27. 5. 2011 byla vyhlášena válka české mafii

27. května 2011 v 14:44 | Aťan |  ČESKÁ HISTORIE I SOUČASNOST "napřeskáčku"

http://verejnostprotikorupci.cz/


Manifest "Veřejnost proti korupci"

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své "práci" klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Budeme proto usilovat o následující systémové změny:
 1. Zpřísnění pravidel financování politických stran a volebních kampaní: Nezávislý dohled nad financováním politických stran u ČNB, zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám jen na stát a fyzické osoby, včetně stanovení jejich maximální výše v případě fyzických osob. Omezení výdajů na volební kampaně a regulace některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů. Zavedení přísných sankcí v případě porušení pravidel. Politické strany se musí budovat především na občanském základě, a nikoliv na cíleném marketingu a byznysu.
 2. Zavedení veřejně dostupných majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých. Zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.
 3. Zrušení anonymních akcií na majitele a zprůhlednění vlastnictví firem. Anonymní vlastnictví usnadňuje podvody a nelegální podnikání a zneužívání veřejných zakázek k osobnímu obohacení veřejných činitelů.
 4. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a to pozastavením jejich činnosti nebo zrušením firmy.
 5. Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činnosti, včetně státu. Znovu musí platit heslo "Co bylo ukradeno, má být vráceno!".
 6. Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Zavedení institutu korunního svědka do právního řádu. Korupci se nepodaří ve větším rozsahu odhalovat, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana svědků.
 7. Povinné zveřejňování na internetu všech smluv uzavřených státními orgány, kraji či obcemi nebo firmami s účastí státu, krajů či obcí. Toto zveřejnění musí být podmínkou platnosti takové smlouvy.
 8. Rychlá vynutitelnost plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho neplnění. Je nepřijatelné, aby veřejné orgány a instituce dlouhodobě odmítaly v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.
 9. Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.
 10. Dokončení a plné zprovoznění elektronizace veřejné správy na všech úrovních. Úplná elektronizace veřejných agend umožní snížit ingerenci úředníka do rozhodování, zvýší procesní průhlednosti a sníží tím možnost zneužívání správních postupů ke korupčnímu jednání.
 11. Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
 12. Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci.
 13. Zavedení přísných pravidel pro správu a hospodaření firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů a obcí dle standardů OECD. Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat všechny veřejné prostředky včetně společností s účastí státu, obcí nebo krajů. Státními či polostátními firmami procházejí ročně prostředky ve výši druhého státního rozpočtu a dosud nejsou kontrolovány nezávislou kontrolní institucí.
 14. Změna ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Média veřejné služby nesmí podléhat politickým tlakům a zájmům, aby si zachovala schopnost na korupci a velké podvody upozorňovat.
 15. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Cílem je posílit osobní odpovědnost volených představitelů přímo voličům a potlačit zákulisní vliv "kmotrů" na volbu těchto představitelů obcí a krajů.
K prosazení těchto systémových změn jsme se rozhodli založit občanské sdružení Veřejnost proti korupci, které bude precizovat uvedené návrhy za pomoci expertů a diskutovat o nich s veřejností. V v rámci svých možností chceme přesvědčovat politickou reprezentaci i veřejnost o důležitosti těchto systémových změn. Demokratickými prostředky chceme uvedená opatření prosazovat.

_______________________________________________________________________________

Jan Štern - scénárista a dramaturg. Narodil jsem se v roce 1953. Jako již skoro dospělého mě hluboce poznamenal rok 1968. Snad i proto jsme s kamarády za totality vydávali samizdatový časopis Prostor, který vychází dodnes. Byl jsem vedoucím činitelem OF (předseda organizační komise a člen Rady OF) a následně i poslancem Federálního shromáždění za OF, později pak za ODA. Z politiky jsem odešel do médií a nakonec jsem zakotvil v ČT, kde jsem se coby dramaturg a producent podílel na vývoji pořadů a filmů (Aréna, Nadoraz, Dvaadvacítka, Největší Čech, Uvolněte se, prosím, Nuda v Brně). Nejvíce si cením dokumentárního cyklu o obětech komunistické represe Ztracená duše národa, který jsem realizoval jako vedoucí projektu a spolurežisér. V současné době jsem na volné noze jako scénárista a producent.

Hana Marvanová je česká právnička a politička. Před rokem 1989 se angažovala v disentu. Patřila mezi zakladatele Nezávislého mírového sdružení. 21. srpna 1988 byla zatčena za účast na demonstraci u příležitosti okupace Československa v roce 1968 a přípravu demonstrace k 70. výročí vzniku Československa, v březnu 1989 byla odsouzena k podmíněnému trestu deseti měsíců odnětí svobody. Patřila mezi zakladatele Občanského fóra. Od února 1990 do roku 1998 byla poslankyní, nejdříve České národní rady (byla kooptována), později Poslanecké sněmovny. V roce 1991 vstoupila do Občanské demokratické strany, po finančních skandálech strany v roce 1997 z ní v lednu 1998 vystoupila a spolu s dalšími bývalými členy ODS založila Unii svobody (US). Po volbách v červnu 2001 se stala předsedkyní US (od ledna 2002 Unie svobody-Demokratická unie), kterou byla do července 2002. Od 16. července do 16. září 2002 byla místopředsedkyní Poslanecké sněmovny PČR, na poslanecký mandát rezignovala 23. září 2003.
_______________________________________________________________________________

O sdružení Veřejnost proti korupci

V květnu tohoto roku založila skupina občanů sdružení Veřejnost proti korupci, které si vytklo za cíl prosadit zásadní změny politického a společenského systému v naší společnosti zajišťující maximální možnou obranu proti všudypřítomné korupci. Svoje cíle vtělila do manifestu Veřejnost proti korupci, který je současně petiční výzvou k občanům. Základní myšlenkou manifestu je, že korupce se stala systémovou součástí politiky, a tím zcela pervertovala původně liberálně demokratické poměry nastolené po Listopadu 1989 v mafiánský kapitalismus. Veřejná moc byla postupně privatizována ekonomicko politickými skupinami skrytými za politickými stranami, které jenom předstírají hru na demokracii. Jde vlastně o utajený státní převrat. Politické strany se proměnily ve firmy, které obchodují s politickým vlivem, veřejnými zakázkami a pozicemi ve státním aparátu. Dnes je jedno, která politická strana vyhraje volby, protože vždycky je nakonec natolik napojená na mocenské lobby v pozadí, že vlastně jenom slouží jejím zájmům. (celý článek)

 


Komentáře

1 emeritni samec emeritni samec | E-mail | 27. května 2011 v 18:39 | Reagovat

Pakliže je signatářem výzvy Jan Ruml totožný s ministrem vnitra období kdy se kradlo bezprecedentně v dějinách ztrácí celá akce důvěrihodnost bez ohledu na to jaký je to osobně člověk.

2 atanova-zasuvka atanova-zasuvka | 27. května 2011 v 19:12 | Reagovat

[1]: Samče, já ti rozumím, mně se třeba nelíbí jiná jména, ostatní šťouralové na tom budou podobně. Ale na jménech se ta akce těžko zastaví, lidi (i já) jsou příliš nasraní. Je tady snad někdo, kromě mafiánů, kdo se tomu diví???

30 let mě okrádali komunisti, 20 let mafiáni... to by snad na jeden život stačilo!!! Tenhle bordel přeci nemůžeme našim dětem předat, nebo jo?

3 Sio Sio | E-mail | 29. května 2011 v 22:30 | Reagovat

Aťane, víš, že jsem příznivec Jana Kellera, což znamená, že za tím vším vidím diskrétní elity.
Jak jim zatnout tipec, ať se zase chovají slušně a empaticky?
Napadla mě taková věc. Odstranit jejich diskrétnost. Zveřejňovat jejich jména, sídla, majetek, jeho původ.
Kdo asi nejvíce potřebuje všechny ty bohulibé zákony o ochraně osobních údajů? Lidé jako já nebo ty? Bože, vždyť to moje pitomé rodné číslo zná každá banka, o kterou jsem se otřel, dá se zjistit poměrně snadno z policejních databází nebo zdravotních záznamů.
A víš co? mi je to fuk, nemám co tajit. A ptám se - kdo se bude asi nejvíce obávat zveřejnění údajů o sobě? Servisní elity? O těch víme dost. I když o jejich sviňárnách ještě stále málo.
Díky bohu za VV! Více takových menších stran v parlamentu!

4 Aťan Aťan | 30. května 2011 v 7:45 | Reagovat

[3]: Sio, tady je to např. adresné dost, ale do médií to budou muset protlačit davy, jednotlivců se nikdo z těch gaunerů nelekne:

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1011/byl-jsem-svedkem-kradeze-stoleti-1-dil

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1011/byl-jsem-svedkem-kradeze-stoleti-2-dil

Adresných článků tu je dost, ale TVseriály a Blesk neporazím...

5 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 10. října 2011 v 7:54 | Reagovat

Dobrý den vážení. Když mne propustili na amnestii (zvlášt nebezpečný pro společnost,netají se se svým názorem) tak jsem si říkal .Ano to je to nebezpečí ,to je to co na ně platí.2 Tz 66/92 Vrchní soud v Praze  BYL PORUŠEN ZÁKON. Když jsem četl kolik § ,museli za totality porušit aby mne mohli zavřít ,tak si dnes říkám. Ano nic se nezměnilo,.Poslal jsem stížnost vyšetřovací komise na MS 2009 .Poslali na mne člověka ,který se představil jako nájemný vrah(měl slíbeno 300 000 kč) za mou likvidaci.Prý jsem ZRNKO V PÍSKU ,které zadrhlo soukolí a znovu nastalo vyšetřování. Materiál a námitky o zakázkách jsem poslal vedoucímu vyšetřovací skupiny p.Filip. Vše nahlásil na kriminálku zde v Liberci a ticho po pěšině. Pohled na tuto vládu. Je to vláda korupčníků a dokud se skutečně nebudou postihovat viníci ,tak není šance na slušný život

6 Aťan Aťan | 10. října 2011 v 9:46 | Reagovat

[5]: Pane Cidrych, o podobných zkušenostech mluvil v TV i Petr Cibluka (dolní část):

http://atanova-zasuvka.blog.cz/1011/byl-jsem-svedkem-kradeze-stoleti-1-dil

7 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 10. října 2011 v 17:55 | Reagovat

Děkuji a musím se smát jak jsem jim rozbil soud v Českém Krumlově a ani přečin § 10 .Prokurátorka se odvolala ,že soud nepostupoval správně a šel jsem znovu do vazby a pak rok natvrdo. Předseda soudu se rozhlédl na schodech soudu (později) a řekl .Já nemohu jít proti prokurátorce. Eva Vykoukalová mne neprávem odsoudila  Čtu .Poté,když Krajský soud v Českých Budějicích první -zproštující rozsudek ve věci zrušil ,okresní soud aniž splnil pokyny krajského soudu a odstranil nedostatky přípravného řízení ,bez dalšího napadeným rozsudkem uznal obviněného vinným v plném rozsahu obžaloby. Napadeným rozsudkem byl v neprospěch obviněného porušen zákon  ustanovení § 2 odst.5,odst.6 tr.ř. ve vztahu k ustanovení § 203 tr.zák.č.140/1961 Sb. a dále v ustanovení § 23 odst.1 a § 31 odst.1 téhož tr.zák. Aniž okresní soud respektoval ustanovení § 2 odst.5 a odst.6 tr.ř. uznal obviněného Jana Cidrycha vinným v plném rozsahu obžaloby a to na základě stejného skutkového stavu ,který byl původně podkladem ke zproštujícímu rozsudku. ps. Stát mne měl řádně odškodnit a ty co mne neprávem odsoudili popohnat k zodpovědnosti. Zvlášt nebezpečný pro společnost.Svoloč a já dával krev zdarma ,kdysi důvěrník ROH na šachtě a těch hodin v akci ZET  nepočítám. Nejhorší je že tito lidé jsou na soudech pořád .

8 Aťan Aťan | 10. října 2011 v 20:19 | Reagovat

[7]: Pane Cidrych, zrovna čtu v novém RESPEKTU č. 41/2011 na str. 24 "Zprávu BIS o české justici". Přeju vám, mně i ostatním, abychom se dožili příchodu paní Spravedlnosti.

9 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 11. října 2011 v 7:06 | Reagovat

Vážený Atane  .Děkuji za společné přání nám Všem. Mafie? Ano .Zde v Liberci jsem měl soud ohledně nájmu .Okresní a krajský ,který jsem si vyhrál. Ano před jednáním krajského soudu jsem byl ve spisovně a hledal důležitý doklad .Ten se ztratil. Samozřejmé je ,že jsem měl opis,který dokazoval ,že jsem v právu. Chtěl jsem na soudce podat trestní oznámení ale byl jsem už natolik zhnusen českým soudnictvím ,že jsem to nechal plavat. Je vše provázané. Kdysi jsem dělal při škole Československé socialistické právo a toto malé školení mne tak trochu to právní vědomí nastartovalo. Vyhrál jsem si tři krajské soudy a myslím ,že pokud je člověk  právu ,má bojovat. Přeji nám Všem hezké dny ,měsíce,roky .Co se týká SPRAVEDLNOSTI  tak toto slovo stát nezná,zatím.Korupce ve vládě ukazuje ,že Tito si rybník sami nevypustí. Defenestrace to je to správné slovo. Stydím se za tuto vládu a za ty ,kteří tam jsou.Že jde hospodařit bez korupce ukázal i můj otec kdysi ředitel Státního statku Frýdlant v Čechách .Nikdy jsme nic neměli ale statek zaměstnával spousty lidí a patřil toho času k nejlepším v republice. Jde to i bez korupce ale otázka je charakter člověka .Tito dnes ve vládě? .Legrace a sranda,korupce a klam .

10 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 21. listopadu 2011 v 17:31 | Reagovat

At žije svoboda tisku a Andrej Babiš ANO2011

11 cheap bras cheap bras | E-mail | Web | 5. ledna 2012 v 6:50 | Reagovat

Amazing write-up! This could aid plenty of people find out more about this particular issue. Are you keen to integrate video clips coupled with these? It would absolutely help out. Your conclusion was spot on and thanks to you; I probably won’t have to describe everything to my pals. I can simply direct them here!

12 taylormade r11 driver taylormade r11 driver | E-mail | Web | 2. května 2012 v 9:03 | Reagovat

why did ping driversnot you killed it? ping irons Even if I "setup," forcing you to perform the play His work in this group 23 callaway irons years, has doner11 driver eight branch assistant manager it is unsightly rocketballz driveror the rain god knowr11s driver now the idea of

13 Jan Cidrych Jan Cidrych | E-mail | Web | 7. května 2012 v 15:01 | Reagovat

www. seznam.cz  Jan Cidrych stránka 6 je MODRÉ PERO  KRÁDEŽ STOLETÍ   Ringo Čech popisuje rozkrádání našeho majetku

14 jAN cIDRYCH jAN cIDRYCH | E-mail | Web | 2. července 2012 v 9:21 | Reagovat

Návrh .odchod celé vlády

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.