč.

A co, Hanko, jste už podnikla Vy? A které doby Vám to vše připomíná (když už jste zmínila Chartu 77)?

Pro ty, kteří neví přesně, co to je DEMAGOGIE: "způsob klamání lživými sliby, lstí a záměrným překrucováním skutečnosti; užívání tohoto způsobu v politice pro získání mas klamem; nepoctivé úsilí o získání přízně nebo výhod" (Lumír Klimeš, Slovník cizích slov, SPN 1981)

87 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 11:22 | Reagovat

Pro lepší přehled znovu uvádím zmíněný Návrh č. 1:
při příštích volbách JÍT VOLIT a volit s rozmyslem!!! PŘEMÝŠLET a nenechat si věšet bulíky na nos ani od bolševiků v ODS, ani od těch v ČSSD, ani těch z KSČM - tito kdyby to mysleli s lidmi dobře, dávno by se přejmenovali, vyloučili všechny ty totalitní zločinecké bolšány a rozhodně by vedli jinou, prolidovou (a ne jen naoko líbivou), politiku! A hlavně si ohlídat, co pak s našimi volebními lístky různé politické klaky provádějí!!! Trvat na přímé volbě prezidenta a volit takového, který není jen nastrčenou figurkou nějaké velké politické strany! Koukat kolem sebe, a SAMI navrhovat za kandidáty SLUŠNÉ a SCHOPNÉ lidi. Ne ty všehoschopné!

88 Patrik Vlk Patrik Vlk | E-mail | 26. března 2012 v 13:32 | Reagovat

DODATEK

Návrh č. 0: ten je pro ty, kteří se neangažují a hodlají v tom i nadále pokračovat. Zkraťte svoji agónii - nedělejte vůbec NIC! Ušetříte tak politikům a jejich poskokům - státním úředníkům - mnoho sil vynakládaných jimi k vašemu ožebračování. Odevzdejte jim ihned a dobrovolně všechen váš majetek, sežeňte si spacák a nějakou igelitku na to, co vám možná ještě zbude a hledejte si nějaké klidné závětří v parku. Ale tak, aby jste nepohoršili pohledem na vaše zchátralá těla oko vašeho feudálního panstva, které bude zajisté tento svůj park používat i ke svým honosným promenádám.

89 pebob pebob | E-mail | 28. září 2012 v 9:08 | Reagovat

volím DSSS

90 Aťan Aťan | 28. září 2012 v 9:46 | Reagovat

[89]: Lidi jsou dosavadním "vládnutím" tak rozčarováni, že budou volit buďto KSČM anebo DSSS. Stěhuju se do Švýcarska :-)
http://www.alpinehikers.com/photos/ph_jerry_matterhorn.jpg

91 zadluzenacr zadluzenacr | 8. října 2012 v 11:27 | Reagovat

Dobrý den.
Naprosto s Vámi souhlasím,mám svůj blog zadluzenacr!!!Jen jedno mi není jasné???Čeho se náš pos.aný národ bojí-vlády této mrzké lůzy????Nestydíš se národe Český svým dětem pohledět do očí???!!!!!Chce se mi zvracet!!!!!!!!!!

92 Aťan Aťan | 8. října 2012 v 11:41 | Reagovat

[91]:  Občas se objeví jiskřičky naděje, jen by bylo třeba národem Českým tu jiskřičku rozfoukat:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1210/zakon-umoznujici-zridit-obcanskou-parlamentni-vysetrovaci-komisi-jde-do-parlamentu

93 zadluzenacr zadluzenacr | 8. října 2012 v 23:34 | Reagovat

Ještě jednou krásný večer.
Ano,ale jsme jen zmanipulované ovce,jsme silní jen u piva,doma,mezi přáteli???
Nejdůležitější je vykoupat tuto vládu ve Vltavě,hned poté schválit zákony jasné,srozumitelné,které budou platit pro všechny-žádná imunita!!!
Má-li se 80 procent národa zle,čeho se bát??Jen se pořád nekrčit a nečekat,že se to udělá samo!!!Jsme tak zabedněni???
Odboráři také slibovali stávku a jen řeči!Jedinec nic nezmůže,takže kdy se sejít před vládní budovou a naučit je plavat?????

94 Aťan Aťan | 8. října 2012 v 23:46 | Reagovat

[93]: Jedinec nic nezmůže, to je pravda. Ale 21. 4. nás bylo na Václaváku 100 tisíc, a taky se nic nezměnilo. Tohle ale vypadá nadějně:

http://vrattenamstat.cz/

95 Avatar Avatar | 5. ledna 2013 v 19:38 | Reagovat

Jediné řešení je začít jednoho po druhém bez milosti střílet, před smrtí nechat lumpa vypovídat na kameru, protože málokdo si vše vezme do hrobu, každý se chce kousíček očistit.
Záznam pak poskytnout médiím, jak ptáčci zpívali. Po prvních mrtvolách by vznikla zajímavá panika mezi ostatními kmotry...

96 Aťan Aťan | 5. ledna 2013 v 21:42 | Reagovat

[95]: Avatare, je to hezká myšlenka, ale budeme spolu raději tvrdit, že si děláš legraci, nebo mně správce serveru smázne blog. :-)

Střílení změníme na doživotní tvrdou práci v lomu, ale samozřejmostí bude VŠECHNO NAKRADENÉ DO HALÍŘE VRÁTIT.

97 GVKB GVKB | E-mail | Web | 7. července 2013 v 8:02 | Reagovat

Jsi ubohý dobytek
Vše co je v pohybu, to jsou programy a informace, není zde hmota a život, to jsou jenom iluze, ve skutečnosti zde jsou jenom programy a informace, a člověk to jsou programy a informace, ve kterých je mnoho chyb, díky tomu že zde existuje byrokratická centralizace, která z lidí učinila ubohý dobytek. Na jedné straně byrokratické centrum utrácí společné peníze za zbytečnou armádu (USA začalo drasticky snižovat stavy zbytečné armády) a na druhé straně jsou ubožáci, co vybírají popelnice a spí pod mostem. Jako ubohý dobytek, máš možnost jít k volbám, si zvolit kariéristický dobytek, který tě bude špatně zastupovat, a který bude na tobě ekonomicky parazitovat. Cesta ven není v tom, že budeš konzumovat návykové chemické drogy, a unikat do chemického světa iluzí na krátkou dobu, cesta je v tom, že spácháš sebevraždu jako hrdina, společně s ostatními na Václavském náměstí v Praze. Dáš si na hlavu igelitovou tašku a udusíš se, je to levná a jednoduchá sebevražda, problém je že jsi pyšný na to, že máš vysokou školu a myslíš si naivně, že jsi nenahraditelný a důležitý pro tento centralizovaný svět? Každý ubohý dobytek je snadno nahraditelný, lidí je na světě v současnosti jako sraček, a podle toho se s lidmi i jedná, a tak se staví koncentrační vyhlazovací tábory, házejí se na města atomové bomby, atd. Tvoje veliká zbabělost je následkem toho, že jsi ubohý dobytek, byl jsi duševně mravní výchovou vykleštěný, a tak se z tebe stal ubohý dobytek, který po celý život myslí a žije jako ubohý dobytek, který myslí jenom na; kariéru, výhody, jistoty, parazitování, podrazy, moc, bohatství, popularitu, kritizování, atd. Bojíš se smrti, protože jsi zde mnoho investoval do mnohého, a smrt znamená, že o všechny investice okamžitě přijdeš. Tvůj život to je jenom myšlení na hodnoty, podíváš se na druhého a tvůj mozek okamžitě stanovuje hodnotu toho druhého, podíváš se věci a zase tvůj mozek stanovuje hodnotu věcí, to co je podle tebe hodnotné, o to se staráš, a to co není podle tebe hodnotné, o to se nestaráš. Komu není možné poradit, aby spáchal dneska sebevraždu, tomu ani už nelze pomoci, nečekej na to, že v budoucnosti to bude lepší, bude to 100% horší, jednak budeš starý ubohý dobytek, a jednak bude zde ještě větší ekonomická a sociální krize, způsobená tím že ve vládě sedí jenom samý ubohý starý dobytek.

98 Aťan Aťan | 7. července 2013 v 11:28 | Reagovat

[97]: Milý GVKB,

zpočátku jsem měl dojem, že mi nadáváš do dobytků, než jsem z komentáře pochopil, že dobytkem myslíš lidi obecně - manipulující i manipulované. Nabízíš alternativu jak z toho ven - zajít si na Václavák a spáchat sebevraždu. Já vidím ještě dvě alternativy:
1. Chovat se dál jako tupý dobytek, urvat co se dá na úkor druhých. Přežít.
2. Stále a stále se pokoušet uchovat si vlastní hrdost a proti zlu bojovat. Zapojit se do občanských iniciativ, kterým dobytčí způsoby nevyhovují. Toto je např. jedna z alternativ, viz.:

1) Zřízení nezávislé parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni důvěryhodní představitelé právního stavu, zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní a další důvěryhodné osobnosti. Tato komise by měla prozkoumat materiály BIS z posledních let mapující propojení politiků a dalších veřejných činitelů s organizovaným zločinem, a případně iniciovat trestní stíhání vůči pachatelům trestné činnosti i vůči těm, kteří informace o jejich aktivitách měli a nekonali v souladu se zákonem. Za účelem zřízení této komise je třeba neodkladně přijmout změnu § 48 Zákona o jednacím řádu sněmovny, která byla navržena skupinou poslanců již loni na podzim a jejíž přijetí parlament neustále odkládá. Občané mají právo ještě před volbami vědět, koho volí, čí zájmy jimi volení zástupci skutečně hájí a kteří politici jsou napojeni na mafiánské sítě.

2) Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, jako jsou billboardy a novinové inzeráty, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel. Astronomické náklady na volební kampaně jsou jednou z hlavních příčin propojení politických stran s pochybnými ekonomickými subjekty či přímo organizovaným zločinem. Nepoctivé a nezákonné financování politických stran pak deformuje rovné podmínky politické soutěže a znevýhodňuje poctivé a zákony respektující politiky a politické subjekty.

3) Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány. Je třeba přetnout penězovody mezi nepoctivými politiky a organizovaným zločinem. Nedávno přijatý zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností je nedostatečný, protože firmám ucházejícím se o veřejné zakázky nadále umožňuje vyhnout se odkrytí identity jejich vlastníků. Zpřísnění podmínek je možno realizovat prostřednictvím technické novely Zákona o veřejných zakázkách.

4) Okamžité ukončení praxe netransparentního obsazování dozorčích a správních rad, které slouží jako jeden z hlavních nástrojů politické korupce za peníze daňových poplatníků. Rozdávání politických "trafik" není podstatou politiky, jak tvrdí zastánci této praxe, ale je projevem hrubě pokleslé politické kultury. Tyto funkce musí být obsazovány na základě odborných schopností a nesmí sloužit jako směnné zboží v rámci politických obchodů.

www.vrattenamstat.cz
www.rekonstrukcestatu.cz/cs
www.nfpk.cz

99 paulinevh16 paulinevh16 | E-mail | Web | 4. července 2018 v 20:22 | Reagovat

Started unusual web stand out
http://onstrapon.purplesphere.in/?register.daphne
online erotic novels erotic cakes erotic asphyxiation erotic underwear erotic messages

100 Aťan Aťan | 7. července 2018 v 8:55 | Reagovat

Z důvodu množících se spamů, přecházím na povolované komentáře.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.